KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Dünya Aþý Haftasý
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Dünya Aþý Haftasý
2017-04-27 - 23:25
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Dünya Aþý Haftasý

Dünya Aþý Haftasý (24– 30 Nisan 2017)

Her Yaþýn Bir Aþýsý Var Saðlýða Aþýlanýn

1.  Aþý Nedir?

Ýnsan ve hayvanlarda hastalýk yapma yeteneðinde olan virüs, bakteri v.b. mikroplarýn hastalýk yapma karakterlerinden arýndýrýlarak ya da bazý mikroplarýn salgýladýðý zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldýrýlarak, geliþtirilen biyolojik maddelere aþý denir.

Aþý, insanlarý hastalýklardan ve onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam ve risk altýndaki kiþilere uygulanýr.

Vücut bu þekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanýr ve onlara karþý bir savunma yöntemi geliþtirir. Böylece gerçek mikropla karþýlaþýldýðýnda da bu yöntemle savaþýr ve kiþi hastalýða yakalanmaz. Bu kiþi artýk o hastalýða karþý baðýþýktýr. Baðýþýklama, aþýyla önlenebilir hastalýklarýn ve ölümlerin önlenmesi açýsýndan en önemli toplum saðlýðý müdahaleleri arasýnda yer almaktadýr.

2. Aþýlar hangi hastalýklardan korur?

DaBT (karma aþý) difteri, boðmaca ve tetanozdan, polio aþýsý çocuk felcinden, hepatit B aþýsý Hepatit B’ye baðlý B tipi sarýlýk,  siroz ve karaciðer kanserinden, hepatit A aþýsý A tipi sarýlýktan, suçiçeði aþýsý suçiçeði hastalýðýndan, Hib aþýsý H. influenza tip b’ye baðlý menenjit, zatürre ve orta kulak iltihaplarýndan, BCG aþýsý veremden, KKK (Kýzamýk-kabakulak-kýzamýkçýk) aþýsý kýzamýða baðlý zatürree, orta kulak iltihabý ve SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalýðýndan, doðumsal kýzamýkçýk sendromu ve kabakulaktan, Konjuge Pnömokok aþýsý ise zatürree, beyin iltihabý ve kan zehirlenmesinden korur.

3. Aþýnýn Zamanýnda Yapýlmasý Önemli midir?

Aþýlarýn zamanýnda ve uygun aralýklarla uygulanmasý çok önemlidir. Ancak aþý takviminde belirtilen aralýklara göre aþýlarý tamamlanamamýþ çocuklarda önceki aþý dozlarýnýn tekrar yapýlmasýna gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiþ olsa bile, aþýlamaya býrakýlan yerden devam edilir, eksik aþýlý çocuk belirlendiðinde, yaþýna uygun olarak aþýlarý tamamlanýr.

4. Aþý Yapýlmazsa Ne Olur?

Aþý ile önlenebilir hastalýklarýn sýklýðý artar. Aþýlanarak baðýþýk hale gelmiþ bireylerin oluþturduðu toplumlar, hastalýklarýn yayýlmasýna karþý direnç gösterirler. Bu yolla henüz aþýlanmamýþ, aþýlanmaya engel oluþturan bir hastalýðý olanlar da korunmuþ olur.

5. Aþýlar Nerede Uygulanýr?  Aþý Ücretli Midir?

Aþý uygulamalarý, aile saðlýðý merkezlerinde ve hastanelerde yapýlmaktadýr. Aþý takviminde yer alan aþýlar Saðlýk Bakanlýðý kurum ve kuruluþlarýnda ücretsiz olarak uygulanmaktadýr.

Sizlerden Beklentilerimiz;

•        Hayatýn her aþamasýnda aþýlamanýn önemi ve sürdürülebilirliðinin saðlanmasý; her yaþtan insanýn korunmasýný saðlamak hedeflenmelidir.

•        Çocuklarýmýzýn aþýlanmasýný saðlayalým. Aþýlanma þansýný kaçýranlar var ise aþýlanmalarý için saðlýk kuruluþlarýna götürelim.

•        Saðlýklý bir toplumun gereði için aþýlama hizmetinin vazgeçilemez olduðu bilincini tüm kesimlere ulaþtýralým.

•        Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe doðru çocuklarýmýzla birlikte saðlýklý adýmlar atalým.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4415 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır