KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Seval Mobilya Bellona Maðazasý hizmete açýldý
Anasayfaya Dn Tm Tanýtým Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Seval Mobilya Bellona Maðazasý hizmete açýldý, Cezmi Boztaþ haberleri
2016-05-28 - 23:23
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Seval Mobilya Bellona Maðazasý hizmete açýldý

KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK

1987 yýlýnda beri bölgede ticari faaliyetlerini sürdüren Seval Mobilya Bellona Maðazasý, davetlilerin yoðun katýlýmýyla hizmete açýldý.

Dua ve kurban kesimiyle yapýlan; Türkiye’nin 803’ncü bölgenin 22’nci Bellona Maðazý açýlýþ törenine Selim Belediye Baþkaný Coþkun Altun, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Kars Belediye meclis üyesi Ferit Yenice, Ticaret Ýl Müdürü Adem Beyribey, Ýl Müftüsü Mehmet Genç, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fahri Ötegen, Iþýklý Camii Ýmamý Ahmet Erdem, STK ve Oda baþkanlarý, Bellona Maðazasý Genel müdürleri, ÝLGÝ Mobilya Genel Müdürü ve yöneticileri, BOYDAK Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Uyanýk ve yöneticileri ile çok sayýda davetli katýldý.

CEZMÝ BOZTAÞ: BÝZLER KARS HALKINA HÝZMETÝ BÝR BORÇ BÝLDÝK

Maðazanýn açýlýþ öncesinde bir konuþma yapan Seval Mobilya Bellona Maðazasý Yönetim Kurulu Baþkaný Cezmi Boztaþ, “Bizler Boztaþ ailesi olarak kazandýðýmýzý Kars’a yatýrmanýn onurunu yaþýyoruz. Bugün burada köklü bir maðazanýn açýlýþýný gerçekleþtiriyoruz. Açýlýþýmýza katýlan tüm dostlarýmýza teþekkür ediyoruz.” dedi. Boztaþ, “1987 yýlýndan beri bölgede ticari faaliyetlerde bulunmaktayýz. Bu güzel marka Bellona’nýn Kars ilindeki maðazamýzý Kars halkýna sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bizler Kars halkýna hizmeti bir borç bilerek Kars’ta kazandýðýmýz parayý Kars’a yatýrým yaparak deðerlendirmekteyiz. Böylelikle Kars ekonomisine saðladýðýmýz katkýdan dolayý aldýðým hazzý dile getirmek istiyorum. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ sloganýyla yola çýkarak çok þükür bu seviyelere geldim.” diye konuþtu.

MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ, MARKAMIZA SADIK KALMAMIZ VE DÜRÜSTLÜÐÜMÜZ BAÞLICA ÝLKELERÝMÝZDENDÝR

“Bizler için esas olan müþteri memnuniyeti, markamýza sadýk kalmamýz ve dürüstlüðümüzdür. Bunlar bizim baþlýca ilkelerimizdendir.” diyen Boztaþ þöyle konuþtu:

“Bu iþyerinde emeði geçen aileme ve kardeþlerime ve ekibime huzurlarýnýzda bir kez daha teþekkür ediyorum. Deðerli hemþehrilerim; desteklerinizi üzerimizden esirgemeyiniz. Bizlerin Kars’ýmýzda sürpriz yatýrýmlarýmýz devam edecektir. Bu mutlu günümüzü bizimle beraber paylaþan tüm katýlýmcýlarý saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Hepinize teþekkür ediyorum.”

DEÐERLÝ CEZMÝ BOZTAÞ AÐABEYÝMÝZÝN ÞAHSINDA BÜTÜN BOZTAÞ AÝLESÝNÝ TEBRÝK EDÝYORUM

Ardýndan BOYDAK Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Uyanýk bir konuþma yaptý. Uyanýk; “Bellona Maðazalarýmýzýn 803. Maðazasýný burada Kars’ta hizmete açmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Ülkemizde özellikle batý þehirlerinde açýlan büyük maðazalarýmýza eþ deðerde bir maðaza kurduklarý için Boztaþ Ailesine teþekkür ediyoruz.” diye konuþtu. Uyanýk ayrýca, “Bugün deðerli Cezmi beylerin ve ailesinin Türkiye genelindeki 803’ncü maðaza olarak hazýrlamýþ olduðu maðazamýzý hizmete açýyoruz. Deðerli Cezmi Boztaþ aðabeyimizin þahsýnda bütün Boztaþ ailesini tebrik ediyorum. Türkiye genelindeki; Ýstanbul’daki, Ankara’daki, Ýzmir’deki, Avrupa’daki her hangi Bellona maðazasýndan hiçbir ayrýcalýðý olmayan çok güzel bir eseri Kars’a kazandýrdýklarý için, bu anlamlý yatýrýmlarý için kendilerine teþekkür ediyorum. Sektörümüze ve markamýza kazandýrdýklarý bu maðazanýn yaný sýra hepimiz çok iyi biliyoruz ki açýlan ticarethaneler, maðazalar ayný zamanda ekonomilerin lokomotifi olan ticaretimizin de geliþmesine büyük katký saðlamakta. Saðlamýþ olduklarý istihdamla ve diðer hizmet alanlarýyla bu alýþ veriþi bir keyfe dönüþtüren standartlarý Kars ilimize de taþýmýþ oluyoruz. Bu yatýrýmýn bu anlamda da özel bir önemi var. Bir kez daha bu anlamda teþekkür ediyorum.”

BU GÜZELLÝKLERÝ BU MAÐAZAMIZDA KARSLI HEMÞEHRÝMÝZE SUNMUÞ OLACAÐIZ

BOYDAK grubuyla ilgili bilgileri de katýlýmcýlarla paylaþan BOYDAK Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Uyanýk, “Bellona markamýz BOYDAK grubunun 60 yýllýk birimizi üzerine inþa edilmiþ 20 yýllýk bir markamýz. Bu 20 yýllýk serüvenin içerisinde yapmýþ olunan çalýþmalarla, AR-GE çalýþmalarýyla, yatýrýmlarýyla, bugün sektörün en önde gelen markalarýndan birisi haline gelmiþtir. Bu standartlarla ülkemizi sektör anlamýnda, uluslararasý alanlarda temsil eden en önemli markalardan birisi olmuþtur. Bu anlamda bu gururumuzu sizlerle paylaþmak istiyorum. Bunun yaný sýra BOYDAK grubu olarak gerek istihdam ettiðimiz 14 bin çalýþanýmýzýn 11 bin 500 tanesini mobilya alanýnda istihdam ediyoruz. Aðýrlýðý Kayseri olmak üzere ülkemizin çeþitli yerlerinde ve yurt dýþýnda yatýrýmlarýmýz söz konusu. Tüm gayretimiz, tüm hedefimiz tüm coþkumuz; yurdumuzun her köþesine ve bunlardan birisi olan serhat þehrimiz Kars’a da bu standartlarý, bu güzellikleri taþýmak, bu güzellikleri sizlerle buluþturmaktýr. Bu anlamda bu iþbirliði ile buralarda sizlere inþallah bu ürünleri, bu güzellikleri bu maðazamýzda Karslý hemþehrimize sunmuþ olacaðýz.”

BU MAÐAZAMIZ KARS’A ÇOK YAKIÞTI

Bugünlerde bu adýmlarýn atýlmasýnýn çok önemli olduðuna da vurgu yapan Uyanýk, “Hepimiz yine çok iyi biliyoruz ki kentleþmenin, þehirleþmenin en pratik göstergelerinden birisi de bu tarz modern maðazalarýn hizmete girmesidir. Bu anlamda bu maðazamýzýn Kars’a çok yakýþtýðýný düþünüyoruz. Zaten uzun yýllar ticari deneyimlerinin üzerine deðerli Boztaþ ailesinin de hizmet kalitesiyle ve hizmet standartlarýyla Kars’a yakýþan bu maðazamýzý sizlerin hizmetine en uygun koþullarda sunacaðýndan emin olduðumu buradan ifade etmek istiyorum. Bugünlerde ihtiyacý olanlar var, alýþ veriþler yapanlar var. Þu anda Bellona’da gerçekten sizler için çok uygun koþullarda çok özel üretilmiþ ürünlerimiz söz konusu. Mutlaka bunlarý görün, deðerlendirin ve fýrsatlardan yararlanýn istiyoruz. Bu anlamda bu maðazanýn açýlmasýnda emeði geçen Erzurum Doðu Anadolu Bölge Ana Bayimizin deðerli genel müdürlerine, pazarlama müdürlerine, tüm çalýþanlarýna, genel merkezdeki çalýþma arkadaþlarýmýza çok çok teþekkür ediyorum. tekrar tekrar deðeli Cezmi Beye bu eseri Kars’a kazandýrdýklarý için hem kurumumuz adýna hem de þahýslar adýna, ailemiz ardýna teþekkür ediyorum. ALLAH baþarýlarýný daim etsin. Ýnþallah bol kazançlar versin. Katýldýðýnýz için sizlere de bir kez daha teþekkür ediyorum, saygýlar sunuyorum.” diye konuþtu.

Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Ýl Müftüsü Mehmet Genç’in okuduðu dua eþliðinde tekbirler getirilerek kurban kesildi ardýndan da 803. Bellona maðazasýnýn açýlýþý yapýldý.

Yüzlerce çelenk ve çiçeðin de gönderildiði açýlýþ sonrasýnda 3 kattan oluþan maðaza davetliler tarafýndan gezildi.

Bizlerde Kafkas Haber Ajansý (KHA) Ailesi olarak Seval Mobilya Bellona Maðazasý’nýn Kars’a hayýrlý olmasýný diliyor, Cezmi Boztaþ ve ailesini Karsa yatýrýmlarýndan dolayý kutluyoruz.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK

 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6112 Defa Okundu

YORUMLAR

Tanýtým Kategorisine Ait Diğer Haberler

Cihan Otomotiv’de Kasým Ayý Fýrsatlarý Ögel Kardeþler’de kýþ Lastiði dönemi baþladý Cihan Otomotiv’de Ekim Ayý Fýrsatlarý Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri Özel Eylül Anaokulu Masal Cafe Hizmete Açýldý Giyim Dünyasý’nda okul satýþlarý baþladý Sahibinden Satýlýk Apartlar Ögel Kardeþlerde Yaz ve Bayram Fýrsatlarý Cihan Otomotiv’de Aðustos Ayý Fýrsatlarý Kafkasya Turizmi Tanýyalým Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır