KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars36 Spor stadý olmayan kentte destan yazýyor
Anasayfaya Dn Tm Spor Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars36 Spor stadý olmayan kentte destan yazýyor
2017-09-21 - 02:50
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars36 Spor stadý olmayan kentte destan yazýyor

KAFKAS HABER AJANSI

Bölgesel Amatör Lig’de top koþturan Kars36 Spor, Türkiye Ziraat Kupasý’nda kafaya oynayan Balýkesirspor’u Balýkesirspor’u penaltý atýþlarýnda eleyerek 4. Tura yükseldi.

3 þýl önce þehir merkezindeki stadýn yýkýlmasýyla maçlarýný Kafkas Üniversitesi Sentetik Sahada oynayan Kars36 Spor tüm bu olumsuzluklara raðmen baþarýdan baþarýya koþarak adeta destan yazýyor.

STADI OT KAPLADI

Kars Þehir Stadý 3 yýl önce söküldü. Yerine yürüyüþ yollarý ve yeþil alan yapýlacaktý. Etrafý beton bariyerlerle kapatýldý. Yeni þehir stadý da il merkezine dýþýna yapalacaktý. Aradan 3 yýl geçti ama ne yeni stad yapýldý ne de yýkýlan stadýn yerinde bir çalýþma oldu. Bu yýl da kýþ yaklaþmasýna raðmen her hangi bir ses çýkmayýnca taraftar grubu Harbiler, ot baðlayan stada inerek basýn açýklamasý yaptýlar. Stadý da kazma ve küreklerle otlardan temizleyen futbol sevdalýlarý bir de boyalarla mini bir stad çizip etrafýnda “Anýlarýmýzý geri istiyoruz. Geçmiþimizi geri istiyoruz, stadýmýzý yerinde istiyoruz” çaðrýsýnda bulundular. Yeni yapýlacak stadý þehir dýþýnda istemediklerini, aðýr kýþ koþullarýnda orada rahat maç izleyemeyeceklerini de ifade eden taraftarlar yeni stadýn yine þehir merkezinde yýkýlan stadýn yerine yapýlmasýný istediklerini haykýrdýlar.

‘VAY BÝZÝM HALÝMÝZE’ 

Taraftarlar ayrýca, “Ýnþallah gençlerimizin geleceði için stadýmýz yapýlsýn istiyoruz. Sayýn Bakanýmýz Ahmet Arslan inþallah bu gençlerimizin hayallerini boþa çýkarmaz. Sayýn bakanýmýz Ahmet Arslan, Türkiye’de güvenebileceðimiz insanlardan biridir. Ýzmir’de 3 stadýn temelinin atýlmasý, Trabzon’da denizi doldurup stad yapýldýktan sonra üstüne üslük Of’da stadýn yapýlmasýný öðrendikten sonra biz dedik ‘vay bizim halimize’  Ama inþallah Sayýn Bakanýmýz Ahmet Arslan’da bizim ‘vay halimize’ dedirtmeden bir an önce buraya el atar da geçmiþimizi, geleceðimizi anýlarýmýzý bu stada geri yaptýrýr inþallah. Þimdiden kendisine teþekkür ediyoruz ve yaptýracaðýna da inanýyoruz. Karsspor’umuzun stadýnýn yapým aþamasý süresinde geciken bu yýlýn iade edilmesini istiyoruz. Eskiden büyüklerimizle Karsspor maçlarýný gelip buradan izliyorduk. Þu anda 2017 senesindeyiz ama 3 yýldýr izleyemiyoruz. Çok hüzünlüyüz nereye gideceðimizi þaþýrdýk. Stadýmýzýn acilen yapýlmasýný istiyoruz. Þehrimizin dýþýna da yapýlmamasýný istiyoruz. Çünkü kýþýn eksi 40 derece soðuk oluyor. Herkesin altýnda arabasý yok buradan oraya gidemezler. Biz stadýmýzý þehrimizin içinde istiyoruz. Güzel bir stadýmýz var yapýlmasý amacýyla yýktýlar ama yapmadýlar. Biz Gençlik ve Spor Bakanlýðý’ndan stadýmýzýn acilen yapýlmasýný istiyoruz. Burasý yýkýlýr daha güzeli yapýlýr diye sevindik ama daha kötü oldu diye üzüldük. Þimdi de bu otlarý biz kopartýyoruz. Stadý da biz mi yapalým artýk. Devlet büyüklerimizden bir çare bekliyoruz. Biz Kars’tayýz ama Kars’tan baþka hiçbir yerde böyle bir þey yoktur. Sadece Kars’ý stadsýz býraktýlar. Ýlimizde stad yok bizlerde gençler olarak yýllarda bu yýkýlan stadda maçlar izledik. Bizde burada protesto amaçlý kendi stadýmýzý kendimiz yapýyoruz. Stadýn içi ot dolu inþaaat baþlamýþ yarým kalmýþ. Þu anda herþey eksik. Burada 3 yýl önce top oynanýyordu. Anýlarýmýzý yaþatmak için de mini bir stad yaptýk.” Serzeniþinde bulundular.

“KARS36” YAZ 7979’A GÖNDER

Kulüp Baþkaný Muharrem Yýldýz, “Ben bluradan yütün hemþehrilerime seslenerek þunu söylüyorum; hakikaten amek ettiðimiz, o sýkýntýlarla kötü günlerden geçerek artýk kendini ifade edebilen, baþarýdan baþarýya koþabilen bir hala geldik. Karsspor baþarýya koþarken sevincimiz, mutluluðumuz olduðu gibi sorunlarý da büyümeye baþladý. En önemli sorunlarýmýzdan birisi Kars’taki iþadamýmýzýn, esnafýmýzýn, seçilmiþ veya atanmýþlarýmýzýn Karsspor’a madde destek saðlayamamasý. Tek baþýmýza yýllardýr idare ettik. Ama bir insanýn kendi bütçesinden öz kaynaðýndan her yýl 2 milyon TL’nin üzerinde bir para harcayarak dayanýlmaz hale gelmesi elbette ki kabul edilemez. Kimse madde katký saðlamakla alakalý bir düyünceye sahip deðil. O zaman ben buradan Karsspor’u sevenlere Kars’ý sevenlere Karssporun baþarýsýndan mutlu olanlara bir çaðrýda bulunuyorum. Diyorum ki ozaman gelin el ele verelim. Sizlerin bize mesaj yoluyla, Twitter aracýlýðýyla, sosyal medya aracýlýðýyla ‘Karssor’a ne yapabiliriz’ sorularýnýz olduya þimdi biz bir formül bulduk. O zaman gelin herkes ‘KARS36” yazsýn 7979’a mesaj yollasýn, bu þekilde Karsspor’a destek olsun. Bunu da bütkün arkadaþlarýmýz hepsi sosyal medya hesaplarýndan paylaþsýn, internet ortamýnda, telefon mesajlarýyla ve diðer hesaplarla paylaþsýnlar. Bunu biz bütün Karsspor taraftarlarýna yayarsak eðer saylarýmýz 20 binleri bulursa eðer o zaman Karsspor’u kimseye muhtaç etmezsiniz. Böylelikle arslanlar gibi mücadele edecek olan sizin takýmýnýz olacak. o zamanda biz iyi transferler yapma þansýný bulacaðýz. Artýk sporcumuzun parasýný nasýl öderiz, Balýkaser nerede taaa Ýstanbul’a gideceðiz, oradan Edremit’e, Edremit’ten arabayla nasýl devam edeceðiz, odelde nasýl kalacaðýz, sporcumuzun parasýný nasýl vereceðiz, kýþ geldi kömürümüz ne olacak derdinden kurtulmkuþ oluruz.” dedi.

BÝZDE GÜÇLÜ OLAN TAKIMI YENEREK TARÝH YAZMAK ÝSTÝYORUZ

Kulüp Baþkaný Muharrem Yýldýz ayrýca, geçtiðimiz günlerde Balýkesirspor maçý öncesi yaptýðý bir açýklama þu çaðrýda bulunmuþtu:

“Gelin el ele verelim, Karssporumuz için, Kars’ýmýz için, Kars’taki gençlerimizin sporunu kurtarmak için, kars’ta insanlarýn huzurlu-mutlu, spar adýna tek bir çatý altýnda toplandýðý sporda ve Karsspor’da yürüyebilmeleri adýna ve o birlikteliði 10 binlerin bir araya gelip tek yürek olduðunu tekrar yaþatabilmemiz adýna bu desteðe ihtiyacýmýz var. O zaman herkes telefonlarýnýn baþýna geçsin arkadaþlarýnýn, evinde yaþayan erkesin telefonlarýndan KARS36 yazarak 7979’a mesaj göndersin. Bu böylelikle büyüye büyüye yumak haline gelir o zamanda hiç kimseye muhtazç olmayýz. Kaþýmýzda PTT 1. Lig’de kafaya oynayan bir takým olan Balýkesirspor var.  Geçen yýl da þanssýzlýla birinci ligden dümüþ bir takým. Güçlü bir takým ama bizde güçlü olan takýmý yenerek tarih yazmak istiyoruz. Onun için oraya gidiyoruz. Ýnþallah þans bizden yana olur. Onlar belki 13 milyon euroluk bir takým olabilir, biz belki 500 euroluk bir takým olabiliriz ama bizim inancýmýz var kendimize özgüvenimiz var. Biz tarih yazmaya gideceðiz.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 955 Defa Okundu

YORUMLAR

Spor Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ýn Spor Bülteni Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor maçý Kars’ta Kick Boks Þampiyonasý Kars36 Spor’un Çatýksu Gençlikspora attýðý goller Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor’u 4-0 maðlup etti Kars36 Spor’un Elektriðini Kestiler! Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda Kars36 Spor Kulübü Baþkaný Muharrem Yýldýz Ardahan maçýný deðerlendirdi Kars’ýn demir Yumruðu Tuðrulhan Erdemir final maçýna çýkacak Kars36Spor’un Baþarý Serüveni Tuðrulhan Erdemir yarý finale yükseldi Kazanan Kars Oldu!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır