KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Geniz Eti Tedavisinde Yeni Dönem: Plasma Yöntemi
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Geniz Eti Tedavisinde Yeni Dönem: Plasma Yöntemi
2016-12-27 - 13:32
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Geniz Eti Tedavisinde Yeni Dönem: Plasma Yöntemi

KAFKAS HABER AJANSI

Çocuklarda nefes alma zorluðuna neden olan geniz eti büyümesi, geliþme geriliðinden konsantrasyon bozukluðuna kadar önemli sorunlara neden olabiliyor. Buna raðmen pek çok ebeveyn, geniz etinin birkaç yýl içinde küçüleceðini düþünerek, çocuklarýný ameliyat ettirmek istemeyebiliyor. Geniz etlerinin özel bir teknolojiyle buharlaþtýrýlarak alýnmasýný saðlayan plasma yöntemi, ailelerin ameliyat korkusunu ortadan kaldýrýrken, çocuklara da rahat bir nefes aldýrýyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boðaz Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Cem Özbek, geniz eti ameliyatlarýnda kullanýlan plasma yöntemi hakkýnda bilgi verdi.

YÜZ VE ÇENE KEMÝKLERÝNDE DEFORMASYONA BÝLE YOL AÇABÝLÝR

Geniz eti çocuklarda ve nadiren eriþkinlerde burnun arka bölümünde oluþan, nazofarenks olarak adlandýrýlan geniz bölgesinde yer alan lenfoid bir dokudur. Çocuklarda genellikle 2 yaþýndan itibaren büyümeye ve nefes almada zorluk yaratmaya baþlar. Geniz eti 7-8 yaþlarýna kadar büyümeye devam eder, sonra küçülmeye baþlar. Ancak erken dönemde 15-24 ay arasýnda veya geç dönemde 11-12 ve daha büyük yaþlarda da geniz eti büyümesine baðlý sorunlar görülebilmektedir.Geniz etinin burundan arkaya doðru hava geçiþini týkamasý nedeniyle; uykuda horlama, solunum sýkýntýsý ve hatta nefes durmasý gibi sorunlara yol açabilmektedir. Yeterli nefes alamayan hastalar, derin uykuya geçemezler. Derin uykuya geçemeyen çocuklarda bir süre sonra kilo ve boy artýþýnda yavaþlama hatta durma, aþýrý hareketlilik ve konsantrasyon bozukluðu gibi sorunlar ortaya çýkabilmektedir. Ayrýca geniz eti biyofilm denilen, antibiyotiklere dirençli bakterileri barýndýrdýðýndan bir bakýma bakteri rezervuarý olmaktadýr. Bu durum, sýk tekrarlayan veya uzun süren sinüzite, yine sýk tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarýna ve gece öksürüklerine yol açmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra uzun dönemde ise yüz-çene kemiklerinde deformasyona ve diþ bozukluklarýna neden olabilmektedir.

EN ÖNEMLÝ TANI KRÝTERÝ ÇOCUÐUN UYKU SIRASINDA NEFES ALMA ÞEKLÝ

Geniz etinin tanýsý burundan yapýlan endoskopi yöntemi ile rahatlýkla konulabilmektedir. Ancak en önemli taný kriteri, çocuðun uyku sýrasýnda nefes alýp veriþine dair anne-babadan alýnan bilgidir. Her bireyin yüz yapýsý farklý olduðundan, bir çocukta nefesi týkayacak kadar büyüklükteki geniz eti, baþka bir çocukta ayný ölçüde sýkýntý yaratmayabilir. Muayenede nefesi týkayacak baþka bir sorun olup olmadýðýna bakýlýr. Bazen iri bademcikler de büyümüþ geniz etine eþlik edebilmektedir. Böyle durumlarda bademciðin de geniz eti ile birlikte alýnmasý gerekebilir.Alerjisi olan çocuklarda da büyümüþ geniz eti mevcut sorunu daha da aðýrlaþtýrmaktadýr. Geniz etinin alýnmasý alerjik çocuðun üzerindeki solunum sýkýntýsý yaratan yüklerden birini ortadan kaldýracak ve hastanýn alerji ile daha kolay mücadele edebilmesini saðlayacaktýr.

GENÝZ ETÝ ALINAN ÇOCUKLAR DAHA AZ HASTA OLUYOR

Ailelerin en çok merak ettikleri konulardan biri de geniz etinin alýnmasýnýn baðýþýklýk sistemine bir zararý olup olmadýðýdýr. Artýk kesin olarak bilinmektedir ki; ne geniz eti, ne de bademciðin alýnmasýnýn baðýþýklýk sistemi üzerine herhangi bir negatif etkisi yoktur. Bu iki organýn baðýþýklýk sistemi üzerindeki etkinliði %1’den daha azdýr. Sanýlanýn aksine, çocuklar veya eriþkinler geniz eti alýndýktan sonra çok daha az hastalýk geçirmektedir. Daha az hastalanmak daha az antibiyotik kullanýmýna ve daha az antibiyotik kullanýmý da baðýrsak sisteminin zarar görmemesini saðlamaktadýr. Vücut baðýþýklýk sisteminin yaklaþýk %70’i baðýrsakla iliþkilidir. Sýk ve gereksiz antibiyotik kullanýmý bu sisteme zarar vermektedir.

GENÝZ ETÝ PLASMA YÖNTEMÝYLE KANAMASIZ VE AÐRISIZ ALINABÝLÝYOR

Geniz etinin alýnmasýnda kullanýlan eski teknikte “küretaj” denilen yöntem kullanýlmaktadýr. Bu yöntemde ameliyat sahasý doðrudan görüþ alanýnda olmadýðýndan, hem geniz eti tam olarak çýkarýlamamakta, hem de kanamayý durdurmak için tampon konularak beklenilmesi gerekmektedir. Ayrýca iþlem sýrasýnda geniz eti tam olarak çýkarýlamadýðý için, ilerleyen dönemlerde yeniden büyüyerek ameliyatýn tekrarlanmasýna yol açabilmektedir. Geniz eti ameliyatlarýný bir anlamda ameliyat olmaktan çýkaran “plasma yöntemi”nde ise; ileri teknoloji kullanýlarak geniz etleri buharlaþtýrýlarak alýnabilmektedir. Bu yöntem deneyimli ellerde doðru uygulandýðýnda; geniz eti tamamen çýkarýlabilmekte ve tekrarlama riski çok daha düþük olmaktadýr. Ýþlemin en büyük avantajlarýndan bir diðeri de; geniz etinin tampon konulmasýna gerek kalmadan ve kanama olmadan alýnabilmesidir. Çevre dokulara zarar vermeden uygulanan bu yöntemde aðrý olmamakta ve iþlem çok daha kýsa sürmektedir. Böylelikle daha az anestezi alan çocuklar, kýsa sürede okul ve sosyal hayatlarýna dönebilmektedir.

PLASMA TEKNOLOJÝSÝ ÖNEMLÝ KONFOR SAÐLIYOR

Radyofrekans enerjisinin yüksek seviyelerde kullanýlmasý ile oluþturulan “Plasma enerjisi”, doku üzerinde ve havada bulunan su buharýnýn iyonize hale getirilerek iyon bulutu yani plasma topu oluþturulmasý olgusudur. Ortamýn ihtiyacý olan sodyum (Na) iyonu izotonikten yani tuzlu sudan saðlanýr. Tuzlu su içindeki sodyum iyonu hem plasma bölgesinin gereksinimi olan sodyumu, hem de operasyon sahasýnýn temiz kalmasý saðlamaktadýr. Bu iyon yumaðý yani plasma topu içine giren doku buharlaþarak alýnabilir. Böylelikle adenoid dokusu buharlaþtýrýlarak birkaç dakika içinde, kanama olmadan tamamen alýnýr. Buharlaþtýrýlan doku vakumla çekilirken, ayný anda damardan olabilecek sýzýntýlar da durdurulmaktadýr. Ayný iþlem bademcik için de uygulanabilmektedir. Küretaj yöntemiyle yapýlan iþlem sýrasýnda ameliyat bölgesi görüþ alanýnda deðilken, yani körlemesine yapýlan bir iþlemken, plasma yöntemiyle tüm operasyon sahasý ameliyat mikroskobu ile 10 kez büyütülerek görülebilmektedir.Geniz eti tam görüþ altýnda alýnabildiði için tekrar oluþma olasýlýðý da, kanama riski de küretaj tekniðiyle uygulanan cerrahiye göre çok daha düþüktür.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 873 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır