KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NEFES NEFESE BTEN ONURLU BR YAþAM

  Sezai Yazýcý

          sezaiyazici@kha.com.tr
         NEFES NEFESE BTEN ONURLU BR YAþAM

Nefes Nefese Biten Onurlu Bir Yaþam

sezaiyazici@yahoo.com

Zaman nasýlda akýp gidiyor…

Bugün sevgili Fevzi Çamlý’nýn aramýzdan ayrýlýþýnýn 30. günü. Tedavi gördüðü Gülhane Askeri Týp Akademisi (GATA)’nde yaþama gözlerini yumduðunu öðrendiðimde Erzurum’daydým. Kars’a dönecek, daha önce programlanmýþ olan I. Uluslararasý Ani-Kars sempozyumuna katýlacaktým. Bu yüzden de Ankara’ya, onu uðurlamaya gidemeyecektim. Derin bir üzüntü içindeydim. Öldüðüne inanamýyor geliþigüzel söylenip duruyordum: “Nasýl olur... Daha önceki gün telefonla konuþtuk. Tedavisinin iyi gittiðini belirtmiþ; “Ýnþallah en kýsa zamanda eski saðlýðýma kavuþurum” demiþti…

Hastaydý. Ama ölümü beklenmiyordu. Yýllar önce yakalanýp atlattýðý rahatsýzlýðý yeniden depreþmiþ ve bir süre önce GATA’ya yatmýþtý. Ancak O’nun yaþama sevinci dostlarýný umutlandýrýyordu. O, yakýn çevresine, okumasý için hasta yataðýnda yazdýðý yazýlarý gönderiyor, onlarýn tepkilerini dinlemeye zaman ayýrýyor, sanki hastalýðýyla dalga geçiyordu. Doktorlar telefonla konuþup yorulmasýný istemiyorlardý. Ama O, “Dostlarýmýn sesini duymak bana güç veriyor” diyerek akþamlarý 19:00-21:00 arasý telefonunu açacak kadar sevgi doluydu.

Fevzi Beyi 1990’larýn ortalarýnda tanýdým. Deðiþik vesileler, “mesafeli” arkadaþlýðýmýzýn dostluða dönüþmesine ivme kazandýrmýþtý. Ortaðý olduðu Baþkent Þirketler Topluluðu’nun Kars Havalimaný ve Sarýkamýþ Çamkar Oteli’nin yapýmýnda gösterdiði baþarýlar dikkat çekiyordu. Ailenin adý, Kars’a kazandýrdýðý yatýrým ve saðladýklarý istihdama koþut olarak 90’larýn sonundan itibaren sýkça duyulmaya baþlayacaktý. Fevzi Bey ise daha çok bölge ve ülke üzerine düþünceleriyle, yazýlarýyla benim dikkatimi çekiyordu.

O, az bilinen çarpýcý bir yaþam öyküsünün sahibiydi.

Yoksul bir çiftçi çocuðu olmasýna karþýn etkileyici bir eðitim kariyeri vardý.

Fevzi Çamlý, her þeyden önce istenci, insan sevgisi, kararlýlýðý ve sabrýyla örnek bir insandý.

Fevzi Çamlý’nýn bütün bir yaþamý “Cumhuriyetin halktan kopuk elitist bir grup yarattýðý” palavrasýna ve ona inanlarýn suratlarýna indirilmiþ bir tokat gibidir. Zira O, Cumhuriyetin en önemli kazanýmý olan eðitimdeki fýrsat eþitliðinin görünür, somut bir ismidir.

AV. FEVZÝ ÇAMLI

Fevzi Çamlý, Kurtuluþ Savaþý sonrasý Digor-Kocaköy (Nahcivan)’den Sarýkamýþ ýn Alisofu Köyü ne göceden 7’si erkek, 9 çocuklu bir ailenin ilk çocuðu olarak 1947 yýlýnda dünyaya geldi. Ýlköðrenimini doðduðu Alisofu Köyü nde, ortaöðrenimini Sarýkamýþ ta, liseyi Kars ta okudu. Kýsa yoldan ailesine yardýmcý olmak için Hava Astsubay Okulunu bitirdi. Silahlý kuvvetlerde Astsubay Çavuþ olarak çalýþýrken girdiði Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Fevzi Çamlý, "Toprak Hukuku ve Tarýmsal Ýþletmelerin Miras Yoluyla Parçalanmasý", konularýnda çalýþmalar yaptý, tezler hazýrladý. Ankara Hukuk Fakültesi Bankacýlýk ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nde Avrupa Topluluðu Hukuku eðitimi aldý.

Fransýzca eðitimi için 8 ay süreyle Belçika da bulundu.

Amerika Birleþik Devletleri nde Ýþletme, Almanya NATO Koleji nde Strateji Eðitimi gördü.

Atatürk Üniversitesi nde "Türk Devrimi ve Siyasal Rejimler" dersleri verdi.

F-16 Savaþ uçaklarýnýn Türkiye de üretilmesi projesinde görevler üstlendi.

1991 yýlýnda Türk Silahlý Kuvvetleri nden Hava Kýdemli Binbaþý rütbesiyle emekliye ayrýldý.

Ankara Barosuna kayýtlý olarak görev yapan Fevzi Çamlý, iki dönem baronun yönetim kurulu üyeliðini üstlenmiþti.

Fevzi Çamlý, ayni zamanda AB (Avrupa Birliði) ve ÝBA (Ýnsan Haklarý Enstitüsü) temsilcisi, Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliði kurucu üyeliði görevlerinde bulundu. Bu görevleri nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti ni, birçok kez Amerika, Ýngiltere, Romanya, Rusya, Hindistan, Mýsýr ve Fas ta temsil etti.

Fevzi Çamlý salt profesyonel bir asker, deðiþik alanlarda çalýþmalar yapmýþ yabancý diller bilen baþarýlý bir avukat deðildi. O çaðýndan yana, iline, bölgesine, ülkesine ve kýsaca tüm insanlýða karþý sorumluluklarý olduðunu haykýran bir dünya yurttaþýydý.

Fevzi Çamlý, düþüncelerini özgürce açýklamak, yazmak ve bu doðrultuda siyaset yapmak için Türk Silahlý Kuvvetleri’nden genç sayýlacak yaþta emekli olmuþtu. 1995 yýlý Milletvekili Genel Seçimlerine CHP’nin 4. Sýra adayý olarak katýldý. Seçilme þansý olmadýðýný biliyordu; ama bütün gücüyle çalýþýp kendi seçim çevresinden önemli oy aldý. 

TBMM’ye girmek için 1999 genel seçimlerinde bir kez daha CHP’den aday adayý oldu. Ama yine genel merkezi, delegeyi aþamadý. Gazetelere yansýyan seçim bildirgesi onun dünya görüþünün ipuçlarýný veriyordu.  Fevzi Beyin günümüzde de geçerliðini koruyan o bildirgesindeki saptamalarýnýn bir bölümünde þu tümceler yer alýyordu:

“(…) Köyden kente hepimiz, Türkiye nin çok aðýr siyasal, toplumsal, ekonomik bunalýmlar içinde olduðunu yaþýyor, görüyor, izliyor ve okuyoruz... Ulusal gelir daðýlýmýndaki eþitsizlik, sosyal güvenlikten yoksunluk, soygun, çeteler, terör, ahlak kirlenmesi en ileri boyutlarda... Devlet, hükümet, vatandaþ yarýnýný göremiyor. Dýþ dünya ile iliþkilerimiz oldukça sorunlu. Müslüman, Hýristiyan ayrýmý yapýlmadan sýnýrlarýmýz düþman çemberinde... Hem ülke, hem yurttaþ, korkusuzca inanç ve etnik köken ayrýmýna itilmekte... Kuvayý Milliye, Misak-ý Milli, Kurtuluþ Savaþý günleri unutulmuþ görünüyor.”

“Öte yandan, tarým, hayvancýlýk ülkesi olan Türkiye, et ithaline baþlamýþ... Çiftçi ve ziraatçi artan yem ve gübre fiyatlarý karþýsýnda çaresiz kalmýþ... Tarým ve hayvancýlýk hýzla terkedilerek kýrsal alanda yaþanan göç dalgasý yeni bir ivme kazanmýþ...”

(…)    

Fevzi Bey “eylemli siyaset” defterini bir daha açmayacak þekilde 1999 yýlýnda kapadý.

2000’lerden sonra, daha çok okumaya, yazmaya yeni mesleki baþarýlar kazanmaya yöneldi.

Ama kardeþi Eyüp Çamlý’nýn elim bir trafik kazasý sonucu erken yaþta ölümü O’nu derinden etkiledi. Yakalandýðý hastalýða karþý verdiði mücadelede çok hýrpalandý. Zaman zaman sarsýldý. Yaþamdan soðuduðu anlar oldu. Dahasý, ölüme hazýrlýk yaparak kitaplarýný baðýþladý.

Ancak çok geçmeden toparlandý, yeniden yaþama dört elle sarýldý. Eyüp Çamlý’nýn vefatýndan sonra þirketin temsilini üstlendi, il ve bölgesel toplantýlara katýldý. Bitip tükenmek bilmeyen davalar, yurtiçi ve yurtdýþý geziler, incelemeler…

Nefes nefese süren yaþam beklenmedik bir biçimde GATA’da noktalandý.

Dostluðundan onur duyduðum güzel insan, örnek yurttaþ ýþýklar içinde yat!

Bu vesile ile eþi Gülperi Hanýmefendiye, kýzlarý sevgili Aylin ve Pelin’e, Mehmet Hocanýn þahsýnda Çamlý Ailesine, dost ve sevenlerine, tüm Sarýkamýþlýlara sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 52622 Defa Okundu
2014-09-09

SON YAZILARI

PROF. DR. TURGUT BASKAN Bezdiren Elektrik Kesintileri, Bozulan Kars Algýsý Belediye Baþkanýyla ‘15 Küçük Rica’ Üzerine Söyleþi Bir Türk ve bir Ermeni tarihçinin ortak bir konu için ilk kez bir araya geldiði örnek bir çalýþma: Nefes Nefese Biten Onurlu Bir Yaþam Bir mezar taþý üzerinden 1905 Rus devriminin Kars’taki izleri Ýsmail Aytemiz Gazi Kars Þehrengizi’nin ardýndan Kars, 8 yýlda 52. Sýradan 62. Sýraya düþtü Karstan BAKINCA

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır