KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Geç Evlilik Yumurtalýk Rezervini Riske Sokuyor
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Geç, Evlilik, Yumurtalýk, Rezervini, Riske, Sokuyor
2017-01-31 - 21:10
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Geç Evlilik Yumurtalýk Rezervini Riske Sokuyor

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

YUMURTALIK YAÞLANMASINA DÝKKAT!

Günümüzde anne olma yaþý, yaygýn olarak 30 yaþ ve üstüne çýkmaya baþladý. Kadýnlar eðitim ve kariyer gibi nedenlerle artýk daha geç yaþlarda anne oluyor. Bilimsel araþtýrmalar yoðun iþ temposu ve stres altýnda çalýþan kadýnlarýn iþ hayatlarýnda en az erkekler kadar baþarýlý olsalar da, doðurganlýklarýnýn azalma tehlikesi altýnda olduðunu gösteriyor. Ertelenen evlilik ve çocuk yapma kararlarýnýn biyolojik olarak doðamýza uygun olmadýðýna dikkat çeken Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Doç. Dr. Ali Utku Öz, kadýnlarýn son dönemde dikkat çeken rahim ve yumurtalýk problemleri konusunda önemli uyarýlarda bulundu.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Doç. Dr. Ali Utku Öz, doðurganlýk potansiyelinin bir kadýnýn yumurtalýklarýnda bulunan foliküllerin (yumurtalarýn) sayýsal olarak miktarýný ve kalitesini ifade ettiðini söyledi. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde yumurtalýk rezervlerinin deðerlendirilmesinin çok önemli olduðunu anlatan Doç. Dr. Öz, þu bilgileri verdi:

YAÞ ÝLE REZERV DOÐRU ORANTILI

Yumurtalýk rezervinin yüksek olmasý kadýnýn yumurtalýklarýnda yumurtalarýnýn fazla, kaliteli ve hamile kalma þansýnýn yüksek olduðunun göstergesidir. Kiþinin yumurtalýðýndaki yumurta miktarýný yansýtan en önemli faktör kiþinin yaþýdýr. Yaþ ilerledikçe özellikle de 35 yaþýndan sonra yumurta sayýsý ve kalitesi azalýrken, 40 yaþýndan sonra daha da hýzlanýr. Yumurtalýk rezervi azalan kadýnýn da kendiliðinden ya da tedaviyle gebe kalma þansý düþer, hatta gebelik olsa bile düþük riski artar.

YUMURTALIK YAÞLANMASINA DÝKKAT

Yumurtalýk yaþlanmasý ile ifade edilmek istenen ise yumurta sayýsýnýn azalmasý ile beraber geride kalan yumurtalardaki kalite azalmasýdýr. Genç yaþlardaki kadýnlarda yumurtalýk yaþlanmasý olduðu zaman gebe kalma potansiyeli düþmektedir.

SAÇ DÖKÜLMELERÝ UYARICI

Yumurtalýk rezervi, ileri yaþ ile azalmakta ve adet düzensizliklerine neden olabilmektedir. Ayrýca zamanla yumurtalýkta oluþabilecek “endometriosis” dediðimiz “çikolata kistler”i, normal yumurtlamayý olumsuz etkilemektedir. Her adet gören kadýn, eðitim ve kariyerine devam ederken bir yandan da yumurtalýk rezervini kaybetmemek için yumurtalýk saðlýðýna dikkat etmelidir. Yumurtalýk rezervi azaldýkça ayný zamanda adet miktarý ve günleri kýsalýr. Ayrýca artan saç dökülmeleri rezervin düþtüðü yönünde uyarýcýdýr.

Rahim iki bölümden oluþur; bebeðin yerleþtiði ana bölüm ve bunu yumurtalýklara baðlayan ve yumurtanýn gebelik öncesi döllenmesinin olduðu bölüm, yani ‘tüpler’dir. Rahim, yani bebeðin yerleþtiði yerin saðlýðý da ileride oluþacak bir gebelik için bize yardýmcý olur.

DÜZENLÝ KONTROL ÖNEMLÝ

Yumurtalýk rezervinin azalmasýnýn yaný sýra servikal akýntý, her kadýnýn güncel sorunu haline gelmeye baþladý. Özellikle akýntýnýn fazla olmasý ve renginin deðiþmesine dikkat edilmesi gerekir. Akýntýnýn iltihaplanmasý ve bunun da rahim içine ve tüplere yayýlmasý, sadece kasýk ve bel aðrýlarýna neden olmakla kalmaz, ayný zamanda gebelik þansýný azaltacak etki gösterebilir. Ayrýca, her adet döneminde geri kaçan bir miktar kan, enfeksiyonun daha da ilerlemesine neden olabilir. Bu yüzden akýntýdaki deðiþime ve adet miktarýndaki artýþa dikkat edilmelidir.

Eðitim ve kariyer ile kadýnýn kendi doðasý arasýnda uygun bir denge saðlayabilmek her kadýnýn en büyük zenginliðidir. Bu açýdan evlilik ve çocuk yapma yaþýný eðitim ve kariyer veya farklý sebeplerle geciktiren kadýnlarýn düzenli doktor kontrollerini yaptýrmalarý ileride ortaya çýkabilecek problemlerin erken taný ve tedavisinde yardýmcý olacaktýr.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4184 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır