KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Diþ Saðlýðý Hakkýnda Doðru Bilinen Yanlýþlar
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Diþ Saðlýðý Hakkýnda Doðru Bilinen Yanlýþlar
2016-12-22 - 19:21
MERKEZ
Facebook'ta Paylas

 Diþ Saðlýðý Hakkýnda Doðru Bilinen Yanlýþlar

KAFKAS HABER AJANSI

Diþ saðlýðýný korumak için farkýnda olmadan yapýlan yanlýþlarýn aðýz ve diþ saðlýðý üzerinde etkisi büyük. Liv Hospital Aðýz ve Diþ Saðlýðý Kliniði Uzmaný Dt. Fýrat Daðcýoðlu aðýz bakýmý hakkýnda altýn deðerinde önerilerde bulundu.

- Her gün en az iki kere düzenli diþ fýrçalayýn: Herkesin bildiði en temel diþ bakým iþlemi de olsa, özellikle geceleri diþ fýrçalamak bazen atlanýyor. Oysa özellikle uyumadan önce diþ fýrçalamanýn önemi büyük. Gece boyunca kapalý olan aðýz içinde diþ çürüðüne sebep olan bakteriler çok daha fazla ve hýzlý çoðalýyor. O yüzden aksatmadan gece yatmadan önce ve sabah olmak üzere en az iki kere diþ fýrçalamayý atlamamak gerekiyor.

- Diþ hekimi kontrolünü atlamayýn: Aðýz içindeki problemler her zaman kendini aðrý ile göstermez. Aðrýmaya baþladýðýnda çok ilerlemiþ olabilir. Bu da yapýlacak tedavinin nispeten daha zor ve uzun olmasýna sebep olur. Basit bir dolguyla çözülebilecek bir diþ kanal tedavisi, kanal tedavisi ile çözülebilecek bir diþ çekim gerektirebilir. Özellikle gece veya önemli günlerde þiddetlenen diþ aðrýlarý kiþiyi çok zor durumda býrakýr. Bu sebeple 6 ayda bir diþ hekimi kontrolü sizin fark etmediðiniz sýkýntýlarý baþlangýç aþamasýnda tespit eder.

- Diþ ipi önemli: Diþ fýrçalamak diþ yüzeylerini temizlerken, diþ aralarýnda kalan plaklara sebep olur. Diþlerde var olan hafif çapraþýklýklar bu durumu arttýrýr. Diþ fýrçasýnýn giremediði arayüzleri temizlemenin tek yolu diþ ipi kullanmaktýr.

Diþeti saðlýðýna da dikkat edin: Diþeti saðlýðý olmadan aðýz saðlýðýndan bahsetmek mümkün deðildir. Diþ saðlýðý için gerekli bakýmlarý tam olarak uygulandýðýnda diþetleri de saðlýklý olacaktýr. Aksi takdirde diþeti rahatsýzlýklarý diþ problemleri kadar ciddi aðrýlar ve sýkýntýlar yaratýr.

- Ýyi beslenin: Saðlýklý beslenmenin diþ ve aðýz saðlýðý açýsýndan önemi büyük. Özellikle C vitamini diþ eti saðlýðýný korurken, yoðurt, peynir gibi hem yað hem süt içeren besinler diþ saðlýðý için önemlidir. Diyetten, þekerli ve asitli yiyecek içecekleri çýkarmak, bu besinler tüketildiðinde de diþ yüzeylerini temizlemek gerekir. Þekersiz sakýz çiðnemek de tükürük akýþýný arttýrarak aðýz içinin temizlenmesini kolaylaþtýrýr.

- Saðlýk problemleri diþ saðlýðýný da etkiliyor: Kronik rahatsýzlýklar vücutta yol açtýklarý deðiþikliklerle ya da kullanýlan ilaçlar sebebiyle diþ saðlýðýný etkiler. Bu rahatsýzlýklarýn baþýnda diyabet, kalp hastalýklarý, karaciðer ve böbrek yetmezliði, reflü, emoterapi ve radyoterapi öncesi dönem sayýlabilir. Bu tip rahatsýzlýklarýn teþhisi konduðunda diþ hekiminizle görüþmeniz gerekli tedavilerin yapýlmasý ve gereken önlemlerin alýnmasýný saðlar.

- Hamilelikte diþ bakýmýný ekstra önemseyin: Hamilelikte deðiþen hormonlar diþeti hassasiyeti ve kanamalarýný arttýrýr, aðýz içinde problem oluþmasýný kolaylaþtýrýr. Hamilelerin bu dönemde diþ hekimi kontrollerini arttýrmalarý, diþtaþý temizliðini sýklaþtýrmalarý önemlidir. Ayrýca hamilelikte özellikle kullanýlacak ilaçlar yüzünden ve erken doðum ya da düþük gibi riskleri önlemek için mümkün olduðunca az tedavi yapmak en doðru olanýdýr. Bu dönemi emzirme dönemi takip eder ve annenin ilaç kullanmasý tercih edilmez. O yüzden özellikle planlý hamilelikler de, hamile kalmadan diþ hekimi kontrolüne gitmek ve gereken tüm tedavileri yaptýrmak önemlidir.

- Aðýz içindeki yaralarý ciddiye alýn: Genel saðlýðý tehdit edebilecek birçok hastalýðýn ilk belirtileri aðýz içinde kendini gösterir. Uzun süre aðýzda kalan ya da sýk tekrarlayan aðýz yaralarý, renk deðiþiklikleri ya da þiþlikler oluþtuðunda bir diþ hekimine ya da aðýz hastalýklarý uzmanýna danýþýn.

- Süt diþleri önemli: Süt diþleri daimi diþler için yer tutucu görevi görür.. Süt diþlerinin vaktinden önce çekilmesi daimi diþlerde çapraþýklýklara; süt diþlerinde çürüklerin yol açtýðý iltihap ve abseler daimi diþlerde þekil ve renk bozukluklarýna yol açar. Süt diþleri çýktýðý andan itibaren temizlenmeli, 4 yaþýndan itibaren de düzenli hekim kontrolü yapýlmalýdýr.

- Aðýz içindeki braket, kuron köprü, dolgu ve implant gibi materyallerin bakýmýný ihmal etmeyin: Aðýz içerisine sonradan yerleþtirilen her türlü restorasyon titiz bakým gerektirir. Bu bakýmlar için kullanýlmasý gereken arayüz fýrçalarý, aðýz duþlarý ya da köprü altý ipleri gibi aparatlarý, hekimin önerdiði gibi kullanmak, yapýlan tedavinin uzun süre saðlam kalmasýný ve aðýz içinde temizlenmemiþ hiçbir alan kalmamasýný saðlar.

(BA-BA-S) MERKEZ (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 934 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır