KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Epilepsi hastalarýna ameliyat umudu
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Epilepsi, hastalarýna. ameliyat, umudu
2017-01-30 - 12:26
MERKEZ
Facebook'ta Paylas

 Epilepsi hastalarýna ameliyat umudu

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Nöbetleri nedeniyle hastalara zor zamanlar yaþatan epilepsi (sara) tedavisinde, cerrahi hayat kurtarýyor. Her yaþta ortaya çýkabilen epilepsi hastalýðýndan ameliyat olarak kurtulanlarýn sayýsý her geçen gün artýyor.

Epilepsi (sara) hastalýðý yeni doðandan baþlayarak her yaþta ortaya çýkabiliyor. Hastalýðýn tedavisinde hekimlerin ilk önerisi ilaçlar oluyor. Hastanýn tedaviye cevap vermediði durumlarda ise geç kalmadan cerrahi þansý tartýþýlmasý gerektiði ve son çare olarak düþünülmemesi gerektiði söyleniyor. Epilepsi hastalýðýnda öncelikle nöbetleri durdurucu ilaçlarla tedavi uygulanýyor. Nöbet kontrolü saðlanamayan hastalarda ise epilepsi cerrahisine baþvuruluyor. Medipol Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimlerinden Prof. Dr. Nejat Akalan epilepsi cerrahisi ile ilgili önemli açýklamalarda bulundu.

ÝLACA DÝRENÇLÝ HASTA CERRAHÝ ADAY OLABÝLÝR

Peki, tüm epilepsi hastalarý için cerrahi gerekir mi? Epilepsi hastalýðýnýn tedavisi temelde ilaç tedavisi olmakla birlikte, hastalarýn bir kýsmýnda ilaç tedavisine raðmen sonuç alýnamaz. Bu, hastalarda epilepsiye neden olan, diðer hastalarda olmayan bir odak olduðunu düþündürür. Eðer bu odak tespit edilirse ve çýkarýlmasý hastada nörolojik bir sorun oluþturmayacaksa bu hastalar cerrahi yöntem ile tedavi edilme yoluna gidilir ve en az ilaçla tedavi kadar baþarýlý sonuçlar alýnabilir.

Prof. Dr. Akalan epilepsi cerrahisinin detaylarýný þöyle açýklýyor: “Epilepsi hastasýnýn cerrahi adayý olmasý için ilk þart ilaca dirençtir. Ýlaçlarý yeterli dozda kullandýðý halde nöbetleri olan bir hasta pratik olarak cerrahi adayý olarak kabul edilir. Bu karardan sonra bu hastalarda epilepsiye neden olan bir odak araþtýrýlýr. Bu odaðýn özellikle son zamanlarda geliþmiþ yöntemlerle bulunmasý ve çýkarýlmasýnýn hastaya zarar vermeyecek bir lokasyonda olmasýnýn saptanmasý hastayý doðal bir epilepsi cerrahisi adayý yapar.”

AMELÝYATLA NÖBETLER KESÝLÝR

Ameliyat sonrasý genel olarak ilaca dirençli epilepsi hastalarýnýn yarýsýndan fazlasýnda nöbetleri kesilir, bir süre sonra da ilaçsýz devam edebilecek þekilde fayda görebilir. Akalan, cerrahinin baþarýsýnýn deðiþkenlik gösterebileceðini belirterek ekliyor: “Her epilepsi hastasý için ayný baþarý oranýný vermek doðru deðildir. Tabi bu hastalarýn birlikte iki üç ilaç kullanýmýna raðmen sürekli nöbet geçirdiklerini göz önüne alýrsak bu yüzde elliden fazla baþarý yakalanmasý hastalarýn hayat kalitesini düzeltmede çok önemli bir oran olarak görülmektedir. Epilepsi cerrahisi sonrasýnda nöbetlerin devam etmesi ya da bir süre sonra tekrar baþlamasý mümkündür. Çok ayrýntýlý araþtýrmalara ya da bilgi birikimine raðmen halen bir grup hastada sekiz, on yýl sonra bile belirli epilepsi tiplerinin tekrarladýðý bilinmektedir.”

RÝSKLERÝ VAR MI?

Her cerrahi tedavide olduðu gibi epilepsi cerrahisinin de kendine göre riskleri olabiliyor. En çok korkulan risk, yapýlan tüm tetkiklere, cerrahi iþleme raðmen nöbetlerin kesilmemesi ve devam etmesidir. Bunun dýþýnda ameliyatýn ve anestezinin getirdiði beyin cerrahideki tüm riskler epilepsi cerrahisi için de geçerlidir. Nöbetlerin geçmemesi dýþýnda en çok çekinilen nokta ise beyinde kalýcý bir hasar oluþma riskidir. Bu nedenle epilepsi ameliyatlarýnda karar alýnýrken hasta, alanýnda uzman hekimler tarafýndan farklý branþlarla multidisipliner bir yaklaþýmla ele alýnmalýdýr.

BÝLGÝ VE ÝLETÝÞÝM ÝÇÝN:

Raþit Çebi

Kurumsal Ýletiþim Müdürü

Mobil : 0507 855 75 67

Ofis : 0212 460 77 77 (Dahili: 7960)

Medipol Üniversitesi Hastanesi

(Medipol Mega Hastaneler Kompleksi)

Baðcýlar - ÝSTANBUL

(UA-BA-S) MERKEZ (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1870 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır