KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Epilepsi Ýle Ýlgili Bilmeniz Gereken 10 Gerçek
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Epilepsi Ýle Ýlgili Bilmeniz Gereken 10 Gerçek
2016-12-05 - 11:52
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Epilepsi Ýle Ýlgili Bilmeniz Gereken 10 Gerçek

Halk arasýnda “sara” olarak bilinen epilepsi hastalýðý erken taný, doðru tedavi ve düzenli takipler sayesinde kontrol altýnda tutulabiliyor. Epilepsiyle ilgili doðru bilinen yanlýþlar ise hastalarýn tedavi sürecini ve tüm yaþamýný olumsuz etkileyebiliyor. Memorial Þiþli Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Abdullah Özkardeþ, epilepsi hastalýðýyla ilgili bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi verdi.

1-BÝLÝNÇ KAYBI OLMADAN NÖBET GEÇÝRÝLEBÝLÝR

Epilepsi beyinde yaþanan anormal elektriksel faaliyet sonucu ortaya çýkan bir tür kriz türüdür. Epilepsi denilince ani çýðlýkla birlikte þuuruna kaybedip, yere düþen, sert kasýlmalarla aðýzdan salyalar akan nöbetler akla gelmektedir. “Grand mal” denilen klasik epilepsi nöbetlerinin yaný sýra þuur kaybý yaþanmayan, hastanýn kolunda hafif bir atma ya da titreme gibi lokal epilepsi nöbetleri de olabilmektedir. Bazen nöbet çeþitleri arasýnda farklýlýklar ve kaymalar yaþanabilse de genelde hasta ayný tip nöbetleri geçirmektedir.

2-SADECE ÇOCUKLARDA DEÐÝL HER YAÞTA GÖRÜLEBÝLÝR

Epilepsi hastalýðýnda ailesel yatkýnlýk önemli olsa da nedeni belli olmayan hastalýk grubundadýr. Epilepsi hastalýðýnýn çocukluk çaðý hastalýðý olduðu yanýlgýsý toplumda yaygýndýr. Her yaþ grubunun deðiþik epilepsileri vardýr. Genellikle çocukluk epilepsileri çoðu eriþkin çaða geçerken düzelmektedir. Ýdiopatik epilepsi denilen nedeni belli olmayan epilepsiler ise her yaþta yaþanabilmektedir. Azýnlýk bir grupta olsa da kafa travmasý, beyin kanamasý, anevrizma gibi hastalýklar da epilepsiye neden olabilmektedir. Yaþam süresinin uzamasýyla birlikte epilepsi artýk ileri yaþlarda daha fazla görülebilmektedir.

3-HER TRAVMA VE YÜKSEK ATEÞ EPÝLEPSÝYE NEDEN OLMAZ

Yataktan düþen, kafa travmasý yaþayan ya da yüksek ateþli hastalýk geçiren çocuklarýn epilepsi hastasý olacaðý gibi bir inanýþ bulunmaktadýr. Kafatasýnda kýrýk, beyin kanamasý gibi hasarlara neden olmayan travmalarýn ileride bir sorun çýkartacaðý görüþü yanlýþtýr. Önemli olan travmanýn þiddeti deðil beyinde býraktýðý hasardýr. Bununla birlikte ateþli hastalýklar uzun sürmezse, çocuðun bedeninin bir tarafýndan güçsüzlük yapmýyorsa, aþýrý ve uzun ateþlenmeler yaþanmýyorsa epilepsi yaþanma ihtimali bulunmamaktadýr.

4-KÝLÝTLENEN ÇENEYÝ AÇMAYA ÇALIÞMAK YERÝNE NÖBETÝN GEÇMESÝNÝ BEKLEYÝN

Epilepsi nöbetleri sýrasýnda kasýlan ve çenesi kilitlenen hastanýn dilini ýsýrmasýný engellemek için çene sert bir cisimle açýlmaya çalýþýlmaktadýr. Nöbet geçiren hastanýn aðzýna sert bir cisim koymak ya da çeneyi açmaya çalýþmak diþlerin kýrýlmasýna ve aðýzda yaralar oluþmasýna neden olabilmektedir. Aðza yerleþtirilen cismin boðaza kaçarak nefes almayý engellemesi, çok daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Epilepsi nöbetinin kendi kendine geçtiði ve sýnýrlý olduðu unutulmayarak, hastayý koruyacak unsurlara baþvurmak gerekmektedir. Titreme yaþayan hastanýn baþýný sert zemine vurmasý engellenmeli, aðýzda oluþan köpük ve salyalarýn boðaza kaçmasýnýn engellenmesi için hasta yan yatýrýlmalýdýr. Hastanýn çevresinde kendisine zarar verecek eþyalar uzaklaþtýrýlmasý ve varsa gözlükleri çýkartýlmalýdýr. Gerekli önlemler alýndýktan sonra genellikle 1-1,5 dakika süren epilepsi nöbetinin geçmesi beklenmelidir. Daha uzun süren nöbetlerde hasta ambulansla bir saðlýk merkezine ulaþtýrýlmalýdýr.

5-SOÐAN KOKLATMAK HASTAYI AYILTMAZ

Nöbet geçiren hastaya soðan koklatmak en çok yapýlan yanlýþlar arasýndadýr. Epilepsi nöbetleri geçici koma durumudur. Epilepsi nöbeti geçiren hastaya ne koklatýlýrsa koklatýlsýn hiçbir faydasý olmayacaktýr.

6- EPÝLEPSÝ HASTALARI SPOR YAPIP, OTOMOBÝL KULLANABÝLÝR

Halk arasýndaki yaygýn inanýþýn aksine epilepsi hastalarýnýn spor yapmalarý ya da otomobil kullanmalarýnda bir sakýnca bulunmamaktadýr. Ancak vücudun direncini düþüren belirli durumlarýn, nöbetlerin ortaya çýkmasýnda etkin olduðu unutulmamalýdýr. Aþýrý yorgunluk, enfeksiyon, stres, uykusuzluk ve açlýk nöbet seviyesini düþürmektedir. Grup halinde yapýlan, risk içeren ve vücudu yorgun düþürebilecek futbol, basketbol, maraton, daðcýlýk gibi sporlardan hastalarýn uzak durmasý gerekmektedir. Yaþanan nöbetler kontrol altýna alýnmýþsa ve hasta ilaçlarýný aksatmýyorsa otomobil kullanýmýnda bir sakýnca yoktur.

7- DÜZENLÝ TAKÝPLE ANNE OLABÝLÝRLER

Epilepsi hastalarýnýn anne olamayacaðý gibi, gerçekle ilgisi olmayan inanýþlar halk arasýnda oldukça yaygýndýr. Epilepsi yani sara hastasý kadýnlarýn anne olmasýnda bir sakýnca bulunmamaktadýr. Ancak, gebelik planlayan epilepsi hastalarý en az 6 ay öncesinden doktoruyla konuþmalý ve asla ilaçlarýný býrakmamalýdýr. Epilepsi tedavisinde kullanýlan bazý ilaçlarýn anne karnýndaki bebekte doðumsal bozukluklara neden olabileceði unutulmamalýdýr. Gebelik sýrasýnda birden býrakýlan ilaçlar þiddetli nöbetlere ve nöbetlerin neticesinde düþüklere neden olabilmektedir.

8- EPÝLEPSÝ HASTASI KENDÝSÝNE UYGUN MESLEK SEÇMELÝDÝR

Epilepsi hastalarýnýn çalýþmasýnda doðru meslek seçimi yapýldýðý sürece bir sakýnca bulunmamaktadýr. Asker, pilot, güvenlik görevlisi, avcý ya da balýkçý olmak yerine daha sakin ve tehlike içermeyen meslekler seçilmelidir.

9- EPÝLEPSÝ ZÝHÝNSEL BÝR BOZUKLUK DEÐÝLDÝR

Halk arasýnda epilepsinin zihinsel bir bozukluktan kaynaklandýðý veya hastalýk ortaya çýktýktan sonra zihinsel kapasite kaybýna yol açtýðýný düþünülmektedir. Ancak epilepsinin zihinsel bozukluklarla ilgisi yoktur. Ancak bazý istisnai durumlarda zeka gerilemesine yol açabilmektedir.

10- EPÝLEPSÝ TEDAVÝ EDÝLEBÝLÝR BÝR HASTALIKTIR

Epilepsinin yaþam boyu sürdüðü ve tedavisinin olmadýðý zannedilse de tedavisi mümkündür. Ýlaç tedavisiyle epilepsi hastalarýnýn büyük bir çoðunluðunda yaþanan nöbetlerin önüne geçilebilmektedir. 2 yýl nöbet geçirmemek kaydýyla ilaçlar yavaþ yavaþ kesilebilmektedir. Bazý hastalarda ilaç kesildiðinde nöbetlerin tekrar baþlamasý mümkündür. Bu tür hastalar ömür boyu ilaç kullanarak epilepsi nöbetlerinden korunabilmektedir. Ýlaçlara dirençli epilepsi hastalarýnda ise cerrahi ile tedavi yollarý bulunmaktadýr.

EPÝLEPSÝ HASTALARINA ÖNERÝLER

.Düzenli takipler ve ilaç alýmý aksatýlmamalýdýr.

.Uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmelidir.

.Yorgunluk, stres, depresyon nöbetleri tetikleyebilir.

.Televizyon ve bilgisayar baþýnda uzun zaman geçirilmemelidir. Iþýða duyarlý fotoepilepsi hastalarýnda parlayan ýþýklar nöbetleri harekete geçirebilir.

.Ateþli hastalýklar uygun þekilde uzman hekim tarafýndan tedavi edilmelidir

.Alkol kullanýmý hastalýðýn seyrini olumsuz etkileyebileceði için uzak durulmalýdýr.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 888 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır