KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kayýp diþler yüzünden zorluk çeken hastalar için diþ implantý artýk en etkin çözüm
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kayýp, diþler, yüzünden, zorluk, çeken, hastalar, için, diþ, implantý, artýk, en, etkin, çözüm
2017-02-15 - 21:43
MERKEZ
Facebook'ta Paylas

 Kayýp diþler yüzünden zorluk çeken hastalar için diþ implantý artýk en etkin çözüm

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

“All On 4” adý verilen sistemle alt ve üst çene kemiðine yerleþtirilen 4’er adet implant sayesinde vidalý sabit diþler yapýlarak diþsizliðe 1 günde çözüm olunuyor

Diþ Hekimi Dr. Burak Büyüktürk, diþ implantlarýyla kendi doðal diþleriniz gibi fonksiyon saðlayan “All On 4” tekniði ile ilgili resmi internet sitesinde bir yazý yayýnladý. Yazýsýnda tekniðin fonksiyonlarýndan bahseden Büyüktürk, iþlemin “kimlere?”, “nasýl?” ve “ne þekilde?” uygulandýðýný anlattý.

 “All On 4” tam diþsiz hastalarda belirli açýlarla yerleþtirilen dört adet dental implant üzerine ayný gün diþ protezinin sabitlenmesini saðlayan bir teknik olup, tedavi günü planlandýðý þekilde hastaya 4 adet dental implant yerleþtirildikten sonra, ayný gün, geçici diþ protezi diþ implantlarýn üzerine sabitlenerek yapýlýr diye anlatan Diþ Hekimi Dr Burak Büyüktürk’ün verdiði bilgiler ise þöyle;

ÝÞLEM NASIL UYGULANIR?

 Diþlerin çekildiði gün implantlarýnýz yerleþtiriliyor ve daha önceden hazýrlanan diþler bu implantlar üzerine vidalanarak tedavi tamamlanýyor. Bu sayede 1 gün içerisinde hem fonksiyon hem estetik hem de konfor olarak rahat edeceðiniz sabit diþlerinize kavuþuyorsunuz. Diþleri daha önceden çekilmiþ hastalarda da ayný iþlem uygulanabilir.

HERKESE UYGULANABÝLÝR MÝ?

 Genel saðlýðý iyi olan ve çekilen diþ bölgesinde ciddi bir enfeksiyonu olmayan her vakaya uygulanabilir.

ÝÞLEMÝN AVANTAJI NE?

Bir gün içerisinde diþlerinize kavuþmak bu yöntemin en büyük avantajý. Daha önceleri implantlar yapýldýktan sonra 2-3 ay kadar protez için bekleniyordu. Bu sürede hastalar ya diþsiz geziyor ya da geçici hareketli protez kullanýyordu. Bu yöntem sayesinde bu zor dönem bir an önce atlatýlýyor. Diðer bir avantajý ise baþka cerrahi bir iþleme gerek duyulmamasý.

DEZAVANTAJLARI NE?

Cerrahi ve protez aþamasý ayný gün yapýldýðý için iþlem biraz uzun sürüyor. Yoðun sigara kullananlarda, kontrolsüz diyabeti olanlarda, son 6 ay içerisinde kalp rahatsýzlýðý geçirenlerde, damar içi bifosfonat kullanan hastalarda uygulanmasý riskli.

Dr. Burak Büyüktürk Hakkýnda

Dr.Burak Büyüktürk 1982’de Bakýrköy, Ýstanbul’da doðdu. Ortaokulu Bakýrköy Laboratuar Koleji’nde Liseyi Konya/Ereðli Lisesi’nde bitirdi. 2000 yýlýnda Ankara Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi’ni kazandý. 2005 yýlýnda baþarýyla mezun olup Diþ hekimi olmaya hak kazanan Dr. Büyüktürk 2005-2006 yýllarý arasýnda Damla Týp Merkezinde Diþ hekimi olarak görev aldý. 2006 yýlýnda Süleyman Demirel Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalý’nda doktora eðitimine baþladý. 6 yýl süren doktora eðitiminden sonra 2012 yýlýnda doktora ünvaný aldý. Kýsa bir süre ayný üniversitenin Ortodonti kürsüsünde Öðretim Üyesi olarak çalýþtýktan sonra özel muayenehane açtý. Mesleki geliþimsel için gerek yurt dýþý gerekse yurt içi bir çok kurs, kongre ve seminerlere katýlmýþ ve yazýlý ve sözlü sunumlar gerçekleþtirmiþtir.

Mesleki Ýlgi alanlarý:

Lingual ortodontik tedavi

Sýnýf II malokluzyonlarýn tedavisi

Ortognatik cerrahi

Üst çene hýzlý geniþletme

Erken yaþta ortodontik tedavi

Türk Diþ Hekimleri Birliði, Türk Ortodonti Derneði, Avrupa Ortodonti Derneði, Genç yönetici ve Ýþ adamlarý derneði ve BNI üyesidir. BNI Rainbow grubunun baþkanlýðýný yürütmektedir.

Dr. Büyüktürk çok sayýda sosyal projede de yer aldý. Çok sayýda okulda ücretsiz aðýz taramasý yaparak çocuklarýn diþ fýrçalama alýþkanlýðý kazanmasý yönünde eðitimler vermiþtir. Engelsiz Yarýnlar Sosyal, Kültürel ve Yardýmlaþma Derneði’ni kurdu. Halen bu dernekte engellilerin yaþam standartlarýný arttýrmak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Okumaya istekli çocuklara destek veren TOÇEV’in gönüllü diþ hekimidir. 2000-2007 yýllarý arasýnda tiyatro oyunlarýnda yer aldý ve bir oyunda yönetmen olarak görev aldý. Tenis ve Yüzme en sevdiði sporlardýr.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 484 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır