KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri
Anasayfaya Dn Tm Tanýtým Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri
2017-09-25 - 22:47
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri

KAFKAS HABER AJANSI

AGCO’nun dünyaca ünlü markasý Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen tarla günleri, Kars ARAS Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Erkan Aras’ýn da katýlýmýyla coþkulu þekilde yapýldý.

Kars/Kaðýzman karayolu kavþaðýndaki etkinliðe Bölge Satýþ Müdürü Kenan Yavuz, Bölge Servis Müdürleri Bayram Yeter, Gencer Sevinç, Pazarlama Uzmaný Serdar Eral, Kýdemli Bölge Müdürü Barýþ Özyurt ve Teknik Destek Müdürü Mikail Yüksel, Kars ARAS Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Erkan Aras ve diðer yöneticiler ve çalýþanlarý ile yüzyerce Karslý çiftçi katýldý.

KIRMIZI HAYATTIR HER KIRMIZI MASSEY FERGUSON DEÐÝLDÝR

Kars ARAS Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Erkan Aras burada yaptýðý konuþmada, þunlarý söyledi:

“Çok Deðerli Çiftçi Dostlarýmýz; Öncelikle sizleri Araslar Otomotiv  adýna selamlýyorum. Hoþ geldiniz, onur verdiniz; böylesine büyük bir katýlýmla bizi yüreklendirdiniz. Massey Ferguson Ailesi olarak Müþterinin yanýnda, ona en ucuza mal olacak alýmlarýn nasýl yapýlabileceði üzerine kendi ürün bilgisini kullanarak kafa yoruyor, kalite peþinde koþuyoruz. Müþteriye, eþdeðer ürünler arasýnda en kaliteliyi seçerken, kendi bilgisine göre samimi bir danýþmanlýk yapmaya çalýþýyoruz. Ülke tarýmýna katkýda bulunmak ve tarým faaliyetlerini geniþletmek amacýyla Massey Ferguson ürün gamýný geniþletmiþ, bu baðlamda Manisa’da bir Fabrika ve  Kocaeli Ýlinde ise Genel Müdürlüðü kurmuþtur. Buradan  tüm Türkiye ve Ortadoðu Ülkelerine yedek parça göndererek  ülkemize katma deðer saðlamaktadýr. Çok uzun yýllardýr çiftçilerimize hizmet eden Massey Ferguson Markasý 50 hp ve 400 hp arasý ürün gamý ile gerek Türk çiftçisine gerekse dünya tarýmýna hizmet etmektedir.  Dünya lideri olan bu markayý siz deðerli müþterilerimize sunmaktan onur duyar gerek þahsým gerekse de  Massey Ferguson Ailesi adýna emeði geçen herkese ayrý ayrý teþekkür ederim. Kýrmýzý Hayattýr Her Kýrmýzý Massey Ferguson Deðildir.”

MASSEY FERGUSON TRAKTÖRLERÝNDEN GÖVDE GÖSTERÝSÝ

Konuþmalarýn ardýndan Massey Ferguson traktörleri gövde gösterisi yaptý. Etkinliðe katýlanlar traktörlerin performanslarýný büyük bir keyifle izlediler. Alandaki arazilerde sürüm yapan traktörlerin iþ gücünü heyecanla izleyen çiftçiler bir yandan da beðendikleri traktörleri satýn almak için kayýt yaptýrdýlar. Katýlýmcýlar traktörlerin performanslarýný cep telefonlarýna kaydettikleri gibi sosyal medya hasaplarýndan canlý yayýn bile yaptýlar. Traktörlerin gösterisinden sonra da davul zurna eþliðinde halay çektiler.

15.000 ÇÝFTÇÝ TARLA GÜNLERÝNDE MASSEY FERGUSON’LARI TEST EDECEK

AGCO’nun dünyaca ünlü markasý Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen tarla günleri etkinlikleri bu yýl 26 ilde gerçekleþecek. 17 Aðustos’ta baþlayan, 15.000 çiftçinin katýlmasý beklenen “MF Tarla Günleri” ve  “MF 2600 Serisi Tarla  Günleri”nde MF’in yeni modellerin dýþýnda uydu sistemli traktörü de test edilecek.

AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aþcý, “Her yýl düzenli olarak yaptýðýmýz, çiftçilerle buluþtuðumuz, ürünlerimizi deneme þansý verdiðimiz tarla günlerini bu yýl iki farklý etkinlik serisi ile gerçekleþtireceðiz. “MF Tarla Günleri” 10 ilde, diðer etkinliðimiz “MF 2600 Serisi Tarla Günleri” ise toplamda 16 ilde gerçekleþecek. Toplam 26 ilde gerçekleþecek etkinliklerimize 15 bin çiftçinin katýlmasýný bekliyoruz.

UYDU SÝSTEMLÝ, HASSAS TARIM TEKNOLOJÝSÝNÝ DENEME ÞANSI

Massey Ferguson, Gaspardo, Lassa, APV, ve Valagro markalarýnýn iþ ortaklýðý ile birlikte yürüteceði MF Tarla Günleri programýnýn toplam 10 farklý ilde gerçekleþeceðini söyleyen Aþcý “17 Aðustos’ta baþlayacak ve 16 Eylül’de bitecek bu programda MF markasý tüm traktör modelleri ile katýlacak. Manisa üretimi MF2600 serimiz ve tamamen yeni tasarým olan Global serimizin yanýnda üst beygir gücünde teknoloji üssü olarak tanýmlanan Fransa’da bulunan Beauvais Fabrikasý’nda üretilen MF5700SL, MF6700S, MF7700 ve MF8700 model traktörlerde uygun ekipmanlarla denenme fýrsatý sunacak. Son yýllarda Türkiye’de yüksek beygir güçlü traktörlere ilginin arttýðýný gözlemliyoruz, biz de Massey Ferguson olarak 400 beygir gücüne kadar çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarýna cevap verip ve teknolojinin de desteðiyle verimliliklerini arttýrýyoruz.”

ÇÝFTÇÝLER ÝÇÝN VERÝMLÝ VE KESÝNTÝSÝZ ÝÞ SEZONU

“Teknolojinin tarým ekipmanlarýnda da çok etkili olduðunu görüyoruz. Uydu sistemli traktör modelleriyle, otomatik dümenleme ile operatör müdahalesine gerek kalmadan (eller serbest) traktörün tarlada kullanýlmasý saðlanacak. Hassas tarým veya uydu destekli tarýma verilen önem ve artan talep karþýsýnda MF olarak bizim de buna uygun uygulamalarýmýz, sistemlerimiz ve tarým makinalarýmýz bulunmaktadýr. Bu amaçla kullanýlan sistem sayesinde, tarlada üst-üste binmeler azaltýlarak, traktör yakýt sarfiyatýndan tasarruf edilirken, tarlada geçirilen zamanýn daha da azaltýlmasý saðlanmaktadýr. Farklý hassasiyet sinyaline sahip bu ürün sayesinde +/- 2 cm hassasiyete kadar tarlada uygulama yapýlabilmektedir. Bu sebepten çiftçilerin ilgisini çeken ve geleceðin vazgeçilmezi olan bu ürünleri de etkinliklerimize özellikle dahil ediyoruz.”

DÝKKAT! HER KIRMIZI MASSEY FERGUSON DEÐÝLDÝR

“MF 2600 Serisi Tarla Günleri”nin toplam 16 farklý ilde, 36 gün sürecek etkinliklerle yapýlacaðýný belirten Aþcý “Bu etkinlik serimize ise 15.000 civarýnda katýlýmcý bekliyoruz. Traktörlerin tarlada denenebiliyor olmasý traktör seçimi için en saðlýklý yol. Özellikle vurgulamak istediðimiz ise her kýrmýzýnýn Massey Ferguson olmadýðý. Massey Ferguson traktör olarak en eski ve ilk akla gelen markalardan biri. Bunun da etkisi ile benzer model isimli farklý markalarda Massey Ferguson görünümlü ve ayný model isimli traktörlerle maalesef karþýlaþabiliyor. Massey Ferguson sadece satýþ aþamasýnda deðil, satýþ sonrasýndaki parça ve servis hizmetlerini de içeren tüm ülkeye yayýlmýþ 3S bayi aðý ile her zaman olduðu gibi üreticilerimizin yanýnda olacaktýr. Massey Ferguson tarla günleri çiftçilerimize yeni modellerini tarlada deneme imkaný vermek üzere 50-75 BG arasý MF 2600 serisine ait traktör modelleri ile katýldý. Traktörlerimizin tarlada denenmesinin yanýnda gün boyunca süren eðlenceli ve eðitici programlar da hazýrladýk.

TÜRKÝYE’DE KULLANILAN HER BEÞ TRAKTÖRDEN ÝKÝSÝ MASSEY FERGUSON

Özlem Aþcý sözlerini tamamlarken “Türkiye, Massey Ferguson için kilit öneme sahip ülke; markanýn Avrupa/Afrika/Ortadoðu bölgesindeki en büyük satýþ pazarýný temsil ediyor. Þu anda parkta kullanýlan her üç traktörün birinden fazlasý Massey Ferguson markasýna ait. Bunun yanýnda bu yýl açýlýþý yapýlan Gebze’deki tesisimiz 45.000 çeþit malzeme stoklama kapasitesi olan bölgesel yedek parça depomuzu ve bölgesel eðitim merkezimizi de içinde barýndýrýyor. Eðitim merkezimizde hem kullanýcý eðitimleri hem de Türkiye çapýndaki servislere verilen eðitimlerin yapýldýðý bir yer. Türkiye çapýndaki servislere traktörlerin ve hasat makinalarýnýn servis ve satýþ sonrasý bakýmlarý ile ilgili eðitimler de burada veriliyor. Bu bölgesel tesis 35 milyon tl’lik bir yatýrýmýn sonucu” diye ekledi.    

MF TARLA GÜNLERÝ YAPILAN ÝLLER - BÜYÜK DEMO

17.08.2017      Adýyaman

19.08.2017      Kayseri

22.08.2017      Sivas

24.08.2017      Tokat

26.08.2017      Yozgat

07.09.2017      Ankara

09.09.2017      Konya

12.09.2017      Afyon

14.09.2017      Eskiþehir

16.09.2017      Tekirdað

MF 2600 SERÝSÝ TARLA GÜNLERÝ YAPILAN ÝLLER - KÜÇÜK DEMO

14-15.08.2017             Mersin

17-20.08.2017             Hatay

22-23.08.2017             Gaziantep/Islahiye

25-26.08.2017             Mardin

28-29.08.2017             Diyarbakýr

08-10.09.2017             Kars

13-15.09.2017             Erzincan

18-19.09.2017             Yozgat

21-22.09.2017             Amasya

MF 2600 SERÝSÝ TARLA GÜNLERÝ YAPILACAK ÝLLER - KÜÇÜK DEMO

25-26.09.2017             Kastamonu

28-29.09.2017             Sakarya

02-03.10.2017             Çanakkale

05-06.10.2017             Manisa

09-10.10.2017             Ýzmir

12-13.10.2017             Denizli

16-17.10.2017             Antalya

AGCO HAKKINDA:

AGCO, tarýmsal ekipman tasarýmý, üretimi ve daðýtýmýnda dünyanýn ileri gelen kuruluþlarýndandýr. Traktörden biçerdövere, balya makinelerinden ilaçlama makinelerine, yem makinelerinden hububat depolama ve protein üretim sistemlerine, ekim ve sürüm makineleri ve yedek parçalarýna kadar geniþ kapsamlý ürün yelpazesiyle daha üretken bir tarýmý destekler. AGCO ürünleri beþ ana markayla satýþa sunulmaktadýr: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® ve Valtra® markalarý, Fuse® hassaslýk teknolojileri ve tarým optimizasyon servisleriyle desteklenmekte, 150’den fazla ülkedeki yaklaþýk 3.000 baðýmsýz bayi ve distribütör üzerinden küresel satýþtadýr. 1990 yýlýnda kurulan ve merkezi ABD’nin Georgia eyaletinde (Duluth) bulunan AGCO, 2016 yýlýnda 7.4 milyar dolar net satýþ rakamýna ulaþmýþtýr.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - BEDÝR ALTUNOK / ÖZEL HABER


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1468 Defa Okundu

YORUMLAR

Tanýtým Kategorisine Ait Diğer Haberler

Cihan Otomotiv’de Kasým Ayý Fýrsatlarý Ögel Kardeþler’de kýþ Lastiði dönemi baþladý Cihan Otomotiv’de Ekim Ayý Fýrsatlarý Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri Özel Eylül Anaokulu Masal Cafe Hizmete Açýldý Giyim Dünyasý’nda okul satýþlarý baþladý Sahibinden Satýlýk Apartlar Ögel Kardeþlerde Yaz ve Bayram Fýrsatlarý Cihan Otomotiv’de Aðustos Ayý Fýrsatlarý Kafkasya Turizmi Tanýyalým Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır