KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kanser tedavisinde beslenme nasýl olmalý?
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kanser tedavisinde beslenme nasýl olmalý?
2016-12-07 - 21:14
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kanser tedavisinde beslenme nasýl olmalý?

Kanser hastalarýnýn tedavi sürecinde doðru beslenme planý uygulamasý, kendilerini daha iyi hissetmelerini ve yan etkilere karþý daha dayanýklý olmalarýný saðlar: Kemoterapi sonrasýnda aðýzda oluþabilecek kötü tada karþý aðýz yemekten önce karbonatlý karýþýmla çalkalanabilir.

KANSER TEDAVÝSÝ GÖRENLER ÝÇÝN BESLENME ÖNERÝLERÝ

KANSER TEDAVÝSÝNÝ BESLENMEYLE DESTEKLEYÝN

KEMOTERAPÝNÝN NEDEN OLDUÐU ACI TADA KARÞI KARBONATLI KARIÞIM

AÐIZDAKÝ METALÝK TADA KARÞI NANELÝ SAKIZ ÇÝÐNEYÝN

KEMOTERAPÝDEKÝ BULANTIYI HAFÝFLETMEK ÝÇÝN METAL KAÞIK YERÝNE PLASTÝK KAÞIK TERCÝH EDÝN

KEMOTERAPÝ DÖNEMÝNDE SARIMSAK VE SOÐANI ÇÝÐ OLARAK TÜKETÝN

Kanser hastalarýnýn tedavi sürecinde doðru beslenme planý uygulamasý, kendilerini daha iyi hissetmelerini ve yan etkilere karþý daha dayanýklý olmalarýný saðlar: Kemoterapi sonrasýnda aðýzda oluþabilecek kötü tada karþý aðýz yemekten önce karbonatlý karýþýmla çalkalanabilir. Aðýzdaki acý ve metalik tat; þekersiz, limonlu ve naneli sakýzlar çiðnenerek giderilebilir. Metal çatal-býçak yerine plastik olanlarýný kullanmak bulantýyý hafifletebilir.

Saðlýklý beslenmek; hastalýklardan korunmanýn yaný sýra iyileþme döneminde de vücudun savunma mekanizmalarýný güçlendiriyor. Tedavisinde yan etkilerle karþýlaþýlan kanserle de doðru beslenme desteði sayesinde daha kolay mücadele edilebiliyor. “Hayatýmýzýn her döneminde olduðu gibi kanser tedavisi görülen dönemde de yeterli ve dengeli bir beslenme programý uygulamak önemli” diyenTürkiye Ýþ Bankasý iþtiraki Bayýndýr Ýçerenköy Hastanesi Dyt. Ayþe Korkmaz; kanser hastalarýna, tedavi döneminde uygulayabilecekleri beslenme önerilerinde bulundu:

Kanser tedavisi sürecinde yeterli ve dengeli bir beslenme planý uygulamak, hastanýn kendini daha iyi hissetmesine ve tedaviye baðlý oluþabilecek yan etkilere karþý daha dayanýklý olmasýna yardýmcý olur.

Ancak kanserde uygulanan tedavi þekilleri her kiþide ayrý yan etkilere neden olabilir. Hastalarda, aldýklarý tedaviye baðlý olarak farklý yan etkiler ortaya çýkabilir. Örneðin, verilen bazý kemoterapi ilaçlarý iþtahsýzlýk, bazýlarý ise bulantý ve kusmaya yol açabilir. Bu nedenle gerek kemoterapi tedavisi sýrasýnda gerekse sonrasýnda uygulanacak beslenme tedavisinin kiþiye özel olmasý gerekir.

KÝÞÝYE ÖZEL BESLENME

Tedavi gören kiþinin besin alýmýnýn yakýndan takip edilmesi, besin alýmýnda istenilen düzeylere ulaþýlamadýðý durumlarda, doktorunun da bilgisi doðrultusunda özel beslenme destek ürünleri kullanýlmasý önem taþýr.

MUCÝZE BESÝN YOK

Zaman zaman medyada bazý besinlerle ilgili ‘kansere çözüm’ gibi abartýlý haberler yapýlsa da kanser tedavisinde tek bir besinin bu tip mucizevi bir etkisi olamaz. Bilgi kirliliðinin bu kadar çok olduðu bir ortamda, kanser tedavisi sýrasýnda ve sonrasýnda beslenme konusunda en doðru bilgi doktor ve diyetisyenlerden alýnabilir.

Özellikle kemoterapi sýrasýnda alýnan ilaç tedavisini olumsuz yönde etkileyebileceði için doktor/diyetisyen kontrolü dýþýnda hiçbir ilaç ya da bitkisel destek ürünü kullanýlmamasý büyük önem taþýr.

AÐIZDAKÝ KÖTÜ TADA VE BULANTIYA KARÞI TAVSÝYELER

KARBONATLI KARIÞIM: Kemoterapi sonrasýnda aðýzda oluþabilecek kötü tadý uzaklaþtýrmak için aðýz yemekten önce bir tatlý kaþýðý karbonat, 3/4 tatlý kaþýðý tuz ve bir bardak ýlýk sudan oluþan karýþýmla çalkalanmalý.

ÞEKERSÝZ NANELÝ SAKIZ: Bulantýyý hafifletmek ve aðýzda oluþacak acý ve metalik tadý azaltmak için; þekersiz, limonlu, naneli þeker ve sakýzlar tüketilebilir.

META KAÞIK YERÝNE PLASTÝK: Bulantýyý hafifletmek için metal çatal - býçak yerine plastik malzemeler kullanýlabilir.

SIVI KAYBINA KARÞI KOMPOSTO: Çok miktarda kusma varsa dehidratasyon (vücuttan elektrolit ve sývý kaybetme) önemli bir sorun haline gelebilir. Bu sürede zor da olsa bol sývý almaya çalýþýlmalý. Kustuktan sonra aðýz su ile çalkalanmalý. Bir süre bekledikten sonra elma suyu, ýlýk tavuk suyu çorba, komposto gibi içecekler tercih edilebilir. Eðer yeterli miktarda sývý alýnamýyorsa mutlaka doktora danýþýlmalý.

SICAK GIDA BULANTIYI ARTIRIR: Aþýrý tatlý, yaðlý, baharatlý gýdalar bulantýlarý arttýrabilir. Bu nedenle baharatlý, acýlý ve sýcak yemekler yerine yumuþak, oda ýsýsýnda veya ýlýk yenebilen gýdalar tercih edilmeli. Gün boyu meyve sularý ve tuzsuz ayran içilebilir.

RENGARENK SOFRA HAZIRLAYIN YAÐLI ET VE ÞEKERDEN UZAK DURUN

Kemoterapi sýrasýnda ve sonrasýnda, yeterli ve dengeli beslenme planý uygulamak ve besin çeþitliliðine dikkat etmek çok önemlidir. Günde en az beþ porsiyon her renkten sebze ve meyvelerden tüketilmeye özen gösterilmeli. Örneðin; turunçgiller, koyu yeþil yapraklý sebzeler ve sarý kök sebzeleri gibi. Farklý renklerdeki sebze ve meyveler fitokimyasallar olarak bilinen saðlýðý geliþtirici öðeler içerir.

 · Þeker tüketiminin kansere neden olduðuna dair net bir veri olmamakla birlikte; bunun istediðimiz kadar þeker tüketeceðimiz anlamýna da gelmez. Fazla þeker alýmý obezite, diyabet gibi hastalýlara zemin hazýrlar. Bu hastalýklarla kanser arasýnda da doðru orantýlý bir iliþki bulunmaktadýr.

Tedavi süresince ve sonrasýnda yað tüketimi azaltýlmalý ve yaðlý etlerden mümkün olduðunca uzak durmaya dikkat edilmeli. Bu nedenle bazý günlerinde et ürünleri yerine nohut, mercimek, kuru fasulye gibi kuru baklagiller tercih edilebilir. Ancak bazý tedavilerde gaz, þiþkinlik görülebilir veya tedavi öncesinde geçirilmiþ operasyonlar nedeniyle hassasiyet olabilir. Bu durumda kuru baklagillerden kaçýnmak gerekebilir.

KURU SARIMSAK VE SOÐANI ÇÝÐ TÜKETÝN

Yeterli ve dengeli beslenmeli, öðünlerde dört besin grubundan yiyecek­lerin yer aldýðý dengeli menüler hazýrlanmalý.

Rafine tahýllar ve saf þeker yerine tam taneli tahýllar tercih edilmeli.

Yað alýmýnýn azaltýlmasý için yemekler az yað ile piþirilmeli, et yemekleri yað eklenmeden kendi yaðlarý ile piþirilmeli, kýzartma, kavurma gibi piþirme yöntem­leri yerine haþlama, ýzgara, fýrýnda piþirme yöntemleri tercih edilmeli.

Hazýr ve iþlenmiþ gýdalardan uzak durulmalý.

Karnabahar, brokoli, lahana, brüksel lahanasý tüketilmeli.

Sarýmsak ve soðan özellikle çið olarak tüketilmeli.

Alkol tüketimi haftada 1 -2 kadeh ile sýnýrlandýrýlmalý

Bayýndýr Saðlýk Grubu HakkýndaBayýndýr Saðlýk Grubu’nun temeli, 1992 yýlýnda o zamanki adýyla Bayýndýr Týp Merkezi ile hizmet vermeye baþlayan Bayýndýr Hastanesi’ne dayanmaktadýr. Ýþ Bankasý iþtiraklerinden olan grup, kýsa sürede saðlýk alanýnda referans kurumlardan biri haline gelmeyi baþarýrken, bunda, tam zamanlý çalýþan deneyimli hekim kadrosunun yaný sýra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayýþýný saðlamak için kurum tarafýndan özümsenen temel deðerler de önemli rol oynamaktadýr. Etik deðerlere saygýlý, kanýta dayalý týp ve hasta odaklý hizmet anlayýþýna sahip Bayýndýr Saðlýk Grubu; Bayýndýr Hastanesi Söðütözü ile baþlayan bu anlayýþýný kýsa sürede Bayýndýr Hastanesi Kavaklýdere, Bayýndýr Hastanesi Ýçerenköy, Bayýndýr Týp Merkezi Levent ve Ýstanbul’da sayýsý 5’e ulaþan Bayýndýr Diþ Klinikleri’nde de baþarýyla uygulayarak, vermekte olduðu saðlýk hizmetinin etki alanýný geniþletmiþtir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 986 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır