KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Stresten kilo alýyoruz
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Stresten, kilo, alýyoruz
2017-01-31 - 21:47
MERKEZ
Facebook'ta Paylas

 Stresten kilo alýyoruz

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Uzmanlar kilo artýþýnýn en önemli sebebinin stres olduðuna dikkati çekiyor. “Neden þiþmanlýyoruz?” sorusuna 5 ayrý risk faktörü sýralayan Uzman Diyetisyen Banu Topalakçý Salman, dengesiz ve düzensiz beslenme alýþkanlýðý ve fiziksel aktivite eksikliðini ise kilo artýþýyla doðrudan iliþkilendiriyor.

YAÞAM ÞEKLÝ ETKÝLÝYOR

Uzman Diyetisyen Banu Topalakçý Salman “Neden Þiþmanlýyoruz?” sorusuna 5 ayrý faktör sýralýyor. Bunlar; stres-psikolojik faktörler, yaþam þekli, genetik-hormonal-metabolik faktörler, uyku düzeni ve yaþ olarak karþýmýza çýkýyor. Salman, “Kilomuzdaki artýþýn en önemli nedenlerinden birisi stres. Yaþam þeklimizdeki pek çok diðer faktörler de farkýnda olmadan yýllar boyunca kilomuza kattýðýmýz kilolarýn sinsi aktörü aslýnda.” diyor.

YAÞ VE GENETÝK ÖNEMLÝ

Eriþkin yaþlarda kilo almaya veya þiþmanlýða neden olan baþlýca faktörlerin hareketsizlik ve aþýrý beslenme olduðunu aktaran Uzman Diyetisyen Banu Topalakçý Salman, “Bunun dýþýnda yaþýn ilerlemesiyle de kilo almaya baþlarýz. Kadýnlar için kilo alýmýnýn en fazla olduðu dönemler gebelik, emzirme ve menopoz dönemleridir. Kadýnlarda doðum sayýsý arttýkça kilolarýn da arttýðý gözlenir. Anne ve babamýzdan aldýðýmýz genetik yük de vücut yapýsý, metabolizma ve kilo alýmýnýn önemli bir nedenidir. Anne ve babanýn þiþman olmasý veya þeker hastasý bir anneden doðmak da kilo alma açýsýndan risk anlamýna gelir. Yetersiz uyku, kilo almanýn en önemli sebeplerinden bir diðeridir. Araþtýrmalar, insanoðlunun 20 yaþýnýn ortasýna kadar her ay 300 gram aldýðýný gösteriyor. Yaþlandýkça da kas hücrelerinden kaybediyoruz. Ancak bu kas hücreleri önemli çünkü tek baþlarýna bile kalori yakmak için onlara ihtiyacýmýz var. 25-30 yaþlarýnda kilo daha da çok artýyor. Bu 40 yaþýna kadar böyle gidiyor. Menopoz döneminde östrojen hormonu azalmasýyla birlikte metabolizma hýzýnda oluþan yavaþlamaya baðlý kilo alýmýna yatkýnlýk oluþuyor. Bu yüzden yaþlandýkça kas egzersizlerine önem vermeli ve beslenmemizi kontrol altýnda tutmalýyýz. Ayrýca protein tüketimini de artýrmalýyýz çünkü kas gücünü artýrmak için proteine ihtiyacýnýz var” diye konuþuyor.

MUCÝZEVÝ DÝYET DÝYE BÝR ÞEY YOK

Türkiye'de yeme alýþkanlýklarýnýn bölgesel olarak deðiþtiðini kaydeden Salman þöyle devam ediyor: “En çok gözlemlediðim nokta; aþýrý yemek yeme eðiliminin olduðu. Özellikle annelerimiz çocuklarý ne kadar çok yerse o kadar saðlýklý olur algýsýndan hala kurtulabilmiþ deðiller. Akþam yemeklerinin kapsamlý ve aðýr bir þekilde hazýrlanmasý en fazla kalori alýmýnýn bu öðünde olmasýna sebep oluyor ve ne yazýk ki kahvaltý yapma alýþkanlýðýmýz da neredeyse yok denecek kadar az. Tek baþýna hiçbir besin ya da diyet yoktur ki sizi mucizevi bir þekilde zayýflatsýn. Zayýflamak için ihtiyacýnýz olan tek þey günlük beslenmenizi kontrol altýna almak ve aldýðýnýz enerjiden daha fazla enerji harcamaktýr. Beslenme düzeninizde hiçbir deðiþiklik yapmadan sadece mucizevi diyetlerle zayýflama fikri zaman kaybýndan öteye gidemez.”

(UA-BA-S) MERKEZ (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5535 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır