KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Çocuðunuz Öksürüyor ve Burnu Akýyorsa Telaþlanmayýn
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çocuðunuz, Öksürüyor, ve, Burnu, Akýyorsa, Telaþlanmayýn
2017-02-01 - 21:53
MERKEZ
Facebook'ta Paylas

 Çocuðunuz Öksürüyor ve Burnu Akýyorsa Telaþlanmayýn

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Havalarýn mevsim normallerinin altýnda seyretmesiyle birlikte çocuklarda öksürükten boðaz aðrýsýna ya da burun akýntýsýndan ateþe kadar birçok yakýnma dikkat çekiyor. Hatta bu belirtilerle hastanelerin acil servisleri dolup taþýyor.

Koç Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Alerji Bölümü’nden Prof. Dr. Cansýn Saçkesen, kýþ aylarýnda solunum yolunun viral mikrobik hastalýklar için elveriþli koþullar olduðunu belirterek, “Çocuklar okul çaðýyla birlikte kalabalýk ortamlara girmeye baþlar. Daha önce bu mikroplarla karþýlaþmadýklarýndan daha sýk hasta olurlar. Kýþ aylarýnda en sýk olarak soðuk algýnlýðý ve Influenza gribi görülür” diyor.

Koç Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Alerji Bölümü’nden Prof. Dr. Cansýn Saçkesen, çocuklarda sýk rastlanýlan kýþ hastalýklarý ve bu hastalýklardan korunmanýn yollarýný þöyle anlatýyor:

SOÐUK ALGINLIÐI

Soðuk algýnlýðý hastalýðý soðuk havada kalmak veya üþümek nedeniyle deðil, virüsler nedeniyle ortaya çýkýyor. Soðuk algýnlýðýna 200’den fazla virüs çeþidi neden olur. En sýk neden olanlar arasýnda Rhinovirüs, Coronavirüs ve Respiratory syncytial virüs ve human metapneumovirus sayýlabilir. Soðuk algýnlýðýnda burun akýntýsý (þeffaf/ renksiz veya beyaz renkli burun akýntýsý), boðaz aðrýsý, hapþýrma, halsizlik, iþtahsýzlýk ve sýklýkla hafif ateþ (38°C’yi geçmeyen vücut sýcaklýðý) görülebilir. Çocuklar soðuk algýnlýðýna çok daha kolaylýkla yakalanýrlar ve bir yýl içinde 4 ile 8 kez arasýnda tekrar edebilir. Çocuklar büyüdükçe çeþitli virüslere karþý baðýþýklýk sistemi güçlenir ve bu tip hastalýklarýn sýklýðý yaþ büyüdükçe giderek azalýr.

GRÝP (INFLUENZA)

Influenza virüsünün neden olduðu grip hastalýðý kýþ aylarýnda özellikle Kasým ve Mart aylarý arasýnda görülmekte ve kliniði soðuk algýnlýðýna göre daha aðýr seyretmektedir. Baþ aðrýsý, ateþ (39°C’yi geçen ateþ görülebilir), kas aðrýsý, titreme, üþüme, halsizlik, bitkinlik ve öksürük görülür. Influenza çok bulaþýcý bir virüstür. Günümüzde influenza aþýlarýyla bu hastalýktan korunmak mümkündür. Ancak Influenza virüsünün suþlarý her yýl deðiþtiði için her kýþ öncesi influenza aþýsýnýn yenilenmesiyle koruyucu etkisi saðlanabilir.

KORUNMA YOLLARI

Bu virüsler solunum yoluyla yani nefes alýp verirken havaya yayýlan damlacýklarla veya el temasý yoluyla bulaþýr. Bu virüsler solunum yollarýndan etrafa sýklýkla hapþýrma ve öksürük sýrasýnda saçýlarak yayýlýr. Mikroplarýn etrafa yayýlmamasýný ve ellere bulaþmasýný önlemek için hapþýrma ve öksürme sýrasýnda hepimizin dikkatli olmasý, rastgele aksýrmaktan kaçýnmasý gerekir.

Mikroplarýn baþkalarýna bulaþmasýný önlemek için en ideal yol mendil kullanýlmasýdýr ancak mendil olmadýðý durumlarda kolunuzu kývýrarak, aðýz ve burnunuzu kolun iç yüzü ile kapatarak öksürmek ve aksýrmaktýr.

Mikroplarýn temas yoluyla yayýlmasý en sýk virüs ve bakteri bulaþmýþ eller yolu ile olur. Özellikle çocuklar ellerini burun, yüz ve dudaklarýna eriþkinlere kýyasla çok daha fazla deðdirirler ve böylece baþkalarýndan aldýklarý mikrobu kendi solunum yollarýna bulaþtýrýr veya temas yoluyla mikrobun kendilerinden baþka bireylere bulaþmasýný kolaylaþtýrýrlar. Bu nedenle kýþ aylarýnda sabun ile el yýkama konusunda çocuk ve eriþkinler olarak hepimiz daha özenli ve dikkatli olmalý ve etrafýmýzdakileri bu konuda uyarmalýyýz.

SOÐUK ALGINLIÐI VE GRÝP TEDAVÝSÝ

Hasta kiþilerle temastan kaçýnmak, dinlenme, yatak istirahati ve bol sývý alýnmasý alýnmasý önerilir. Ateþ varsa parasetamol veya ibuprofen ile ateþin düþürülmesi önerilir. Çocuklarda aspirin kullanýlmamasýný aktaran Prof. Dr. Cansýn Saçkesen, “Bol su ve sývý alýnmasý ateþ sýrasýnda kaybedilen sývýnýn yerine konmasý açýsýndan önemlidir ve alýnan bol sývý hastalýk sýrasýnda kývamý koyulaþan ve yapýþkan halen gelen burun, boðaz akýntýlarýnýn yumuþamasýný ve kolayca atýlmasýný saðlar. Ayrýca tuzlu su ile burun temizleme akýntýlarý temizler. Bu hastalýklar 3-7 gün arasýnda kontrol altýna alýnýr. Bu süre içinde hasta çocuklarýn dinlenmesi ve diðer çocuklara da yayýlmamasý açýsýndan mümkünse okula gönderilmemeleri önerilir” dedi.

Soðuk algýnlýðý ve grip sýrasýnda veya sonrasýnda görülebilecek hastalýklarBu hastalýklar sýrasýnda bakterilere karþý savunma sistemi zayýflar, bu nedenle bakteriyel enfeksiyonlar bademcik iltihabý (tonsilit), orta kulak iltihabý veya sinüzit ve pnömoni (zatürre, akciðer enfeksiyonu) þeklinde görülebilir. Bakteriyel solunum yolu hastalýklarýnda iltihaplý yeþil renkli burun akýntýsý veya balgam görülür. Bu durumda antibiyotiklerin tedaviye eklenmesi düþünülebilir. Ayrýca astýmlý çocuklarda soðuk algýnlýðý ve grip sýrasýnda astým yakýnmalarý öksürük, hýrýltý ve nefes darlýðý görülebilir. Kýþ aylarýnda solunum yolunun mikrobik hastalýklarýna baðlý astým yakýnmalarý tetiklenen çocuklarda kýþ öncesi grip aþýsý olmalarý ve astým için koruyucu ilaçlarýný bu mevsimde düzenli kullanmalarý önerilir. Kronik akciðer, kalp, böbrek, karaciðer, nörolojik ve metabolik hastalýðý olanlarda influenza gribi sýrasýnda ilk 1-3 gün içinde oseltamivir tedavisine baþlandýðýnda hastalýk daha hafif atlatýlabilir.

KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝ HAKKINDA

2010 - 2011 eðitim yýlýnda ilk öðrencileriyle öðretim yaþamýna baþlayan Koç Üniversitesi Týp Fakültesi, yenilikçi anlayýþý ve dinamik kadrosuyla üst düzey klinik týp anlayýþýna sahip doktorlar yetiþtirmektedir. Koç Üniversitesi Hastanesi, Koç Üniversitesi Týp Fakültesi’nin eðitim, araþtýrma ve uygulama hastanesidir. 2012 yýlýnda hastanenin temel atma töreni gerçekleþtirilmiþ, Eylül 2014’te projenin birinci etabý tamamlanmýþtýr. Bu etap bitiminde hastane, Kuzey Amerika standartlarýnda 24 yatak kapasiteli 8 servis ile toplamda 191 tek kiþilik hasta odasý, 14 kemik iliði transplantasyon odasý, 13 ameliyathane, 55 yatak kapasiteli (16 genel, 16 çocuk, 8 kalp cerrahisi ve 15 yeni doðan) yoðun bakým ünitesi, kemik iliði transplantasyon ünitesi ve 49 yataklý anestezi giriþim ve ameliyat öncesi & sonrasý bakým ünitesiyle hizmet vermektedir. 10.000 m2’lik bir alanda yer alan Çocuk Hastanesi ise, yatan hasta servislerini, çocuk yoðun bakým servisini, yeni doðan yoðun bakým servisini ve poliklinikleri içermektedir. 2. etap inþaat süreci de Kasým 2014’te baþlamýþ olup, toplamda 220.000 m2’lik kullaným alanýna eriþecek kompleksin 2017 tamamlanmasý planlanmaktadýr. Kampüs; hastane grubu, eðitim ve araþtýrma alanlarý, ileri düzey simülasyon & uygulama merkezi, oditoryum, sýnýflar ve sosyal alanlarý kapsayacak þekilde tasarlanmýþtýr.

(UA-BA-S) MERKEZ (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3730 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır