KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
“Organ Naklinde Neredeyiz, Neler Yapmalýyýz?” - Organ nakli haberleri
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“Organ Naklinde Neredeyiz, Neler Yapmalýyýz?” - Kars Kafkas Üniversitesi’nin (KAÜ) ev sahipliðinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Gazi Üniversitesi iþbirliði ile “Organ Naklinde Neredeyiz, Neler Yapmalýyýz?” konulu panel düzenlendi.
2011-02-27 - 15:36
KARS
Facebook'ta Paylas

“Organ Naklinde Neredeyiz, Neler Yapmalýyýz?” 

Kars Kafkas Üniversitesi’nin (KAÜ) ev sahipliðinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Gazi Üniversitesi iþbirliði ile “Organ Naklinde Neredeyiz, Neler Yapmalýyýz?” konulu panel düzenlendi.
 
KAÜ Nihat Bayþu Konukevi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin oturum baþkanlýðýný Prof Dr. Peyami Cinaz ve Prof Dr. Oðuz Söylemezoðlu yaptý.
 
Saðlýk Bakanlýðý Genel Tedavi ve Hizmetler Genel Müdürlüðü’nden Dr. Bahri Kemaloðlu, ‘Türkiye’de Organ Baðýþýnda Geldiðimiz Noktada neler yapýldý? Neredeyiz? Neler Yapmamýz Gerekli”, Ýstanbul Týp Fakültesi’nden Prof Dr. Aydýn Türkmen “Organ Naklinde Güncel Durum, Organ Nakline Hazýrlýk ve Ýzlem”, Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi’nden Prof Dr Aydýn Dalgýç “Türkiye’de Organ Naklinde Sorunlar” ve Kars Devlet Hastanesi’nden Op. Dr. Tülay Diken “Bölgemizdeki Sorunlar ve Tecrübeler” konularýnda birer konuþma yaptýlar.
 
Panelin “Yereldeki Sorunlarýmýz” adlý son bölümünde ise Kars’ýn Çakmak Köyü’nde ikamet eden ve 7 yýldýr Karaciðer nakli bekleyen Pýnar Kadirhan ile yýllardýr kronik böbrek yetmezliði nedeniyle böbrek nakli bekleyen Þeref Diken söz alarak yaþadýklarý sorunlarý dile getirdiler.
 
Panelde dikkat çeken en önemeli ayrýntý ise organ naklinin dini boyutu oldu. Bu nedenle Kars Müftü Yardýmcýsý Ahmet Tokgöz de söz alarak konuyla ilgili görüþlerini dile getirdi.
 
Panelin açýlýþ konuþmasý yapan Kars Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Tülay Diken, “Ýnsan olarak birbirimize karþý sorumluluklarýmýz var bu sorumluluk ve duyarlýlýðýn organ baðýþý konusunda da uygulanabilir olmasý gerekiyor.”dedi.
 
KARS’TA 18 KÝÞÝ ORGAN BAÐIÞINDA BULUNDU
Kars Saðlýk Müdürü Fahri Sevinç ise Karst’taki saðlýk hizmetlerinin gidiþatý hakkýnda bilgi verdi. Kars’ta organ baðýþýnýn yeterli olmamakla birlikte 2010 yýlý itibarýyla 16’sý tüm organlarý olmakla birlikte toplam 18 kiþinin organ baðýþýnda bulunduðunun altýný çizen Sevinç, “Kars Saðlýk Ýl Müdürlüðü olarak organ baðýþý konusunda üzerimize düþen görevi yerine getireceðimize söz veriyoruz. 301 bin nüfuslu þehrimizin yedi ilçesinde birinci ve ikinci basamak þeklinde hizmet verilmektedir. Birinci basamakta 84 aile hekimi ve 89 pratisyen hekim hizmet vermektedir. Bunun yanýnda Sarýkamýþ, Digor, Selim ve Kaðýzman olmak üzere dört ilçemizde hastanemiz mevcuttur. Merkezde 369 yataklý Entegre Hastanemiz var. Ýkinci basamak saðlýk hizmetlerimiz 125 uzman hekim merkezde, 50 hekim Sarýkamýþ’ta yedi Kaðýzman da 11 olmak üzere toplam 68 hastamýza diyaliz hizmeti vermekteyiz.” diye konuþtu.
 
ORGAN BAÐIÞI CUMA HUTBELERÝNE TAÞINSIN
Prof Dr. Peyami Cinaz, “Transplantasyon hizmetlerinin dünyayla denk olduðunu fakat bu konuyla ilgili sorunlarýn organ baðýþý yetersizliðinden ve kiþilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamasýndan kaynaklandýðýný vurguladý. Cinaz, “Gazi Üniversitesi olarak yol bakýmda içeren transplantasyon birimi kurduklarýný alt yapý hekim ve hasta bakým konusunda sorunumuz yok en büyük sorunumuz beyin ölümü tespitidir. 100’e yakýn yoðun bakým yataðýnýn bulunduðu hastanemizde bile yýlda sadece altý ile yedi arasý beyin ölümü çýkarabiliyoruz. Bu durum diðer hastaneler içinde geçerlidir. Bu sorunun çözümünde en büyük görev özellikle de toplumun aydýnlatýlmasý hususunda hekimlerimize görev düþmektedir. Medyanýn da bu konuda yönlendirmesi çok önemlidir donör artýþlarýnýn medyada çýkan olumlu ya da olumsuz haberlerle doðru orantýlý olduðunu görüyoruz. Diyanet Bakanlýðý’na da bu konuda çok görev düþüyor. Cuma hutbelerinde televizyonlarda din görevlilerinin bu konuda halký bilgilendirmelerini istedi. Saðlýk personelinin de bildiklerini en yakýnlarýndan baþlayarak herkese aktarmalarý gerekiyor.”
 
2010 YILINDA BÝN 36 TANE BEYÝN ÖLÜMÜ BÝLDÝRÝSÝ OLDU
Saðlýk Bakanlýðý Genel Tedavi ve Hizmetler Genel Müdürlüðü’nden Dr. Bahri Kemaloðlu da 2010 yýlýnda bin 36 tane beyin ölümü bildirimiz var. 272 tanesi doner olmuþ. Birçok organizasyon düzenleniyor. Ýyi niyetle yapýlan birçok çalýþma var ama beyin ölümü beyin ölümü bildirimi olmadýðý zaman yapýlan bu çalýþmalarýn hiçbiri iyi niyetli çabalardan önce gidemiyor. Bakanlýk olarak önem verdiðimiz nokta, beyin ölümü bildiriminin sayýsýný artýrmak. Donör sayýsý daha çok beyin ölümü tespiti ile mümkün olabilmektedir. Kayýtlarýmýza göre böbrek nakli bekleyen hasta sayýmýz 21 bin 500, karaciðer nakli bekleyen hasta sayýmýz, 2 bin 350, kalp nakli bekleyen hasta sayýmýz ise, 230 civarýndadýr. Buna karþýlýk da çýk az sayýda donörümüz var. Geçen yýl 2 bin 500 tane böbrek nakli yapýlmýþ. 21 bin 500 tane de bekleyen hasta var. Ýspanya da milyon nüfus baþýna donör sayýsý 34 ülkemiz de ise, 3 milyon nüfus baþýna 3 tane önemli bildirimiz var. Bu konuda da ne kadar geri olduðumuz ortadadýr. Ülkemizde ruhsatlandýrdýðýmýz 59 tane böbrek nakli merkezimiz var. 34 tane karaciðer nakli merkezimiz var.” dedi.
 
“ÖLDÜKTEN SONRA ORGAN BAÐIÞI YAPARSAK 6-7 KÝÞÝ YAÞAMA DÖNÜYOR”
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Transplantasyon Merkezi’nden Prof. Dr. Aydýn Dalgýç da þöyle konuþtu:
“Ülkemizde organ nakli bekleyen yüz bine yakýn hasta var. Bir þekilde yaþam bekliyorlar, bir þekilde ölümü bekliyorlar. Onlarýn, yaþayabilmek için bir tek þanslarý var. Organ nakli, ancak organ nakli yapýlýrsa bu hastalarýmýzý yaþatabiliyoruz. Türkiye’nin transplantasyon için çok kritik bir önemi var. Bir organýn 2 tane damarý var. Atar damar, toplardamar. Bu damarlar uç uca dikilip içinden kan geçiyorsa eðer, bu organ bir yerden alýnýp baþka bir yere verilebilir. Dr. Karal’in yaptýðý bir ameliyat, iki ikiz köpeðin bacaklarýný deðiþtirmiþtir. Bu ameliyatlar sansasyonel ameliyatlardýr tabi. 50-60 yýl kadar önce gerçek tedavi amacýna yönelmeye baþlamýþ. Herkese yaþam veriyorsunuz. Öldükten sonra organ baðýþý yaparsak 6-7 kiþi yaþama dönüyor. Bunun daha fazla sorgulanmamasý gerekiyor. Ýyilik yapmak için yardýmlaþýn. Bunlar deðerlendirildiði zaman Ýslam dinini organ baðýþýna, organ nakline son derece olumlu ve pozitif yaklaþtýðý ortaya çýkýyor. Ama maalesef toplumumuzun yüzde 40’ý dini nedenden dolayý organ baðýþý yapmýyor. Bazen organ nakli sorarken din görevlilerinden yardým istememiz gerekiyor. Ailelerle konuþurken onlarýnda onayýný almamýz gerekiyor. Bunlar toplumumuza anlatýldýðý zaman yüzde 60’ý yakýný organ baðýþýna olumlu bakýyor. Organ baðýþýnýn nasýl yapýldýðýný sorduðumuzda yüzde 80’i bilmiyor. Organ baðýþý yapmak sadece bir beyan, ailenize gidip, “Ben organlarýmý baðýþladým” diyorsunuz bu kadar basit. Kalp taþýmak, beden taþýmak hepsi formalite, hepsi sembol, çünkü biz öldüðümüz zaman yakýnýmýza soruyorlar, yakýnýmýz alýn derse alýnýr, alýnmasýn derse alýnmýyor.”  
 
BEYÝN ÖLÜMÜ OLGULARIMIZA ULAÞAMIYORUZ
Neden bu kadar kötü durumdayýz? Neden bu kadar baþarýlý organ nakli yaptýðýmýz halde neden diðer ülkelerden daha kötü durumdayýz? Bunun en önemli nedeni beyin ölümü bildirimlerimizin çok yetersiz olmasýdýr. Beyin ölümü olgularýmýza ulaþamýyoruz. Beyin ölümü tanýsý koyamýyoruz. Gazi Üniversitesinde “Bu hastanýn beyni ölmüþtür” tanýsýný koymakta sýkýntýlarýmýz var. Diðer olay medyanýn yanlýþ yönlendirmesi var. Yüzde 50’ye yakýn kiþi ticari kaygýlardan korktuðu için organ baðýþý yapmamýþtýr. Beyin ölümü demek, ölüm demek. Beyin sadece medikal bir kavram. Bir kiþi öldüðü zaman uzman arkadaþlar kalp masajýyla ya da elektro þokla ya da deðiþik yöntemlerle kalbini çalýþtýrabiliyoruz. Onu yaþam destek makinesine baðlýyoruz. Ama beyni yok beyne kan hiç gitmiyor. Bu kiþinin yaþamasý mümkün deðil. Ama bu hasta yaþam destek makinesine baðlandýðý zaman birkaç saat, 24 saat bazen de 72 saat makine kalbini çalýþtýrabiliyor ve sonra makinede o kalbi çalýþtýramýyor artýk.
 
EN ÇOK KARÞILAÞILAN NEDENLER?
En çok karþýlaþtýðýmýz nedenler; kafa travmalarý, trafik kazalarý, kurþunlamalar var, boðulmalar, asýlmalar var. Bu kiþilerde yeterli testler yapýldýðý zaman beyin ölümünün olduðunu tespit ediyoruz. Yýllarca komada kalan bir kiþinin uyandýðýný görebiliyoruz, ama beyni ölmüþ bir kiþinin yaþama dönmesi mümkün deðil böyle bir olay dünyanýn hiçbir yerinde olmamýþ. Eskiden hepatit b virüsüyle hepatit c virüsü organlarý kullanamazdýk. Hepatit c virüsünden ölen bir hastaya, hepatit c li bir karaciðeri takabiliyoruz. Ya da hepatit b sirozu taþýyan bir hastaya hepatit B’li bir karaciðer takabiliyoruz. Satýlýk organ haberleriyle karþýlaþýyoruz. Bazý kiþiler kandýrýlýyorlar. Organlarýný satýlýða çýkaran çok fakir kiþiler var ve bir takým kiþiler bunlarý bulup, üç beþ kuruþ para verip bunlarý yurt dýþýna kaçýrýyorlar orada çok zengin alýcý hastalara aracý olanlar var. Ýran’da, Kosova’da, Azerbaycan’da, Rusya’da var. Bu zengin alýcý hastalar oraya getiriliyor, kandýrýlan kiþiler o merkeze götürülüyor. Bazý hekimler de o kiþilerin böbreklerini alýp baþkalarýna naklediyorlar. Türkiye’de bir tane bile bulunan organý çalýnmýþ çocuk yok.”
 
HALK BÝLGÝLENDÝRÝLMELÝ
6 yýldýr karaciðer nakli bekleyen 30 yaþýndaki Pýnar Kadirhan da söz olarak duygularýný dile getirdi. Kadirhan, “6 yýldýr karaciðer nakli bekliyorum. Ankara Yüksek Ýhtisas Hastanesi’nde tedavi görmekteyim. Geçtiðimiz yýl kullandýðým ilaçlara baðlý olara geçirdiðim mide kanamasý hastalýðýmý artýrdý ve karaciðer nakil listesinde ön sýraya alýndým. Geçtiðimiz hafta doktorum uygun karaciðerin bulunduðunu 6 saat içinde hastaneye gelmemi istedi fakat bizim bu konuda gerekli bilgimiz olmadýðý için gerek kara gerek hava ambulanslarýndan faydalanamadýk. Vaktinde gidemediðim için nakil þansýmý kaybettim. Ben özellikle bu konu halkýn bilinçlendirilmesini istiyorum. Ve kullandýðýmýz ilaçlar hakkýnda da yeterli bilgilendirilmediðimizi düþünüyorum. Bu konularda hasta ve hasta yakýnlarýnýn bilgilendirilmesini istiyorum. Nakil hakký mý kaybettikten sonra Ýl Saðlýk Müdürlüðüne giderek böyle bir durum karþýsýnda neler yapabileceðimizi var olan imkanlarý bunlardan nasýl faydalana bileceðimiz hakkýn da bilgi aldýk. Bana ve benim durumumdaki hastalara hizmete hazýr iki ambulans uçaðý ve beþ helikopterin olduðunu öðrendik. Onun için bu panel gibi halký bilgilendirici toplantýlarýn sýklýkla yapýlmasýný istiyorum.” diye konuþtu.
 
Böbrek hastasý Þeref Diken ise, “Üç yýldýr kronik böbrek hastasýyým. Diyalize girmek, için bazen Erzurum’a gitmek zorunda kalýyorum. Haftanýn üç günü diyalize giriyorum. Yaþam kalitemi düþürüyor. Erzurum’da kadavra dosyam hazýrlandý tüm tahlillerimi verdim ve þimdi sýramý bekliyorum.” þeklinde konuþtu.
(TD-BA-S) KARS (KHA) – TACETTÝN DURMUÞ – MELEK OTHANHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3811 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır