KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
On-line itibarýnýzý karalatmayýn!
Anasayfaya Dn Tm Teknoloji haberleri Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
On-line itibarýnýzý karalatmayýn!
2014-10-13 - 18:14
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

On-line itibarýnýzý karalatmayýn!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Arzu Kýlýç’ýn, “On-line itibarýnýzý karalatmayýn!” yazýsý:

Deðerli okurlar,

Günümüzde artan Ýnternet kullanýmýyla kurum, þirket ve kiþiler için on-line itibar yönetimi gerekli oldu. “On-line itibar yönetimi”ni,  “dijital PR yönetimi” diye de adlandýrabiliriz aslýnda. On-line itibar yönetimi, “bir marka, kurum ya da kiþinin bireyler üzerinde býraktýðý izlenim ve etki” olarak tanýmlanýyor. Kurum/þirketler, on-line itibar yönetimini kullanarak hedef kitlesiyle birebir iletiþim halinde olabiliyor ve itibarýný yönetebiliyorlar.

Ýnternet kullanýmýnýn her geçen gün artmasý, þirketler arasýnda rekabet ortamýnýn giderek artmasý, tüketicilerin bir marka ile ilgili Ýnternet’te araþtýrma yaptýðýnda karþýsýna çýkan olumlu/olumsuz yorumlar, þirketler hakkýndaki asýlsýz iddialar gibi birçok nedenden dolayý on-line itibar yönetimi ihtiyaç haline geldi.

On-line itibar yönetimi alanýnda hizmet veren Rubbit þirketinin Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Emre Teker ile konu hakkýnda söyleþi yaptýk. Rubbit’in olumsuz içeriklere müdahale, sahte sosyal hesabý kapatma, özel hayatý koruma ve ücretsiz danýþmanlýk gibi hizmetleri bulunuyor.

Rubbit, sosyal paylaþým siteleri, forum ve bloglarýn sayýsýnýn her geçen gün artmasýyla, marka ve þahýslara ait Ýnternet üzerinde yer alan olumsuz yorum ya da asýlsýz haberlere müdahale edip krizleri yönetebiliyor. Kiþi ve kurumlara zarar veren Ýnternet üzerinde çýkan olumsuz yayýnlarý Amerika üzerinden müdahale edip kaldýrabildiklerini anlatan Teker, Türkiye’de þu an 35 milyon Ýnternet kullanýcýsýna dikkat çekerek Ýnternet çaðýnýn en büyük probleminin kiþi ve kurumlar hakkýnda çýkan yalan ya da yanýltýcý haberler olduðunu söyledi.

On-line itibar yönetimi konusundaki söyleþimize geçmeden önce Rubbit ile ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. ABD LasVegas merkezli olan þirket, on-line itibar yönetimi ve telif haklarý koruma konusunda dünyanýn en önde gelen þirketi arasýnda yer alýyor. Ýtibar yönetimi ve telif haklarý konusunda uzman birçok hukukçu ve teknik personel ile çalýþýyor. 2011’de Türkiye ofisini açan Rubbit LLC., Türkiye’nin en önde gelen isim, þirket, televizyon kanallarý, yapýmcýlarý, meslek birliklerine ve daha birçok kuruluþa hizmet veriyor.

Keyifli okumalar dilerim.

Ayrýntýlý bilgi için: www.rubbit.com.tr

Rubbit Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Teker:

“Doðru zamanda, doðru müdahaleler yaparak kurum ve kiþilerin on-line itibarýný yönetiyoruz.”

Ýnternette kurum ve kiþilere ait algýnýn yönetilmesi çalýþmalarýnýn “on-line itibar yönetimi” baþlýðý altýnda yer aldýðýný belirten Teker, Türkiye’de 36 milyon Ýnternet kullanýcýsý olduðu ve bunlarýn on-line dünyayý fazlaca önemsemeleri gerektiðini söyledi. Teker, Ýnternet, bulut teknolojisi ya da benzeri sistemlerde her zaman risklerin olduðu ve olacaðýnýn altýný çizdi.

-Son zamanlarda dijital dünya ile gerçek dünya giderek iç içe geçmekte. Günümüzde markalarýn bu konuda hassasiyetleri oldukça arttý. Artýk strateji belirleme süreçlerinde bu konunun markalar için önemli bir rehber olduðunu söyleyebiliriz. Online Ýtibar Yönetimi nedir ve markalar neden online itibar yönetimi yaptýrmalýlar? Kurumunuzun bu alandaki hizmetleri nelerdir?

- On-line dünya, son derece hýzlý bir biçimde büyümeye ve geliþmeye devam ediyor. Bu doðrultuda var olan Ýnternet mecralarýnda kurumlarýn ve kiþilerin nasýl algýlandýðý, nasýl konuþulduðu ve tüm bu mecralardaki algýnýn yönetilmesi çalýþmalarý on-line itibar yönetimi baþlýðý altýnda yeralmakta.  Türkiye’de 36 milyon Ýnternet kullanýcýsýnýn olduðunu biliyoruz. Bu rakam bize kurumlarýn ve kiþilerin on-line dünyayý fazlaca önemsemeleri gerektiði gerçeðini gösteriyor.

Rubbit, merkezi Amerika’da olan dünyanýn en büyük on-line itibar yönetimi þirketlerinden bir tanesi. Rubbit, kurumlarýn ve kiþilerin on-line mecralardaki durumlarýný analiz eder ve mevcut risk arz eden içerikleri tespit eder. Sonrasýnda bu içerikleri Amerika ve Türkiye’den biliþim hukuk aðýný (network) kullanarak kaldýrýlmasý iþlemlerini yürütür. Rubbit, Ýnternet’teki her mecraya merkezinin Amerika’da olmasý sebebiyle müdahil olur ve buralardaki itibar zedeleyici içeriklerin kaldýrýlmasýný saðlar. Ayný zamanda þirket ve kiþilerin son dönemde Ýnternet’te sýklýkla yaþadýðý sorun olan sahte sosyal medya hesaplarýnýn kapatýlmasý, þirketlete ait markalarýn Ýnternet’te korunmasý hizmetlerini de vermektedir.

-Sosyal medyada, þirketler Ýnternet’te haklarýnda çýkan olumsuz eleþtirilere karþý neler yapmalýlar?

-Þirketlerin böyle durumlar da izleyebilecekleri iki yol söz konusu;  ilk olarak içerikler asýlsýz, þirket itibarýný zedeleyip maddi ve manevi zarara yol açabilecek içeriklerse bu içeriklerin kaldýrlmasýný saðlamalýdýrlar. Biz Rubbit olarak böyle durumlarda ilk þu soruyu soruyoruz; Ýlgili olumsuz içerikler firmayý maddi manevi zarara uðratýyor mu? Ýnternette kaldýðý müddetçe bu risk devam edecek mi? Ayný zamanda hukuken içeriklerin kaldýrýlmasýnda bir sýkýntý yoksa bu içeriklerin doðru zamanda mutlaka Ýnternet’ten kaldýrýlmasý gerekir.

Rubbit bugüne kadar kazandýðý deneyimle on-line kriz yönetimi konusunda dünyanýn en iyi hukuk aðýna ve ekibine sahip. Bu sayede doðru zamanda doðru müdahaleleri yaparak kurumlarýn ve kiþilerin on-line itibarýný yönetiyoruz.

Ýkinci olarak da etkin olan olumsuz eleþtiri ve içeriklerin aktif olarak yönetilmesi ve bu içeriklere doðru kaynaklardan doðru zamanda cevap verilmesi seçeneði ve bu sürecin yönetilmesidir. Ýçeriðin durumuna göre zaman zaman bu yöntem on-line itibar yönetiminde de uygulanmakta ve olumlu sonuçlar alýnmakta.

-Bilindiði üzere dünyada bulut teknolojisinin kullanýmý giderek artýyor. Bulut teknolojisi için bazý þirketler “kendi kiþisel bilgisayarýnýzdan bile daha güvenli” tarzýnda açýklamalar bile yapýyorlar. Ancak son zamanlarda Jennifer Lawrence, Kate Upton, Selena Gomez, Kim Kardashian, Amber Heard, Rihanna gibi dünyaca ünlü kiþilerin cep telefonlarýndan çok özel fotoðraflarý Ýnternette yayýldý. Sizce bulut teknolojisinin akýbeti ne olacak?

-Aslýnda teknolojiler hizmete sunulur. Sanal dünyada açýklarý tespit edilirse ya bu açýklar giderilmeye çalýþýlýr ya da açýklarýn devam etme riski varsa yeni uygulamalar getirilerek açýklarý olan sistemler kapatýlýr. Tahmin ediyorum ki þu an bu açýklar giderilmeye çalýþýlýyordur. Eðer giderilirse sistem aktif olarak yeniden kullanýlacaktýr. Ama bilinmesi gereken önemli konu þudur ki; böyle sistemlerde hiçbir zaman  risk sýfýr olmaz. Ýnternet’te, bulut teknolojisi ya da benzeri sistemlerde her zaman riskler vardýr  ve olacaktýr da.

(BA-BA-S) KARS (KHA)

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3987 Defa Okundu

YORUMLAR

Teknoloji haberleri Kategorisine Ait Diğer Haberler

Her Þey Yeni Nesil Doblo’da On-line itibarýnýzý karalatmayýn! Ford Otosan 50 Yýllýk Ar-Ge deneyiminin baþyapýtýný tüm dünya için üretti Pirelli’den sýcak kampanya Gençler, Ücretsiz Ýnterneti Çok Sevdi Geleceðin tasarýmcýlarý 2. Anadolu cam afiþ tasarým yarýþmasý’nda buluþtu Trend Micro, Heartbleed’in Türkiye ve dünyadaki verilerini açýklýyor Düþler ve Umutlar 3.Bölüm Fragmaný izle full (5 Nisan Cumartesi) Yasaklý Sitelere ve Youtube’ye Nasýl Girilir? DNS Ayarlarý Nasýl Deðiþtirilir? bjk karabük maçý canlý izle lig tv den canlý izle ANLIK Bugünün saraylýsý full 20.bölüm fragmaný izle “Teknoloji Baðýmlýlýðý” masaya yatýrýlacak

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır