KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝSMAL AYTEMZ

  Sezai Yazýcý

          sezaiyazici@kha.com.tr
         ÝSMAL AYTEMZ

 Ýsmail Aytemiz

Onunla ilk kez ‘90’lý yýllarýn ortalarýnda karþýlaþtým. Elini sýkmak için saygýyla kendisine yöneldiðimde, koyu renk kruvaze ceketinin bütün düðmeleri ilikliydi. Yanýna yaklaþtýðýmda gür saçlarýnýn altýnda güven veren geniþ alný dikkatimi çekti. Tokalaþtýk; Kars þivesiyle hatýr soran sözlerine yanýt bulmaya çalýþýyordum. Etrafa yaydýðý sýcaklýkta söylediklerimin buharlaþtýðýný hissettim.

Ýsmail Beyi çaðrýþtýracak her konu, belliðimde bu karenin canlanmasýna vesile olur.  Zira bu karede, Sayýn Aytemiz’i “baþarmýþ bir iþadamý” olmanýn ötesinde onun; alçakgönüllülüðü, çelebiliði ve basitliðe kaçmayan sadeliðinin izlerini bulurum.

KENTÝNÝ SEVMEYEN YURDUNU DA SEVMEZ

O, duygu dolu insani özelliklerinin yaný sýra, Kars’ta, Kýrýkkale’de, Ardahan’da ve baþka yerlerde pek çok alanda yaptýðý yardým ve saðladýðý katkýlarla hemþehrilerinin, sevenlerinin gönüllerini fethetmeyi baþardý. Kars dýþýnda kazanmýþ, ama Kars’a hizmet etmeyi bir görev saymýþtý. Her fýrsatta “kentini sevmeyenin, yurdunu da sevemeyeceðini” söyleyerek bir “rol model” olma görevini üstlenmiþtir.

Ýsmail Bey, Kars’ta yaptýrdýðý liseler, Öðrenci yurtlarý, Spor ve Sergi Sarayý, Kafkas Üniversitesi konservatuar binasýnýn onarým ve donanýmlarý, bina modernizasyonlarý, kurumlara baðýþladýðý ambulanslar, çöp kamyonlarý, binlerle ifade edilen öðrencilere verdiði burslarla hep en önde oldu.

Günümüzde bu hizmetleri yapanlar “hayýrsever” kavramý ile tanýmlanýyor. Ancak, hayýrseverlerin kimileri bazen bir ikbal beklentisiyle, bazen de “uhrevi hayat”ý kazanmaya yönelik bir “yatýrým aracý” olarak görüyor yardýmlarýný. Sayýn Aytemiz’in, bir “sorumluluk ödevi” olarak nitelendirdiði hizmetlerini -hiç ama hiç bir beklenti içinde olmaksýzýn- yerine getirmesi ülkemizde çok yaygýn görülür bir durum deðildir.

ERDEM ANITI

Geçen gün bir konuyu araþtýrýrken, yýllar önce okuyup altýný çizdiðim Voltaire’in Felsefe Sözlüðü’ndeki “Erdem [Vertu]” maddesine gözüm iliþti.  Voltaire, 18. Yüzyýlýn ikinci yarýsýnda benzerine iyilik etmeyi erdem olarak niteleyip þu örnekleri veriyordu: Topluluk halinde yaþýyoruz. Bizim için gerçekten iyi olan topluluk için de yararlý olandýr. Dünyadan el etek çekmiþ bir adam gösteriþsiz, sofu olabilir; nefsini köreltmek için kýl gömlek giyebilir ama bu davranýþlarý onu erdemli kýlmaz. Ona erdemli insan diyebilmek için baþkalarýna yardýmcý olmasý gerekir. Ermiþ Bruno ailelere dirlik düzenlik getirdiyse, yoksula yardým ettiyse erdemli bir insandý; oruç tuttuysa bir baþýna dua ettiyse, sadece ermiþti. Ýnsanlar arasýndaki erdem biri iyilik alýþveriþidir. Bu alýþveriþte hiç payý olmayan adam kaale alýnmamalý , diyordu Voltaire.

Yapýlan bireysel baðýþlarýn süreç içerisinde evrilerek topluluðu, kitleyi ya da kurumu hedeflemesi günümüz hayýrseverliðini derinleþtirdi ve ona yepyeni bir boyut kazandýrdý. Alexandre Toumarkine,  klasik anlamýyla hayýrseverliði; dini motiflerle, dini kurumlar tarafýndan yapýlan hayýr iþlerini aklýmýza getirdiðini söylüyor. Oysa diyor ve ekliyor: 19. Yüzyýlda Kýrým Savaþý sýrasýnda sekülerleþmeyle beraber filantropi diye bir kavram ortaya çýkmýþtýr. Bu kavrama göre özellikle hayýr iþleri, baþta hümanizm adýna olmak üzere, dini olmayan din adamý vasfý taþýmayan kiþilerin giriþimiyle yapýlmaktaydý.

BÜYÜK BÝR VATANSEVER

Kýrým Savaþý’nda baðýþta bulunan zenginler, savaþtan önce de insani nitelikli hayýr faaliyetlerine katýldýlar. Baðýþlar, imparatorluk düzeyinde gerçekleþtirildi. Savaþ sýrasýndaki bu hayýrseverlik “vatanseverlikle” iliþkilendirildi. 

Bu açýdan hep seküler bir ton taþýyan Ýsmail Aytemiz hayýrseverliðinin gerçek bir vatanseverlik olduðunu söylemek yanlýþ olmasa gerektir.

Prusyalý Friedrich, “her insan kendini kendi yöntemiyle kurtarmalýdýr” diyor. Ýsmail Bey, Anadolu’da 53 ilin 450 ilçesine Atatürk heykelleri yapýp satarak çok özgün bir faaliyet alanýnda baþarýlý olmuþtur.  Yaþamýnda pek çok zorlukla karþýlaþmýþ ama ilkeli ve dürüst tavrýný hiç bozmamýþtýr. Bunlar bilinenleri, bilinmeyenleri ise üzerine yapýlacak bir tez çalýþmasýyla ortaya çýkarýlmalýdýr.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12763 Defa Okundu
2014-01-30

SON YAZILARI

PROF. DR. TURGUT BASKAN Bezdiren Elektrik Kesintileri, Bozulan Kars Algýsý Belediye Baþkanýyla ‘15 Küçük Rica’ Üzerine Söyleþi Bir Türk ve bir Ermeni tarihçinin ortak bir konu için ilk kez bir araya geldiði örnek bir çalýþma: Nefes Nefese Biten Onurlu Bir Yaþam Bir mezar taþý üzerinden 1905 Rus devriminin Kars’taki izleri Ýsmail Aytemiz Gazi Kars Þehrengizi’nin ardýndan Kars, 8 yýlda 52. Sýradan 62. Sýraya düþtü Karstan BAKINCA

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır