KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
2 Nisan Dünya Otizm Farkýndalýk Günü - Otizm nedir? Otizm tedavisi
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
2 Nisan Dünya Otizm Farkýndalýk Günü - Otizm nedir? Otizm tedavisi
2017-04-02 - 19:31
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 2 Nisan Dünya Otizm Farkýndalýk Günü - Otizm nedir? Otizm tedavisi

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “2 Nisan Dünya Otizm Farkýndalýk Günü - Otizm nedir? Otizm tedavisi” yazýsý:

Otizmle ilgili farkýndalýk oluþturmak ve otizmli bireylerin sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla, 2 Nisan, Birleþmiþ Milletler tarafýndan “Dünya Otizm Farkýndalýk Günü” olarak ilan edilmiþtir. Peki Otizm nedir? Otizmin belirtileri nelerdir? Otizmin tedavisi var mý?

Otizm ile ilgili farkýndalýk oluþturmak ve otistik bireylerin sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla, 2 Nisan, Birleþmiþ Milletler tarafýndan “Dünya Otizm Farkýndalýk Günü” olarak ilan edilmiþtir. Bu çerçevede Nisan ayý boyunca tüm dünyada otizmle ilgili yapýlan etkinlikler yoluyla, otizmli bireylerin toplumla bütünleþmelerini saðlamaya yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr.

Otizmle ilgili yapýlan birçok çalýþma sonucuna göre; otizmli bireylerin geliþiminde en önemli unsur, almýþ olduklarý eðitimdir. Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü olarak, ülkemizde Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri’nde çalýþan uzman ekipleri ile otizmli bireylerin tanýlanmasý ve kendilerine en uygun eðitim ortamlarýna yönlendirilmesi amacýyla hizmet etmektedir. Eðitimlerini özel eðitim okul ve kurumunda, ayrýca örgün eðitim okullarýnda açýlan özel eðitim sýnýflarýnda ve yine örgün eðitim kurumlarýnda kaynaþtýrma yoluyla eðitim kapsamýnda akranlarýyla birlikte sürdürebilmektedirler.

OTÝZM NEDÝR?

Otizm, üç yaþýndan önce baþlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileþime ve iletiþime zarar veren, sýnýrlý ve tekrarlanan davranýþlara yol açan beynin geliþimini engelleyen bir rahatsýzlýktýr. Bu belirtiler otizmi, Asperger sendromu gibi daha hafif seyreden otistik spektrum bozukluðundan (OSB) ayýrýr. Otizm kalýtýmsal kökenlidir ancak kalýtsallýðý oldukça karmaþýktýr ve OSB’nin kökeninin çoklu gen etkileþimlerinden mi yoksa ender görülen mutasyonlardan mý kaynaklandýðý çok açýk deðildir. Nadir vakalarda, doðum sakatlýklarýna neden olan etmenlerle yakýndan baðlantýlýdýr. Diðer görüþlere göre ise çocuklukta yapýlan aþýlar gibi nedenler tartýþmalýdýr ve aþý kökenli varsayýmlarýn ikna edici bilimsel kanýtlarý yoktur. Yakýn dönem araþtýrmalarý otizmin prevalansýný 1.000 kiþiye bir ya da iki vaka olarak tahmin eder, ayný araþtýrmalardaki tahminlere göre OSB yaklaþýk 1.000 kiþide altý vakadýr ve erkeklerde rastlanma oraný kadýnlara göre 4,3 kat daha fazladýr. Otizm vakalarýnýn sayýsý 1980’lerden beri oldukça fazla oranda artmýþtýr. Bunun nedeni kýsmen taný koyma yöntemlerindeki deðiþikliklerdir; gerçek prevalansýn artýp artmadýðý anlaþýlamamýþtýr.

OTÝZM BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR?

Baþkalarýyla göz temasý kurmuyorsa,

Ýsmini söylediðinizde bakmýyorsa,

Söyleneni iþitmiyor gibi davranýyorsa,

Parmaðýyla ile istediði þeyi göstermiyorsa,

Oyuncaklarla oynamayý bilmiyorsa,

Akranlarýnýn oynadýðý oyunlara ilgi göstermiyorsa,

Bazý sözleri tekrar tekrar ve iliþkisiz ortamlarda söylüyorsa,

Konuþmada akranlarýnýn gerisinde kalmýþsa,

Sallanmak, çýrpýnmak gibi garip hareketleri varsa, aþýrý hareketli, hep kendi bildiðince davranýyorsa,

Gözleri bir þeye takýlýp kalýyorsa,

Bazý eþyalarý döndürmek, sýraya dizmek gibi sýra dýþý hareketler yapýyorsa,

Günlük yaþamýndaki düzen deðiþikliklerine aþýrý tepki veriyorsa,

otizm açýsýndan deðerlendirme yapmak gerekir.

OTÝZMÝN TEDAVÝSÝ,

Otizm hastalýðýna henüz neyin sebep olduðu kesin ve net anlamda ortaya konulamamýþtýr. Aileden gelen bir hastalýk olma ihtimali yapýlan araþtýrmalarda ortaya çýkmýþtýr ancak yine de kesinlik belirtisi yoktur. Otizm tedavisi için herhangi bir ilaç ya da tedavi yoktur. Kullanýlan ve önerilen tedavi yöntemleri ya da ilaç tedavisi ancak onun dikkatini yoðunlaþtýrma, iletiþim kurmasýna yardýmcý olma ve iletiþim kurmayý öðrenmesini destekler nitelikte tedavi çeþitleridir. Rehabilitasyon merkezlerinde yapýlan iþlemler de bunlardan ibarettir. Amaç tam anlamýyla bu merkezlerde onlarý topluma kazandýrmak ve onlarýn da bizler gibi normal bir birey olduðunu hissettirmektir. Zaten onlar hasta deðil bizler gibi normal bireylerdir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 14596 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır