KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GAZ KARS ÞEHRENGZ’NN ARDýNDAN

  Sezai Yazýcý

          sezaiyazici@kha.com.tr
         GAZ KARS ÞEHRENGZ’NN ARDýNDAN

Gazi Kars Þehrengizi’nin ardýndan 

28 ülkeden 65 katýlýmcýnýn bildiri sunacaðý açýklandý. Ancak 9 oturumda 30 bildiri sunuldu. Oturum sonlarýnda soru sorulmadý. Sonuç bildirgesi beklenilmeden daha önce basýlýp sempozyum sýrasýnda daðýtýlan Bildiriler Kitabý”nda 43 bildirinin yer aldýðý görüldü. Oturumlarda adlarý olan kimi konuþmacýlar sempozyuma katýlmadýklarý gibi bildirileri de kitapta yer almadý. Ama konuþmasý olmayan kimi isimlerin bildirisinin kitapta yer almasý dikkat çekti.
 
Onlar açýklamadý ben açýklayayým: Baþlangýçta 2011 yýlýnda hizmete gireceði bildirilen, daha sonra bitiþ tarihi 2012 olarak deðiþtirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu en erken 2014 yýlýnda hizmete girecektir. Aralarýnda Kars’ýnda bulunduðu 16 yere kurulacak lojistik merkezden aralarýnda Erzurum-Palandöken’in de bulunduðu 10’unda kamulaþtýrma çalýþmalarý tamamlandý. 4’ünde ihale bedeli ve ihale tarihi belirlendi. Bu merkezlerin içerisinde henüz Kars’ýn adý yok.
 
Prof. Dr. Akbaba: “Kars’ýn derdi göç. Bunun psikolojik bir alt yapýsý vardýr. Psikolojide ‘Irksal Bilinçdýþý’ diye bir kavram vardýr. Jung diye bir psikologun ileri sürdüðü ve ispatladýðý bir kavram bu. Bizim zihinsel alt yapýmýzda bizim geçmiþimiz yatmaktadýr. Kars halký sürekli göç edip gelmiþ insanlardan oluþuyor. Buradan sonra göç ettiðimiz yerlerde de bizim zihnimizin arka yapýsýnda göç halen devam ediyor. Bir türlü yerleþemiyoruz… Ne Kars’a yerleþebiliyoruz, ne göz ettiðimiz yere yerleþebiliyoruz.” Diyor.
 
Türk Dünyasý Mühendisler ve Mimarlar Birliði’nin 30-31 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleþtirdiði “Uluslararasý Kaþgar’dan Endülüs’e Türk-Ýslam Þehirleri Sempozyumlarý Gazi Kars Þehrengizi”ni iki gün boyunca büyük bir dikkatle izledim. Araya Kurban Bayramý’nýn girmesi, ardýndan da bir program nedeniyle il dýþýna çýkýþým, sempozyuma iliþkin izlenim ve düþüncelerimi aktarmamý geciktirdi.
 
“Uluslararasý Kaþgar’dan Endülüs’e Türk-Ýslam Þehirleri Sempozyumlarý Gazi Kars Þehrengizi” etkinliðinin önce, adý üzerinde birkaç sözcükle durmak istiyorum. Bu adla ben amaçlanan etkinliði tanýmlamakta doðrusu zorlandýðýmý belirtmeliyim. Yazý boyunca da bunun izleri görülebilir. Bana bir anlam kýrýlmasý hissini veriyor. Bu etkinlik, sempozyum mu, þehrengiz mi? Zira iki kavram ayný deðil. Ýki ayrý anlam içeriyor. Ýlk bakýþta bir dizi sempozyum içerisinde bir “þehrengiz” anlaþýlýyor. Ama toplantý programýna baktýðýmýzda görece Kars’ýn tüm yönleriyle ele alýnmaya çalýþýldýðý görülüyor. Sempozyum sözlüklerde: “Belli bir konuda çeþitli konuþmacýlarýn katýlýmýyla düzenlenen bilimsel aðýrlýklý toplantý ya da seminer” olarak tanýmlanýyor. Þehrengiz Farça bir sözcük. Tam karþýlýðý “þehir karýþtýran (þehir-engiz).” oluyor. Sözlükler, genel olarak þehrengiz kavramý için, “bir þehrin güzellerini ve güzelliklerini konu edinen eserlere verilen ad” diyor. Buradan sempozyumun tartýþmalý bir toplantý olduðunu ve nesnel bir bakýþý ortaya koyduðunu; þehrengizin ise bir “güzellemenin” sýnýrlarýný aþmamasý gerektiði sonucunu çýkarabiliriz. Bu nedenle bir kentin tüm yönlerini ele almak, sorunlarýný saptamak için yola çýkýlmýþsa bu etkinliðin adýna þehrengiz denmesi bence çok uygun düþmüyor. Zira sorunlar o kentin güzellikleri olmaktan çýkýp zafiyetlerine dönüþmüþse onu dile getirenlerde bunlarý tanýmlamakta yükümlü olacaklardýr. O zaman etkinlik þehrengiz olmaktan çýkar. “Olsun biz yine de þehrengiz diyoruz” denemez. Zira bilim kavramlarla yapýlýr. Hiç kuþkusuz Gazi Kars Þehrengizi adýyla bir edebi eser hazýrlanabilir. Ama Kars bütün boyutlarýyla tartýþýlýyorsa o etkinliðin adýna þehrengiz derken düþünmeliyiz diyorum. Ayrýca baþlýktaki “þehirleri, sempozyumlarý” sözcükleri de Türkçenin söz dizimine bana göre çok uygun düþmüyor. Doðrusu “þehir sempozyumlarý” olmalý diyorum.
 
Konuya geçersek… Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi ve SERKA’nýn da katkýda bulunduðu sempozyum doðal olarak Kars’ta bir hareketlilik yarattý. Ama toplantýya halkýn yeterince ilgi göstermeyiþi dikkat çekiciydi. Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým’ýn Kars’a geliþinin gecikmesi yüzünden ilk günkü açýlýþ programýnda iki saatlik bir sarkma yaþandý. Bu sarkma yüzünden, sempozyumun “Fahrettin Kýrzýoðlu / Kars’ýn Tarihi” oturumu yapýlamadý.
 
SORUSU OLMAYAN SEMPOZYUM
Gazi Kars Þehrengizi’nde, genel olarak tüm sempozyumlarda rastladýðýmýz oturum sonlarýndaki 15-20 dakikalýk soru-katký bölümleri yoktu. Panelistler, salt hazýrladýklarý bildiriler çerçevesinde konuþmalarýný yapmakla yetindiler. Programda olmadýðý için izleyicilerden soru alýnmadý. Bu nedenle kimi oturumlar tekdüze, coþkusuz ve sönük geçti.
 
TOPLANTI ÖNCESÝNDE DAÐITILAN BÝLDÝRÝLER KÝTABI
Gazi Kars Þehrengizi’nde bir baþka ilk daha yaþandý. Sempozyum baþladýðýnda sunulacak bildirilerin kitaplaþmýþ hali kayýt sýrasýnda katýlýmcýlara daðýtýldý. Oysa bilindiði gibi bu tür toplantýlarda sunulan bildirilerin ardýndan hazýrlanan sonuç bildirgesi okunup, tartýþmalar tamamlandýktan sonra bildiriler kitaplaþýr. Üzücü olan bu konuda kimi katýlýmcýlarýn uygulamaya iliþkin aklýna gelenleri bile sorma olanaðý bulamayýþýydý.
 
Sempozyum duyurusunda 28 ülkeden 65 katýlýmcýnýn bildiri sunacaðý açýklansa da “Gazi Kars Þehrengizi”nde 9 oturumda 30 bildiri sunuldu. Sonuç bildirgesi beklenilmeden daha önce basýlýp sempozyum sýrasýnda daðýtýlan Bildiriler Kitabý”nda ise 43 bildirinin yer aldýðý görüldü. Oturumlarda adlarý olan kimi konuþmacýlarýn, sempozyuma katýlmadýðý gibi sunacaklarý bildirileri de kitapta yer almamýþtý. Ama bu durumun aksine oturumlarda konuþmasý olmayan kimi isimlerin kitapta bildirisinin yer almasý dikkat çekiciydi.
 
Sempozyum yürütme kurulu baþkaný Dr. Ýbrahim Demirci açýþ konuþmasýnda sunulacak bildirilere iliþkin; “Burada bize Türk-Ýslam þehircilik ve mimarlýk deðerlerimizin az bilinenleri veya hiç bilinmeyenleri” anlatýlacaktýr demesine karþýn basýlan Bildiriler Kitabý’ndaki kimi bildirilerin daha önce yayýnlandýðý anlaþýlýyordu.
 
BAKÜ-TÝFLÝS-KARS DEMÝRYOLU NE ZAMAN AÇILACAK
Kars’ýn geleceði açýsýndan büyük önem taþýyan kimi oturumlarda ayrýntýlý ve kapsamlý bilgiler sunuldu. Ama bu bilgiler içerisinde kamuoyunun merak ettiði sorularýn yanýtý yoktu. Bu kapsamda Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ýn baþkanlýðýný yaptýðý “Demir Ýpek Yolu” özel temalý oturumda TCDD Genel Müdür Yardýmcýsý Veysi Kurt “Türkiye Demiryollarýndaki Geliþim ve Kars”, DLH Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet Kuþanoðlu, “Kars-Iðdýr-Nahcivan Demir Yolu”, BAYÇEL Proje Müdürü Yaþar Ünlü, “Bakü-Tiflis-Kars Demir Ýpek Yolu Ýnþaatý”, YÜKSEL Proje Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Akýn, “Bakü-Tiflis-Kars Demir Ýpek Yolu Projeleri” baþlýklý bildiriler sundular. Ama ne oturum baþkaný ne de konuþmacýlar, Kars’ta merak edilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun faaliyete geçeceði tarihe iliþkin hiç bir açýklama yapmadý. Ayrýca 2011 yýlýnda hep Kars’ýn gündeminde olan ve sürekli üzerinde spekülasyon yapýlan Mezra yakýnlarýnda kurulacak lojistik merkezinin hangi aþamada olduðuna iliþkin bilgi de verilmedi.
 
LOJÝSTÝK MERKEZ HANGÝ AÞAMADA
Onlar açýklamadýlar ama, ben yeri gelmiþken konuya iliþkin derlediðim bilgileri sizinle paylaþayým: Temeli atýlýrken 2011 yýlýnda hizmete gireceði açýklanan, daha sonraki yatýrým programýnda da bitiþ tarihi 2012 yýlý olarak gösterilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun iki yýl daha geri giderek en erken “2014’te bitirilmesi öngörülmektedir.” Aralarýnda Kars’ýnda bulunduðu 16 yere kurulacak lojistik merkezi için 2011 yýlý yatýrým programýnda 55 milyon TL ödenek ayrýlmýþtýr. Bu merkezlerden içerisinde Erzurum-Palandöken’in (335.000 m²) de bulunduðu 10’unda kamulaþtýrma çalýþmalarý tamamlandý. 4’ünde ihale bedeli ve ihale tarihi belirlendi. Bu merkezlerin içerisinde henüz Kars’ýn adý geçmediðini üzülerek belirtmeliyim.
 
Sempozyumun yürütme kurulu baþkaný Ýlyas Demirci’nin 21 Kasým 2011’de Ankara Rixus Otelde açýklanacaðýný söylediði sempozyum sonuç bildirgesini doðrusu þimdiden merak ediyorum. Zira, bildirgeye iliþkin, oturumlarýn ardýndan salonda görüþme-tartýþma yapýlmadý. Ama göç olgusunu ve onun toplum üzerindeki etkisini öne çýkararak günümüz Kars’ýný tanýmlayan SERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar ve Uludað Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Sýrrý Akbaba önemli saptamalar yaptýlar. Sayýn Tutar, bildirisini kitapta yer alan metne sadýk kalarak sundu. Merak edenler görüþleri için Bildiriler Kitabýna bakabilir. Ama Prof. Dr. Sýrrý Akbaba bir bölümü basýlý bildiri metninde olmayan ilginç konuþmasýnda filozof Jung’un tezlerine dayandýrdýðý Kars’ýn göç sorununu “Irksal Bilinçdýþý” kavramla açýklayarak þunlarý söyledi.
 
GÖÇ VE “ZÝHÝNSEL ALT YAPI”
“Kars’ýn derdi göç. Kars göç veren bir kenttir. Bunun psikolojik alt yapýsý vardýr. Psikolojide ‘Irksal Bilinçdýþý’ diye bir kavram vardýr. Jung diye bir psikologun ileri sürdüðü ve ispatladýðý bir kavram bu. Biz her birimiz birer fert þeklinde kendimizi görüyoruz. Oysa biz geçmiþimizin bir ürünüyüz. Ve Bizim zihinsel alt yapýmýzda bizim geçmiþimiz yatmaktadýr. Kars halký da sürekli göç edip gelmiþ insanlardan oluþuyor. Kafkaslardan göç edip çeþitli zorluklar sonucunda Kars’a gelip yerleþmiþlerdir. Ki bunu yaþayanlardan birisi de ben olduðum için bunu yakinen biliyorum. Buradan sonra göç ettiðimiz yerlerde de bizim zihnimizin arka yapýsýnda göç halen devam ediyor. Bir türlü yerleþemiyoruz… Ne Kars’a yerleþebiliyoruz, ne göz ettiðimiz yere yerleþebiliyoruz. Orada da yine ayný þekilde bir gün yine buradan göç ederim þeklinde… Bir durum bizim zihnimizin alt yapýsýnda..”
 
Prof. Akbaba, göçte Et Balýk Kurumu ve Süt Fabrikasý’nýn özelleþtirilmesinin önemli rolü olduðunu belirtti. Ve Kars’ýn sürekli kan kaybettiðini vurguladý. Bunun önüne geçilebilmesi için sözü edilen iþletmelerin kamulaþtýrýlmasý gerektiðinin altýný çizen Sýrrý Akbaba Kars’ýn göç olgusunu zihninin silmesi için “Beþ nesil rahat ettirilmeli ki altýncý nesil zihnin arkasýndan o göçü atabilsin.” dedi.
 
Emeði geçenleri kutluyorum. Umarým amaçlanan sonuçlara ulaþýlmýþtýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 120443 Defa Okundu
2011-11-18

SON YAZILARI

PROF. DR. TURGUT BASKAN Bezdiren Elektrik Kesintileri, Bozulan Kars Algýsý Belediye Baþkanýyla ‘15 Küçük Rica’ Üzerine Söyleþi Bir Türk ve bir Ermeni tarihçinin ortak bir konu için ilk kez bir araya geldiði örnek bir çalýþma: Nefes Nefese Biten Onurlu Bir Yaþam Bir mezar taþý üzerinden 1905 Rus devriminin Kars’taki izleri Ýsmail Aytemiz Gazi Kars Þehrengizi’nin ardýndan Kars, 8 yýlda 52. Sýradan 62. Sýraya düþtü Karstan BAKINCA

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır