KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars36Spor’un Baþarý Serüveni
Anasayfaya Dn Tm Spor Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars36Spor’un Baþarý Serüveni
2017-10-28 - 16:58
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars36Spor’un Baþarý Serüveni

KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK / ÖZEL HABER

Ziraat Türkiye Kupasý’nda, Altýnordu Spor’u yenerek 5. Tura geçen Kars36Spor, Türkiye’de en çok konuþulan takým oldu. Stadý bile olmayan þehirde yakalanan bu baþarý umutlarý artýrdý.

Kars36 Spor’un tüm yokluklara raðmen kýt kanaat imkanlarla buralara kadar gelirken ekonomik gücü fazla olan takýmlarý elemesiyle adýný tarihe yazdýrdý. Kars36 Spor önümüzdeki günlerde çekilecek kurada 4 büyük tamýmdan biriyle karþýlaþmayý bekliyor. Bir yandan da BAL ligine hazýrlanan takýmýn azimli futbolcularý son antrenmanda Ardahanspor’la yarýn (29 Ekim) Ardahan’da yapacaklarý maça en iyi þekilde hazýrlandýklarýný ve kazanmak istediklerini söylediler.

TARAFTARLAR KARS CADDELERÝNÝ BAYRAM HAVASINA ÇEVÝRDÝ

Kars36 Spor’un 5. tura çýkma baþarýsý taraftarlarý da sokaklara döktü. Faikbey Caddesi at heykeli önünde toplanan taraftarlar sloganlar atýp ýslýk ve alkýþlarla takýmlarýna sevgi gösterisi sundular.

COÞKUYLA KARÞILANDILAR

Kars36 Spor, Ziraat Türkiye Kupasý 4. Turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Ýzmir’in Altýnordu takýmýný 90+5’de 1-0 eleyerek 5. Tura adýný yazdýran Kars36Spor havalimanýnda coþkuyla karþýlandý. Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Alpaslan Yüce, çok sayýda vatandaþ ve taraftarlar havalimanýnda hazýr bulundu.

“ADETA AYAKLARIMIZDAKÝ ÇARIKLARLA BURALARA GÐELDÝK”

Daha sonra takým otobüsüne geçen Kars36Spor oyuncularý araç konvoyuyla þehir merkezine gelerek zafer turu attýktan sonra Ali Gaffar Okkan Spor Tesislerine geçti.

Kulüp Baþkaný Muharrem Yýldýz,  “Bu baþarýyý neye benzetiyorum biliyor musunuz, ayaklarýmýzdaki çarýklarla çok sýkýntýlardan geçerek, zorlanarak, dýþlanarak geldik. Karþýmýzda Altýnordu gibi bir takým. Tesislerine ve futbolcu sayýsýna baktýðýmýzda böyle bir takýmý elemenin mutluluðunu yaþýyoruz.” dedi.

RÜYADA GÝBÝYÝZ AÇIKÇASI

Kurtardýðý penaltýlarla takýmýn buralara kadar gelmesinde büyük emekleri olan kaleci Aykut Demirdelen, Ýzmir’de oynanan Altýnordu maçýndaki 90+5’de atýlan gölle ilgili yaptýðý deðerlendirmede kendilerini adeta bir rüyada hissettiklerini söyledi. Demirdelen, “Rüyada gibiyiz açýkçasý. Kimse inanmýyordu bize ama biz inanýyorduk. Kulüp baþkanýmýzýn da söylediði gibi biz bir tarih yazmaya gittik. Ýlk Balýkesir maçýyla baþlayan bir tarih. Üstünden de bu Altýnordu çok güzel oldu bizim için. Altýnordu maçý sonrasý akþam çocuklarla odada oturup konuþtuðumuzda da ‘acaba dedik rüyada mýyýz. Yarýn kalkacaðýz maç yarýn mý oynanacak’ diye düþündük. Ama baktýk ki gerçekten gerçekler çok güzel. Yani dediðim gibi o son dakika gol pozisyonu ‘artýk bitti penaltýlar nasýl geçer’ diye onu düþünüyordum.” diye konuþtu.

KARS VALÝSÝ MAKAMINDA KABUL ETTÝ

Kars36 Spor’a geçtiðimiz haftalarda verdiði destek gecesine 200 davetliden 20 kiþinin katýlmasýna çok üzülen fakat takýmýn 5. Tura çýkmasýyla büyük sevinç yaþayan Vali Rahmi Doðan da takým yönetimi ve futbolcularýný makamýnda kabul etti. Vali Doðan, “5. Tura çýkmanýz gerçekten heyecan verici. Tebrik ediyorum. Yokluk içinde bulunduðunuzu, çalýþtýðýnýzý, sýkýntýlarýnýzýn olduðunu biliyorum. Durumu sayýn Bakanýmýz Ahmet Arslan’a da bildirdim. Kendisi de bir çalýþma yaptýrýyor. Ýnþallah bizde valilik olarak bakanýmýzla birlikte size maddi anlamda destek vermek istiyoruz çünkü spor maddidir. Paranýz olmadan bu iþleri yapma þansýnýz yoktur. Stadýn yapýmýyla ilgili de sayýn bakanýmýzýn farklý bir projesi var. Onu da görüþüyor. Eðer o da gerçekleþirse hýzlý bir þekilde stadyumunuzu yapýp Karsspor’a burada antrenmanlarýný maçlarýný yapmasý için tahsis edeceðiz.” dedi.

BU BAÞARIYI SÝZE ARMAÐAN EDÝYORUZ

Kulap Baþkaný Muharrem Yýldýz da, Vali Rahmi Doðan’ýn Kars36 Spor yararýna düzenlenen geceye katýlýmýn az olmasýndan dolayý üzüldüðü için bunu kendilerine bir görev adlettiklerini ifade ederek “Bu maçtaki önemi oydu. Sizi mutlu etmek istedik. Bu maçý size hediye etmek için sahaya çýktýk. Kendi aramýzda da bu konuþmamýz oldu. Bu maçý özellikle sizin için oynadýk. Bize verdiðiniz o fedakarlýk hakikaten bizi hem çok mutlu etmiþti hem de katýlýmýn az olmasýna üzülmüþtük. Bizde böyle bir cevap vermek istedik.” diye konuþtu.

BAÞARISIZLIK BENÝM HAYATIMDA HÝÇ OLMAMIÞTIR

Takým kaptaný Abdurrahman Kýrmacý’nýn da, “Ben takým kaptaný olarak bu galibiyeti baþkaným adýna, arkadaþlarým adýna, hocam adýna size armaðan ediyoruz. Artýk top sizde sayýn valim” demesi üzerine Vali Doðan, “Ben çok duygulandým. Teþekkür ediyorum. Yani bir giriþim baþarýsýz oldu ikinci giriþimden býkan geri duran bir adam deðilim. Þehir beni tanýr bende kendimi iyi bilen birisiyim. Baþarýsýzlýk benim hayatýmda hiç olmamýþtýr.” dedi.

BAÞARIRSAK TARÝH YAZARIZ

Ýzmir’in Altýnordu takýmýný eledikten sonra BAL Ligine odaklanan Kars36 Spor, sentetik sahada antrenman yaptý. Kadroyu yalnýz býrakmayan Kulüp Baþkaný Muharrem Yýldýz, “Ziraat Türkiye Kupasý’nýn 5. Tur maçlarýn belirlenmesinde dört büyük takýmdan hangisini kurada çekmek istersiniz” sorusu üzerine, “Balýkesir’i çektiðimde arkadaþlarým bana çok kýzmýþlardý. ‘Çok büyük bir rakibi çektin’ diye. Birde çok uzak bir ildi. Yani Kars’tan oraya direkt uçakla gidiþ de yoktu. Aktarmalýydý ve uçaktan sonra da otobüsle devem edilmesi gereken bir yolculuktu. Çok uzun b ir yolculuktu ve yorucuydu. Rakibimiz çok güçlüydü ama ben arkadaþlarýma hep þunu söyledim; ‘baþarýrsak tarih yazarýz’ dedim. Ýnþallah 5. Turda da hem Kars’ta oynayacaðýz hem de gideceðimiz ilde oynayacaðýz. Kim gelir bilmiyorum ama inþallah büyüklerden birini çekeriz. Kars bunu hakkediyor. Çünkü burada hemþehrilerimiz büyük takýmlarýn biriyle buluþmuþ olsun. Diðer bölgesel amatörde de nefes almadan hazýrlanýp baþarýyý devam ettirmek. Ýþte arkadaþlarýmýz Ardahan maçýna hazýrlanýyorlar. Gidip Ardahan maçýný da almak istiyoruz. Çünkü 3. Lie çýkmak istiyoruz. Bizim hakkýmýz BAL Ligi deðil. Çünkü Kars’ýn hakký bu. Bir ilin takýmýnýn BAL Ligi’nde olmamasý lazým. Profesyonelliðe çýkmamýz lazým. Bu baþarýlarýmýzda bu þehre inanýyorum ki artýk Spor Bakanlýðý tarafýndan da hem þehirdeki tesisleþmenin olmadýðý yerlere tesis kurulmasý ve þehirdeki spora da bakýþ açýlarý deðiþecektir. Ýnþallah daha da baþarýlý oluruz. Bu þehir hiç büyük takýmlarý görmedi. Ýmkanlarýmýz olmuyor ama bu þehre keþke biz kurada Fenerbahçe, Galatasaray, Beþiktaþ ve buna benzer takýmlarý çekmek istiyoruz. Bu takýmlar gelirse biz  hem Ýstanbul’daki hemþehrilerimizle orada bir arada olup bunu bir mutluluða çevirebiliriz birde Kars ilk kez hayatýnda burada bu takýmlardan birini görmüþ olacak. Bunu yaþatmak istiyoruz ve inþallah bunlardan birisi olur diye düþünüyorum” ifadelerini kullandý.

KARS36 SPOR DÖRT BÜYÜKLERDEN BÝRÝYLE MÝ EÞLEÞECEK!

Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz “Þu rakip gelsin bu rakip gelsin diye düþünmedik. Nasibimizde kim varsa o gelecek. Bizde çýkacaðýz bu þehrimizi en iyi þekilde temsil edeceðiz.”

Kaptan Abdurrahman Kýrmacý, “Dört büyüklerden kim gelirse gelsin ama ben Fenerbahçeliyim Fenerbahçe’nin gelmesini isterim. Ýnþallah gelir burada Kars’ýmýzý da görür bizde deplasmana gideriz iyi bir þekilde mücadele ederiz.”

Altýnordu maçýnýn son dakika golüne imza atan Sebahattin Genç, “tabi ki Kars’a dört büyük takýmdan birini getirmek isteriz. Bende Fenerbahçeliyim. Çocukluktan beri Fenerbahçe ile büyüdük, onlarýn maçlarýný izledik. Onlarla ayný sahada olmak Kars iline getirmek herkes için güzel bir olay olacaktýr. Ýnþallah Fenerbahçe gelir.”

Penaltý kurtarýþýyla spor camiasýnýn çok konuþtuðu isimler arasýnda yer alan Kaleci Aykut Demirdelen, “Ýsteriz ki dört büyüklerden beþ büyüklerden bir takýmý Kars’a getirelim. Kars ilini temsil ediyoruz. inþallah o günlere de ulaþýrýz. O zaman söylemiþtim ‘Galatasaraylý Gomis’e karþý oynamak isterim’ diye. Ýnþallah kýsmet olursa neden olmasýn diyorum. Þu anda tek düþüncemiz Ardahan maçý. Bizim artýk lige yönelmemiz lazým. biz, kupada yaptýðýmýz baþarýyý ligde de yapacaðýmýza inanýyorum.” dedi.

Demirdelen ayrýca, sýkça yaptýðý penaltý kurtarýþlarýnda sosyal medyada yapýlan en ilginç yorumun hangisi olduðunun sorulmasý üzerine de, “Söyledikleri ‘ya biz kedinin sýçradýðýný düþünüyorduk. Sende bunu gördük. Saða giderken sola nasýl gidiyorsun dedi. Benim Balýkesir’de kurtardýðým penaltýdan sonra kediyle beni kýyaslamalarý farklýydý.” diye konuþtu.

BAKAN ARSLAN’DAN KARS36 SPOR’A TAM DESTEK

Karakurt - Erzurum Ýl Sýnýrý 2. Kýsým Yolunun temel atma töreni için dün Kars’a gelen Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, temel atma programý sonrasýnda Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Konferans Salonunda katýldýðý Ebu-l Hasan Harakani Sempozyumu çýkýþýnda Türkiye Ziraat Kupasýnda Ýzmir’in Altýnordu Spor Kulübünü yenerek 5. Tura yükselen Kars36 Spor’un galibiyetini kutlayarak birkaç gün içerisinde büyük bir destek müjdesini vereceðini açýkladý.

Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü çýkýþýnda Kars Valisi Rahmi Doðan, Kars 36 Spor Kulübü Baþkaný Muharrem Yýldýz ile birlikte açýklama yapan Bakan Ahmet Arslan þunlarý söyledi;

“Kars36 Spor þehrimizin gururu, bizim gururumuz. Gerçekten ülkemizde Kars36 Spor’un farkýna vardý ki amatör kümede bir takým, amatör ruhta birtakým profesyonel takýmlarý eleyebiliyor. Daha önce Balýkesirspor’u þimdi de Altýnordu Spor’u eleyerek 5. Tura çýktý. Arkadaþlarýn hepsini tebrik ediyoruz. Sadece daha güçlü bir takýmý eledikleri için deðil, profesyonel bir takýmý amatör bir ruhla eledikleri için hepsini tebrik ediyoruz. Elbette ki 11 kiþi sahada oynuyor ama 18 kiþi yedeklerle birlikte sahaya çýkýyor, teknik idarecileriyle birlikte 22 kiþi oluyorlar, kulüp idarecileri var hepsini ayrý ayrý tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir baþarýya imza attýlar. Ýnþallah bundan sonrada ayný amatör ruhla Kars’ý Türkiye’nin her yerinde gururla temsil edecekler, bizimde gururumuz oldular, hepsini tebrik ediyoruz. Az önce kulüp baþkanýmýza söyledim, 5. Tura çýkmanýn mükafatýný da inþallah birkaç gün içerisinde biz göndereceðiz. Ýnþallah arkadaþlarýmýz gururumuz olmaya devam edecekler, hepsini tebrik ediyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1708 Defa Okundu

YORUMLAR

Spor Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ýn Spor Bülteni Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor maçý Kars’ta Kick Boks Þampiyonasý Kars36 Spor’un Çatýksu Gençlikspora attýðý goller Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor’u 4-0 maðlup etti Kars36 Spor’un Elektriðini Kestiler! Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda Kars36 Spor Kulübü Baþkaný Muharrem Yýldýz Ardahan maçýný deðerlendirdi Kars’ýn demir Yumruðu Tuðrulhan Erdemir final maçýna çýkacak Kars36Spor’un Baþarý Serüveni Tuðrulhan Erdemir yarý finale yükseldi Kazanan Kars Oldu!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır