KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun
2017-05-12 - 19:45
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Saðlýk Sen Kars Þubesinin hemþireler günü mesajý:

Saðlýk hizmetinin sunulmasýnda, fedakarlýk ve özverileri ile bu kutsal vazifenin yükünü omuzlarýnda taþýyan hemþirelerimizin günlerini kutluyoruz.

Yetersiz istihdama raðmen vatandaþlarýmýzýn saðlýk hizmeti almasý için, ‘sizin saðlýðýnýz bizim mutluluðumuz’ diyerek hastalarýmýz için umudun adý olan hemþirelerimizin çalýþmalarý takdire þayandýr.

Hemþirelerimiz; gerek ekonomik, gerekse iþ yoðunluðu ve iþ ortamý kaynaklý sebeplerden dolayý tükenmiþlik sýnýrýnda hizmet vermektedir. Buna raðmen hizmetlerini aksatmayan, kendisi veya ailesinden biri hasta olsa bile, vatandaþlarýmýzýn saðlýk hizmeti almasý için fedakarlýk yapan hemþirelerimizin sorunlarý çözülerek iþ motivasyonlarý artýrýlmalýdýr.

Baþtan beri talep ettiðimiz, kararlýlýkla takip ettiðimiz yýpranma payýnýn kazanýma dönüþme arefesinde olduðunu bilmek bizleri sevindirmektedir.

Saðlýk emeðine bakýþta köklü bir paradigma deðiþimine ihtiyaç vardýr. Bunlardan birisi, saðlýk çalýþanlarýnýn mesleki saygýnlýðýný gözeten ve ekip anlayýþýný zedeleyici politikalarýn gözden geçirilmesidir. Özellikle; performans uygulamalarý baþta olmak üzere çalýþma koþullarý ve haklar baðlamýnda saðlýk çalýþanlarý arasýnda ayrýmcý uygulamalarla sistem sarsýntýya uðratýlmamalýdýr.

Hayata geçmesi gereken baþka bir deðiþim ise, saðlýk emeðine yatýrým konusunda nitelikli dönüþümdür. Ýstihdam stratejileri ve insan kaynaðý planlamasý alanýndaki sýkýntýlar çözülmelidir.

Saðlýk sisteminin geleceði açýsýndan en büyük tehlike yetersiz istihdama baðlý aðýr iþ yüküdür. 14 yýlda 3 kat artan saðlýk hizmeti varken, ne yazýk ki istihdam ayný oranda artmamýþtýr. AB ülkeleri ortalamasýna baktýðýmýzda 400 bin hemþireye ihtiyacýmýz var ancak hemþire sayýmýz 130 binlerde. Özetle ülkemizdeki hemþireler Avrupa ülkelerine göre 4 kat fazla iþ yapmakta, 4 kat fazla hizmet üretmek zorunda kalmaktadýr.

Yaþanan baþka bir sorun ise, uzmanlýk dallarýndan mezun olanlarýn istihdam edilmeyip, bu görevlerin hemþire ve ebelere yüklenmesi ve hemþire-ebe açýðýnýn bu þekilde büyümesidir.

Saðlýk çalýþanlarýnýn, özellikle hemþirelerimizin en önemli sorunlarýndan biri de, þiddettir. Þiddetin önlenmesine yönelik þimdiye kadar yapýlan çalýþmalarda Saðlýk-Sen’in vardýr. Yapýlan çalýþmalarýn þiddeti önlemede yetersiz kaldýðý da ortadadýr. Yeni ve caydýrýcý uygulamalar acilen hayata geçirilmelidir. Bizim önerimiz; tutuklu yargýlama ve þiddet uygulayanýn sosyal güvenlik harcamalarýnýn devlet tarafýndan karþýlanmamasý ve cebinden ödemesidir. Ayrýca, toplumsal farkýndalýðýn artýrýlmasý da þiddeti önleyecek etkenlerden biridir.

Lisans tamamlama, saðlýk çalýþanlarýna kazandýrdýðýmýz bir kazanýmdýr. Kreþ konusunda da genelge yayýnlanmýþ olmasýna raðmen, bazý sorunlar yaþanmaktadýr. Bu düzenleme acilen tamamlanmalýdýr.

Hemþirelik mesleðini icra edenlerin büyük çoðunluðu halen kadýnlar oluþturmaktadýr. Bu sebeple, kadýn kamu görevlilerine yönelik elde edilen kazanýmlarýn altýnda da Memur-Sen ve Saðlýk-Sen’in imzasý bulunmaktadýr.

Süt izni ve emziren annelerin nöbet muafiyeti de sendikamýzýn elde ettiði kazanýmlardýr.

Süt izninden döner sermaye kesintisi yapýlmamasý hem Saðlýk Bakanlýðý hem de Maliye Bakanlýðý ile görüþmelerimiz sürüyor. Bakanýmýz Sayýn Akdað’ýn bu talebimizde bizimle ayný fikirde olmasý ve destek olmasý ayrýca bizleri sevindirmektedir.

15 Temmuz gecesinde verilen destansý mücadelede saðlýk çalýþanlarýnýn payý büyüktür. Canlarý pahasýna görev alan, saðlýk hizmetinin her kademesindeki arkadaþlarýmýzý bir kez daha tebrik ediyor ve kutluyoruz.

Saðlýk-Sen olarak hemþirelerimizin sorunlarýnýn çözümü için çalýþtaylar, sempozyumlar düzenliyor, saha araþtýrmalarý yapýyoruz. Amacýmýz, sorunlarýn çözülmesi, çalýþma barýþýnýn saðlanmasý, iþ yükünün azalmasý ve motivasyonu artýrýcý uygulamalarýn hayata geçmesidir.

Bütün hemþirelerimizin gününü kutluyor; saðlýk, huzur ve mutluluklar diliyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 488 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır