KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
4 Þubat Dünya Kanser Günü - Ýdrardan rahim aðzý kanseri tanýsý
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
4, Þubat, Dünya, Kanser, Günü, Ýdrardan, rahim, aðzý, kanseri, tanýsý
2017-02-03 - 18:47
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 4 Þubat Dünya Kanser Günü

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Johns Hopkins Medicine bilim adamlarý açýkladý

Ýdrardan rahim aðzý kanseri tanýsý

Johns Hopkins Medicine (JHM) bilim adamlarý rahim aðzý kanserine taný koymak için yeni bir idrar testi geliþtirdiler. Johns Hopkins Üniversitesi Týp Fakültesi ve Johns Hopkins Kimmel Kanser Merkezi’nden Medikal Onkolog Dr. Rafael Guerrero-Preston’ýn baþkanlýðýnda yürütülen çalýþma, rahim aðzý kanserinin taný ve tedavisinde de büyük umut vaat ediyor. Henüz Türkiye’de uygulanmayan ancak yakýn gelecekte Türkiye’de de uygulanmaya baþlanmasý beklenen idrar testinin doðruluk oraný ise yüzde 90.

Dünya Kanser Araþtýrmalarý Fonu’nun açýklamasýna göre Amerika’da rahim aðzý kanseri kadýnlarda ölüm nedenlerinin baþýnda geliyordu. Ancak yaklaþýk 40 yýl önce smear testinin (Rahim aðzýndan alýnan bir örneðin incelenmesiyle yapýlan kanser tarama testi) kadýnlarda düzenli olarak yapýlmasýyla rahim aðzý kanseri oranlarý düþtü. Bilim insanlarý smear testine ulaþýlmasý zor olan ya da uygulamanýn çok yaygýn olmadýðý kültürlerde, geliþtirilen idrar testinin çok faydalý olacaðýný söylüyor. Türkiye’de Anadolu Saðlýk Merkezi’nin eðitim ve kalitenin geliþtirilmesine yönelik stratejik iþ birliði içerisinde olduðu Johns Hopkins Medicine’den bilim adamlarýnýn geliþtirdikleri bu testin sonucu þimdilik 4 günde çýkýyor. Bilim adamlarý bu süreyi 3 saate düþürmek için çalýþmalarýný sürdürüyor.

Biyopsiye gerek kalmayacak

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün (National Cancer Institute) de desteklediði araþtýrma kapsamýnda yeni geliþtirilen idrar testinin CIN 2 adý verilen ve kansere dönüþebilen, rahime ait dokularý idrarda yüzde 90 oranýnda tespit ettiðini açýklayan Johns Hopkins Üniversitesi Týp Fakültesi ve Johns Hopkins Kimmel Kanser Merkezi’nden Medikal Onkolog Dr. Rafael Guerrero-Preston, “Test kullanýma girdiðinde pek çok hastada biyopsiye gerek kalmayacak. Amacýmýz þu an piyasada olan tarama testlerinden daha ucuz ve daha etkili bir test geliþtirmekti. Ýdrar testimizin doðruluk oraný da %90-95 civarýnda” dedi.

Biyopsi yan etkileri ortadan kalkacak

Yeni geliþtirilen idrar testinin sadece DNA’da gerçekleþen kanser öncesi hücre deðiþikliklerini analiz etmekle kalmayýp, rahim aðzý kanserine yol açan ve cinsel yolla bulaþan HPV virüsünün DNA’sýný da inceleyerek kanser oluþumunu saptadýðýný belirten Johns Hopkins Üniversitesi Týp Fakültesi ve Johns Hopkins Kimmel Kanser Merkezi’nden Medikal Onkolog Dr. Rafael Guerrero-Preston “Normalde yapýlan taramalarda HPV testi pozitif çýkan ve smear testinde de olumsuz sonuç elde edilen kadýnlarda biyopsi yapýlarak, yani rahimden bir parça alýnýp incelenerek rahim aðzý kanserine taný konuyor. Ancak biyopsi iþlemi zahmetli, hastada aðrý, endiþe, hatta bazen kýsýrlýk gibi yan etkiler de görülebiliyor. Biyopsi ayrýca daha masraflý bir iþlem” açýklamasýnda bulundu.

Taný amaçlý idrar testinin geliþtirilmesi kansere karþý verilen savaþta çok anlamlý

Johns Hopkins Medicine ile iþ birliði içerisinde olan Anadolu Saðlýk Merkezi’nden Kadýn Hastalýklarý, Doðum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmaný Doç. Dr. Fatih Güçer ise bu çalýþmanýn çok önemli olduðuna dikkat çekerek konuyla ilgili þöyle konuþtu: “Rahim aðzý kanserine taný koymak için yeni bir idrar testinin geliþtirilecek olmasý ümit verici. Çünkü hem smear testi hem de kolposkopik muayenenin hata paylarý var. Ayrýca kolposkopik muayenede hekimin tecrübesi de çok önemli. Bu nedenle taný amaçlý bir idrar testinin geliþtiriliyor olmasý, kansere karþý verilen savaþta çok anlamlý. Ayrýca smear testi veya kolposkopi yöntemleri, hastalarýn hoþlanmadýklarý, muayenede rahatsýzlýk duyduklarý yöntemler. Ve her iki yöntemin de belli bir ücret karþýlýðý var. Johns Hopkins Medicine bilim adamlarýnýn geliþtirdiði yeni yöntemle belki de totalde daha ucuza rahim aðzý kanseri taramasý yapýlabilecek. Bir diðer çok önemli nokta da yeni idrar testinin 3 saate kadar kýsa bir sürede sonuç vermesi için çalýþmalarýn yürütülüyor olmasý. Çünkü smear ve kolposkopi yöntemlerinin sonuçlanmasý için birkaç güne ihtiyaç var.”

BÝLGÝ ÝÇÝN

Damla Gökçen Gümüþ – Müþteri Direktörü / damla.gokcen@goodworks.com.tr / Tel: 0212 217 70 00 Cep: 0546 500 37 26

Ayþe Sorucu – Müþteri Yönetmeni / ayse.sorucu@goodworks.com.tr / Tel: 0212 217 70 00 Cep: 0554 379 07 06

Anadolu Saðlýk Merkezi Hakkýnda

Yaþam kalitesini artýrmak için dünya standartlarýnda saðlýk hizmeti sunmak hedefiyle kurulan Anadolu Saðlýk Merkezi, modern týbbýn gereklerini yeni ve kapsamlý bir saðlýk anlayýþýyla hastalarýna aktarýyor. Hizmet kalitesine önemli katký saðlayan Johns Hopkins Medicine (JHM) ve Karolinska Enstitüsü ile devam eden iþ birliði Anadolu Saðlýk Merkezi'nin saðlýðýn merkezi olma vizyonunu da destekliyor. Kurulduðu günden buyana gerçekleþtirdiði çalýþmalarla ‘Saðlýðýn Merkezi’ konumuna ulaþan Anadolu Saðlýk Merkezi; onkoloji, kalp damar saðlýðý, kadýn hastalýklarý ve tüp bebek, nöroloji, cerrahi bilimler ve iç hastalýklarý dahil olmak üzere tüm branþlarda sunduðu hizmetlerde hasta odaklý yaklaþýmla hareket ediyor. Hizmetlerinde hasta haklarý ve güvenliðini temel önceliði olarak belirleyen Anadolu Saðlýk Merkezi, kaliteli saðlýk hizmeti ile dünyanýn farklý bölgelerinden gelen hastalara tedavi olanaðý sunuyor.

(UA-BA-S) MERKEZ (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1808 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır