KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Anasayfaya Dn Tm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

-
Facebook'ta Paylas


 • Kars’ýn Kaðýzman ilçesinde yüksek kesimlerdeki köylerde kar yaðýþý etkili oldu
 • hgf jgh
 • Kars’ýn Kaðýzman ilçesinde haftalardýr etkisini sürdüren saðanak yaðýþ toprak damlý 8 evin tavanýnýn çökmesine neden oldu
 • Prof. Dr. Ýsmail Kaya, rektör adaylýðýný ilan etti
 • Kars Meteoroloji Bölge Müdürlüðü, “Kýsa Süreli Acil” koduyla yaðýþ ve sel uyarýsýnda bulundu.
 • Dünya Biyoçeþitlilik Günü Iðdýr Yeþil Kuþak Kent Ormaný’nda kutlandý
 • Kars Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Kapalý Spor Salonu’nda Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okullarý (YÝBO) Yarýþýyor Bilgi Yarýþmasý” düzenlendi.
 • Kars’ýn Kaðýzman ilçesinde Emniyet Müdürlüðü ekipleri, ihbar üzerine bir kargo arabasýna yaptýðý operasyonda çok sayýda kaçak mal ele geçirdi
 • Belediye Ýþ Sendikasý Kars Þube Baþkanlýðý, Kaðýzman Belediye Baþkaný Mehmet Alkan’a sendika ve üyelerine verdiði katkýlardan dolayý plaket takdim etti
 • VHO Baþkaný ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler
 • VHO Baþkaný ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler (solda), Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odasý (VHO) Baþkaný Sebahattin Yazýcý (saðda)
 • Kocaeli’nin Gebze Ýlçesi’nde bir takým kuran 10 arkadaþ, kendi þehirleri olan Kars’ýn plaka numaralarýný formaya yazdýrarak bir ilke imza attýlar
 • Kars’ta saç taraðýný ilginç bir müzik enstrümaný olarak kullanan Coþkun Çelik, güzel sesi ve yorumuyla dinleyenleri adeta mest ediyor
 • Kars’ta saç taraðýný ilginç bir müzik enstrümaný olarak kullanan Coþkun Çelik, güzel sesi ve yorumuyla dinleyenleri adeta mest ediyor
 • Tarýmsal ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Kars Ýl Koordinatörüðü Tanýtým Toplantýsý, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Sosyal Tesislerinde yapýldý
 • Tarýmsal ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Kars Ýl Koordinatörüðü Tanýtým Toplantýsý, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Sosyal Tesislerinde yapýldý
 • Kars Ardahan Iðdýr Veteriner Hekimler Odasý’nýn (VHO), iþbirliði ile düzenlenen Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi’nin Mezuniyet töreni; renkli ve heyecanlý görüntülere sahne oldu
 • Baþköy ile akraba olan Aþaðý Baþköy arasýnda yarým asýrdýr devam eden yayla davasý yapýlan anlaþmalarla tatlýya baðlandý.
 • Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak, engelli rampalarýnýn önünü týkayan araçlar yüzünden engellilerin engellendiðini söyledi
 • Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn “Gönül Köprüsü” Projesi kapsamýnda Trabzon’dan Kars’a gelen 170 öðrenci, Sarýkamýþ’ýn tarihi ve turistik yerlerini gezdi
 • Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn “Gönül Köprüsü” Projesi kapsamýnda Trabzon’dan Kars’a gelen 170 öðrenci, Sarýkamýþ’ýn tarihi ve turistik yerlerini gezdi
 • Dünya Kickboks Þampiyonu Gökhan Saki memleketi Kars’ta
 • Kars Dolunay Derneði Baþkaný Dr. Bahattin Þeker, “Çevrenin kirletilmesinden ve çevre için yapýlmayanlardan utanýyorum ama yaptýklarýndan utanmayanlar var!” diyerek çevre katliamýndan duyduðu üzüntüyü dile getirdi
 • Kazýmpaþa Caddesi üzerinde bulunan bir iþyerinde meydana gelen tartýþma sonrasý bir kiþi, uðradýðý býçaklý saldýrý sonucu yaralandý
 • Kars Belediye Baþkaný Nevzat Bozkuþ, son 6 aylýk icraatýný basýn mensuplarý ile paylaþtý.
 • AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkaný Av. Fatih Þahin
 • Kocaeli Derince Sarýkamýþlýlar Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, “Derince Sarýkamýþlýlar Derneði Þehitleri Ýle Buluþuyor” sloganýyla Kars’a geldi
 • Sarýkamýþ Kýzýlay Þube Baþkanlýðý, Ýnkaya Köyündeki Selzedelerin yaralarýný sarýyor
 • dönemin Osmanlý Hükümdarý Sultan Abdülmecit, Kars’a Gazi unvanýyla birlikte bir altýn, bir gümüþ ve bir de bronz madalya verdi.
 • Kars-Ardahan-Iðdýr Veteriner hekimler Odasý (VHO), her yýl olduðu gibi bu yýl da yaz kurslarýný sürdürdü
 • Serhat Kalkýnma Ajansý 2. Kalkýnma Kurulu Toplantýsý Iðdýr’da yapýldý
 • Kaderine terk edilen Kars eski Devlet Hastanesi binasýnýn akibeti Saðlýk Bakanýna niçin iletilmedi diye dert yanan vatandaþlar, yetkililerden bu eski binanýn semt polikliniði olarak hizmet vermesini istediler
 • Kars’ýn Arpaçay Ýlçesi’ne baðlý Küçük Çatma Köyü’nde 1918 yýlýnda Ermeni Taþnak Çeteleri tarafýndan katledilen 183 Türk’ün bulunduðu toplu mezar kazýsý baþladý.
 • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Ani Harabeleri’nde Cuma namazý kýldý
 • Kaðýzman Müftüsü Cemal Iþýk
 • 58 yýllýk bir geçmiþe sahip Cafe Kristal ve Yemek Salonu, yöresel yemekleri ön planda tutan iþletme anlayýþý nedeniyle, “Fotoðrafçý” adlý dergide geniþçe yer aldý
 • Kýsa adý KAISÝAD olan Kars Ardahan Iðdýr Sanayicileri Ýþadamlarý Kültür ve Dayanýþma Derneði yaþama ilk adýmýný attý.
 • Kültür Bakanlýðý Sanatçýsý Recep Ergül, organizasyon eksikliðinin olduðunu ileri sürerek, sitem etti.
 • Kars’ýn Kaðýzman Ýlçesindeki okullarda eðitim gören bin 10 öðrenciye ayakkabý yardýmý yapýldý.
 • Kars’ýn Kaðýzman Ýlçesindeki okullarda eðitim gören bin 10 öðrenciye ayakkabý yardýmý yapýldý.
 • Türk Eðitim-Sen Kars Þubesi 4. Olaðan Genel Kurulunda Fahrettin Þimþekler yeniden baþkan seçildi
 • KuzeyDoða Derneði, Kars Sarýkamýþ Allah-u Ekber Daðlarý Milli Parký’nda Vaþak ve yavrularýný görüntüledi
 • Mülkiyeti Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði’ne ait olan eski Vali Konaðý’nýn 3 yýllýðýna kiraya verileceði bildirildi.
 • Azerbaycan halkýnýn umum milli lideri haydar Aliyev, vefatýnýn 7. yýldönümü nedeniyle Kars’ta düzenlenen törenle anýldý.
 • Kars Sarýkamýþ Belediyesi, hizmetlerin aksamamasý için araç filosuna 1’adet 4x4 kazýcý yükleyici kepçe ekledi.
 • Kars Adliyesi çýkýþýnda bin annenin ve anneannenin yaþadýðý tahliye sevinci eþine az rastlanýr bir görüntü ortaya çýkardý
 • Kars’ta soðuk havada ayaklarý üþümesin diye patik giyinen öðrencilere daðýtýlan botlar ayaklarýna uymadý
 • Kars Valiliði ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, kesinleþmiþ 1 yýl cezasý bulunan mahkumlara kamu kurumlarýnda iþ imkaný saðlanan protokol imzalandý
 • Nijeryalý çocuklar Halilru Faruk ve Muktar Zanna’nýn Türkçe Olimpiyatlarý’nda anlattýklarý “Sarýkamýþ Dramý” izleyenleri gözyaþýna boðuyor
 • Kars’taki Kýzlar Ýlerliyor
 • Kars’taki Kýzlar Ýlerliyor
 • Kafkas Haber Ajansý’nýn (KHA) gündeme getirdiði “Desteklerden Yararlanmak Ýstiyorlar” ve “Çaresizlik Bu Olsa Gerek” haberleriyle ilgili Sosyal yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan açýklama yapýldý.
 • Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Kars Kaðýzman Þubesi’nden öðrencilere kitap baðýþý yapýldý
 • Kars’ta Þehitler Mahallesi Turan Çelik Caddesi üzerine 1 yýl önce kurulan ve kaldýrýlmasý yönünde mahallelinin baský oluþturduðu baz istasyonu Yargýtay kararýyla bugün kaldýrýldý.
 • Kars’ýn Sarýkamýþ Ýlçesi’nde bulunan Allah-u Ekber Daðlarý’nda, Sarýkamýþ Harekât’ýnda þehit düþen 90 bin asker için anma töreni düzenlendi
 • Yýldýrým’dan, Sarýkamýþ’ýn Kardelen Þehitleri mesajý
 • Türk Telekom Pazarlama ve Ýletiþim Baþkaný Erem Demircan
 • Ýçiþleri Bakaný Osman Güneþ
 • CHP Kars Milletvekili Adaylarý haberleri -
 • Kazada ortaya çýkan kaçaklar Kýzýlay’da saðlýk kontrolünden geçirildi

  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  Bu Haber Defa Okundu

  YORUMLAR

  Kategorisine Ait Diğer Haberler

  Abone Girişi

  Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
  VDEO HABERLER
  Ciritte heyecanl anlar
  Ciritte heyecanl anlar
  Anketler
  OK OKUNANLAR
  Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
  Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

  Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

  RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
  KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır