KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAþAMýNýZýN KOçU OLUN

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         YAþAMýNýZýN KOçU OLUN

 Yaþamýnýzýn Koçu Olun

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “Yaþamýnýzýn Koçu Olun” yazýsý:

Ülkede iþsizlik yüzde onlarý aþmýþken, nüfusun büyük oraný yoksulluk seviyesinde yaþarken, çalýþanlarýna ve emeklisine günde bir lira zam yapan bir hükümet, Osmanlýca öðrenerek bilim yapacaðýz gibi mucize açýklamalar yaparsa, en çok alkol tüketimi yapýlan Konya’da þehir içi ulaþýmda harem selam olsun diyen sivri akýllýlar çýkýverir.

Can Yücel patavatsýzýn birine “göt” dediðini bilirsiniz. Hakaret iddiasý karþýsýnda verdiði savunmada “ bu ülkede göte göt denir,baþka ne deseydik” diyerek verdiði cevap ünlüdür. 

Önceki haftanýn mucizesi de hastanelerde doktorlarýn yanýnda birde imam olmasýydý.

 Müslüman olmayan hastalarýn maneviyatý ne olacak?

 Bu kafalarla çaðdaþ yaþamý ve bilimi daha çok ararýz.

Unutmayýn ki; uyuyor gibi yapan bir toplumu uyandýrmak zordur diyerek baþlýktaki  konumuza gelelim. 

 Hangimiz çocukluðumuzda  büyük olmaktan yada büyük görünme rolü oynamaktan mutlu olmadýk. On yaþýndan daha küçükken bu duygu sizi heyecanlandýrmadý mý?

 O zamanlar yaþýnýzý tamý tamýna yedi buçuk, yada kaç ise olduðunu gururla söylerken daha sonraki yýllarda otuz dört buçuk demedik.

Yada dört buçuktan beþe giriyorum gibi övünçlü ifadeler kullanmýþýzdýr.

 Hele de ergenlik çaðýnda baþýmýzda bin bir duman tüterken mutlaka bir ya da iki yýl fazla söylemiþizdir.

Giriþleri belli bir yaþý gerektiren yerlerde “kaç yaþýndasýnýz” diye sorulduðunda “on sekize girdim.” Diye sesimizi daha iyi kullanmaya çalýþýrdýk.

Oysa daha on altýsýnda iken yaþýnýzdaki en önemli duraðýn yirmi bir olacaðýndan haberiniz yoktu.Bunun anlamý üzerinde düþünüp dururken, bir bakmýþýz otuzuna geldiðinizde “aman tanrým neler oluyor?” Yediklerinizden tat alamaz hale getiren bir þeylerin olduðunu düþünmeye baþlarýz.

Deðiþen ne oldu?

Otuz olunca iþte o malum kýrklý yýllar ufukta görünüverir.

Telaþlanýrsýnýz, oysa bir sürü iþiniz vardý yapacak.

Frene basmakta fayda yok patinaj yaparsýnýz.

 Çoluk çocuk derken,elli olduðunuzda düþleriniz kaybolur.

Bunu altmýþa gelince daha iyi anlarsýnýz.

Küçükken size çok uzak görünen yaþtýr burasý.

Yirmi birden sonra kýrklý ve sonraki yaþlara yürüdüðünüzde “hop hop ne oluyor” deseniz de boþuna,ondan sonrasý daha da hýzlanacaktýr.

 Günler o bilinen doðum tarihinize geldiðinde yeni bir durakta olacaksýnýz.

Uzun ömürler olsun seksen yaþýndasýnýz.

Artýk hep ayný döngü baþlar,öðle yemeði ardýndan ikindiyi atýþtýrmak,ilaçlarý unutmamak gibi alýþkanlýklar.

Bunlar doksanda da deðiþmez, geri gidenin adý doksan ikidir.

Tuhaf duygular hissedersiniz kabul edemediðiniz. En güzeli de çocukluk baþlar yeniden,buçuklu yýllara da gerek yoktur.

Bundan sonra ne mi yapmalý?

Her yaþta yaptýðýnýzdan daha çoðunu yapmalýsýnýz.

Yaþ, boy, kilo dahil býrakýn  onlarla doktorunuz uðraþsýn.

Neþeli insanlarla olun.

 Garabet baykuþlardan uzak durun.

Yeni þeyler öðrenmeye çalýþýn.Bahçenizle ve eþinizle daha çok ilgilenin.

Tembel olmayýn, basit þeylerden zevk alýn ve nefesiniz yettiðince gülün.

Saðlýðýnýz iyi ise koruyun, kötü ise düzeltmeye çalýþýn.

Herkesi ve hayatý  sevin.

Unutmayýn ki  yaþam kaliteniz sayýlarla deðil,nefesinizi tuttuðunuz anlarla ölçülür.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 86519 Defa Okundu
2015-01-15

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır