KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý
Anasayfaya Dn Tm Tanýtým Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý
2011-03-26 - 02:02
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK

Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2, 29 Temmuz 2017 cumartesi günü saat: 13.30’da görkemli bir açýlýþla hizmete girdi.

Kars Yeniþehir Mahallesi Ýsmail Aytemiz Bulvarý üzerinde açýlan Oruçoðullarý Petrol2 açýlýþýna Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fahri Ötegen, Aytemiz Akaryakýt A.Þ. Genel Müdürü Yakup Yazar, Saha Müdürü Þevket Aybuða, Oruçoðullarý Petrol Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Rýza Hoþgönüllü, Müftü Mehmet Genç, Ehlibey Derneði Baþkaný Ali Ekber Iþýk, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Hakan Doðanay, Kafkasya Turizm Birliði KARSOD Baþkaný Halit Özer, çok sayýda STK temsilcisi, esnaf ve vatandaþ katýldý.

Ýl Müftüsü Mehmet Genç ve Ehlibey Derneði Baþkaný Ali Ekber Iþýk’ýn duasýnýn ardýndan kurdele kesimiyle açýlýþ gerçekleþtirildi. Açýlýþýn ardýndan davetliler tesisleri gezerek sunulan imkanlarý ve yenilikleri yerinde gördüler. Son derece modern ve donanýmlý tesislerde sunulan market imkanýný da yerinde gördüklerini belirten katýlýmcýlar Alirýza Hoþgönüllü’ye kente getirdiði bu hizmetlerden dolayý teþekkürettiler.

Yüzlerce çelenðin gönderildiði, istasyon giriþ ve çýkýþlarýýn Türk bayraklarýyla donatýldýðý, Kars’ýn medai iftiharý, Kars’ýn aþýðý Ýþadamý Ýsmail Aytemiz’in fotoðrafýnýn asýldýðý, Kafkasya Mice Business Services organizasyonudaki görkemli açýlýþ büyük beðeni topladý. Market

ALLAH HEPÝNÝZÝ VAR ETSÝN

Oruçoðullarý Petrol Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Rýza Hoþgönüllü, “Þehir dýþýndan ve ilimizden bu açýlýþa katýlan deðerli dostlar, Allah hepinizi var etsin. Bizi bu mutlu günümüzde yalnýz býrakmadýðýnýz için hepinize sonsuz þükranlarýmý sunuyorum.” diyerek katýlýmcýlara teþekkür etti.

Firmanýn katettiði yol ve gösterdiði baþarýlardan da söz eden Hoþgönüllü, “Hepinizin malumu üzere geçtiðimiz yýl Nisan ayýnda Oruçoðullarý Madencilik ve Ýnþaat olarak akaryakýt sektörüne adým attýk. O günden bugüne kadar geçen süre zarfýnda siz deðerli hemþehrilerimizin teveccühü karþýlýðýnda bizlerde vermiþ olduðumuz hizmet kalitesini her geçen gün yükseltmeyi hedefledik. Müþterilerimizin bize yoðun ilgi göstermesi bizi onlara karþý daha sorumlu hissettirme gerekliliði doðurdu. Bu gereklilik sonucunda da bizde istasyon aðýmýzý geniþleterek þehrin baþka bir noktasýnda hizmet verebilmek için adým attýk ve yeni istasyonumuzuaçmaya karar verdik.” dedi.

AYTEMÝZ’E TEÞEKKÜR

Hoþgönüllü daha sonra þunlarý söyledi:

“Türkiye genelinde 550’yi aþkýn istasyon aðýyla yurdumuzu saran Aytemiz Akaryakýt A.Þ.’nin bir bayiliðini daha açmanýn vermiþ olduðu mutluluðu ve gururu hep birlikte yaþýyoruz. Çünkü Türkiye’nin en büyük daðýtým bayilerinden olan Aytemiz Akaryakýt A.Þ. içerisinde Karslý bir bayii olmak her zaman sizi diðer bayilerin bir adým önüne çýkarýr. Bu da deðerli büyüðümüz ve yönemit kurulu baþkanýmýz Sayýn Ýsmail Aytemiz’in þehrine vermiþ olduðu önemden kaynaklanýr. Oruçoðullarý Petrol olarak þehrimizin en önemli iþadamý, deðerli büyüðümüz Sayýn Ýsmail Aytemiz’in kendi adýný taþýdýðý bulvar üzerindeki istasyonumuzu sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bizler Aytemiz ailesi içerisinde yer almaktan her zaman onur ve gurur duyuyoruz. Tüm bu yatýrýmlarý ve þehrine vermiþ olduðu hizmetleri ve akaryakýt sektörüne adým attýðýmýz günden bugüne kadar bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen deðerli büyüðümüz, yönetim kurulu baþkanýmýz Sayýn Ýsmail Aytemiz’e, yine destekleriyle her zaman yanýmýzda olan Genel Müdürümüz Sayýn Yakup Yazar’a, yine her zaman yanýmýzda bulunan saha müdürümüz Sayýn Þevket Aybuga’ya þahsým ve firmam adýna sizlerin huzurunda sorsuz þükranlarýmý sunarak teþekkür ediyorum.”

Hoþgönüllü konuþmasýný þöyle tamamladý:

“Deðerli hemþehrilerim ve kýymetli protokol üyelerimiz; bizlere vermiþ olduðunuz desteði her zaman yanýmýzda hissettiðimiz sürece sizlere daha iyi hizmet vereceðimize söz veriyorum. Memleketimize her zaman yatýrým yapmaktan onur ve gurur duyacaðýmýzý, istihdam oluþturuacaðýmýzý ve her zaman önceliðimizin müþteri memnuniyeti olacaðýný sizlere tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Tekrardan açýlýþýmýza katýldýðýnýz için hepinize saygýlarýmý sunuyorum.”

KARS’TAKÝ YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Aytemiz Akaryakýt A.Þ Genel Müdürü Yakup Yazar da, “Bugün gerçekleþtirmiþ olduðumuz Oruçoðullarý Petrol2’nin açýlýþýna katýlan herkese þahsým ve þirketim adýna teþekkür ederim. Öncelikli olarak sizlere hemþehriniz, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Ýsmail Aytemiz’in selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Sayýn Ýsmail Aytemiz, Kars için çok farklý. Ben 26 yýldýr kendisiyle çalýþýyorum ve Kars deyince Ýsmail Aytemiz için akan sular duruyor. Kars’a bakýþ açýsý ve diðer illerde Karslý hemþehrilerine karþý samimiyeti çok daha farklýdýr. Bu nedenle böyle bir deðere Kars olarak sahip olmak, böyle bir büyüðümüzle birlikte çalýþýyor olmaktan ben de sizler gibi bir hemþehriniz olarak mutluluk duyuyorum. Kars benim için de çok önemlikha çünkü burasý benim doðup büyüdüðüm bir þehir. Türkiye’nin birçok yerinde açýlýþ gerçekleþtiriyoruz fakat hiçbiri beni bugünkü kadar heyecanlandýrmadý. Öte yandan ilimiz tarým ve hayvancýlýk bölgesi ve bu tür iþyerlerin açýlmasý istihdam açýsýndan büyük önem arz ediyor. Kars maalesef sürekli göç veren bir ilimiz fakat son zamanlarda Kars’a baktýðýmýzda güzel þeylerin olduðunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. 2015 yýlýnda Türkiye’de yaklaþýk 26 milyon ton akaryakýtýn yüzde 5’ini Doðu Anadolu bölgesi kullanmýþ, 26 milyon tondan 50 bin tonunu ise Kars kullanmýþtýr. Aytemiz Akaryakýt olarak bu istasyonumuz Kars’ta 11’nci. Türkiye genelinde ise 560’ncý istasyonumuzun açýlýþýný yaptýk. 560 istasyonun yaklaþýk 520 istasyonumuz lisansýný almýþ ve satýþlarýný yapmaktadýrlar. Diðerleri de önümüzdei günlerde lisanslarýný alacaklar ve satýþa baþlayacaklardýr.” dedi.

SEKTÖR 2016 YILINDA YÜZDE 20 BÜYÜRKEN AYTEMÝZ YÜZDE 70 BÜYÜDÜ

Yazar ayrýca, “Aytemiz Akaryakýt Türkiye’de þu anda ilk 6 daðýtýcý arasýndayýz. Þu anda Türkiye’de pompa satýþ Pazar payýmýz yüzde 4.5’larda. En yakýn rakimibizle yüzde 1’in altýnda bir Pazar payý vardýr inþallah kýsa sürede onu yakalayacaðýmýza inanýyoruz. Sektör 2016 yýlýnda yüzde 20 büyürken Aytemiz yüzde 70 büyüdü. Bu da tabi siz deðerli bayilerimizin ve Türkiye geneline yayýlmýþ bayi aðýmýzýn çok büyük önemi ve destekleri vardýr. Sadece istasyon açmakla kalmayacaksanýz çünkü; sektörümüz akaryakýt ve LPG satýþýnýn yanýnda bir hizmet sektörüdür. Bu hizmet sektöründe marketiyle, tuvaletiyle, yýkamasýyla, personelin güler yüzüyle yani her þeyiyle bir bütün olmuþtur. Çünkü sektörümüzün fiyat politikasý yakýtýn dýþýndan da gerçekten hizmettir. Bugün açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz bu istasyonumuz da bunun en güzel göstergesidir. Biz þirket olarak satýþýn yanýnda istasyonluramýzda artýk araçtan direkt öde sistemiyle akaryakýt ikmalinizi saðlýyorsunuz. Bankalarla anlaþmalar ve milli piyango çekiliþleri gibi bir dizi imkan sunulmaktadýr. Bunlar elbette ki siz deðerli tüketicilerimize en iyisini sunmak adýna yapýlan hizmetlerdir.” diye konuþtu.

TÜRKÝYE’DE YAKLAÞIK 12 BÝN 600 ÝSTASYONDA 100 BÝN KÝÞÝ ÇALIMAKTADIR

Akaryakýt sektörünün ekonomiye, vergiye katkýlarýnýn çok büyük olduðunu da belirten Yazar, “Bugün satýn aldýðýnýz motorinde yaklaþýk yüzde 60’ý vergi, benzinde yüzde 70’i vergi ama bu sektör önemli bir istihdam yaratmaktadýr. Türkiye’de yaklaþýk 12 bin 600 istasyonda 100 bin kiþi çalýþmaktadýr. Buradaki istasyonumuzda da þu anda 8 kiþi çalýþmakta. Zaten Türkiye ortalamasý da 8’dir. Çünkü Kars ilimiz maalesef sanayinin olmadýðý, tamamen tarým ve hayvancýlýða dayalý bir ildir. Sanayinin olduðu yerde 12 ay bir hareketlilik vardýr ama ilimizde bu söylenemez. Onun için istihdam açýsýndan bu tür yatýrýmlar bizim için önemlidir.Çünkü bizim ilimizin problemlerinden birisi de iþsizliktir. Ne mutlu bize bu iþsizliðin bimesinde bizim de katkýmýz oluyorsa bu da bizi ayrýca sevindirmektedir.” þeklinde konuþtu.

AYTEMÝZ; ÝÇANADOLU, KARADENÝZ, DOÐU ANADOLU BÖLGESÝNDE

Aytemiz olarak özellikle Ýçanadolu, Karadeniz, Doðu Anadolu Bölgesinde marka olarak bir numara olduklarýný da vurgulayan Yazar, þunlarý kaydetti:

“Kars’ta yaklaþýk 57 istasyon var Bunlarýn 50 tanesi akaryakýt ve LPG’li. Kars’a diðer istasyonlar ortalamasý 2750 litre Aytemiz olarak biz ise 3500 litre, LPG ortalamasý diðer sektörlerin 450 litre Aytemiz’in ise 750 litredir. Tabi bu satýylarda siz deðerli hemþehrimizin de çok büyük bir katkýsý var. Bu konuda da tekrar teþekkür etmek istiyorum. Gönül ister ki Kars’ta her istasyonu Aytemiz yapmak. Tabi her þirketin kendine göre ilkeleri ve prensipleri vardýr. Bu ilke ve prensipler dahilinde þirketiniz için en uygun neyse onu seçmeye çalýþýyorsunuz. Oruçoðullarý ailesiyle 2015 yýlýnda bir iþ ortaklýðýmýz oldu. Geçen süre zarfýnda þirket olarak kendilerinden çok memnunuz. Gerek satýþ, gerek hizmet ve gerekse de müþteri potansieli olarak bu konuda çok memnunuz. Ben huzurlarýnýzda baþta Ali Rýza bey olmak üzere Oruçoðullarý ailesine teþekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim sektörümüzde temsil çok önemli temsilde de hizmet vardýr. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnýz býrakmayýp teþrif ettiðiniz için þahsým ve þirket adýna teþekkür ediyorum.”

KARS DENÝLDÝÐÝ ZAMAN ÝSMAÝL AYTEMÝZ ÝÇÝN AKAN SULAR DURUYOR

Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta ise þunlarý söyledi:

“Ýstanbul’dan buralara kadar gelerek bizleri yalnýz býrakmayan çok deðerli misafirlere hoþgeldiniz diyorum. Ýsmail Aytemiz ismi bizler için çok önemlidir. Þahsýmýn da aile dostu, kirvem, amcam, aðabeyim dediðim ve varlýðýyla gurur duyduðum bir insan. Kars denildiði zaman Ýsmail Aytemiz için akan sular duruyor, buna defalarca kez þahsým da þahit oldum. Türkiye’nin muhtelif yerlerine yatýrýmlarý oluyor fakat Kars için yatýrýmlarýný, Kars’ý ayrýca önemsediðini her ziyaret ettiðinde kendisi de bunu sürekli olarak vurgulamýþ ve hayata geçirerek göstermiþtir. Ben de yerel yönetici olarak Kars’ta bu tür iþletmelerin açýlýþýnda bulunmaktan duyduðum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu tür iþletmelerin ilimize kazandýrýlmasýkha istihdamýn artmasý, Kars’ýn geliþmesi ve ekonomiye katký demektir. Allah nasip ederse yakýn zamanda faaliyete geçecek olan Kars Tiflis Bakü Demiryolu Projesi ile birlikte Kars Doðu’nun parlayan güneþi, iþ merkezi ve cazibe merkezine dönüþecektir. Bu anlamda bu tür iþletmelerin bu cazibe merkezine hitap etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda baþta sayýn Ýsmail Aytemiz aðabeyimiz olmak üzere Oruçoðullarý Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Rýza Hoþgönül ve yönetim kurulu üyelerine, tüm aileye teþekkür ediyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2605 Defa Okundu

YORUMLAR

Tanýtým Kategorisine Ait Diğer Haberler

Cihan Otomotiv’de Kasým Ayý Fýrsatlarý Ögel Kardeþler’de kýþ Lastiði dönemi baþladý Cihan Otomotiv’de Ekim Ayý Fýrsatlarý Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri Özel Eylül Anaokulu Masal Cafe Hizmete Açýldý Giyim Dünyasý’nda okul satýþlarý baþladý Sahibinden Satýlýk Apartlar Ögel Kardeþlerde Yaz ve Bayram Fýrsatlarý Cihan Otomotiv’de Aðustos Ayý Fýrsatlarý Kafkasya Turizmi Tanýyalým Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır