KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

19 MAYýS

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         19 MAYýS

 19 Mayýs

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “19 Mayýs” yazýsý:

Yedi Haziran seçimleri yaklaþýrken  gün geçmiyor ki, medya ve siyasi arenada cumhuriyetin ilkeleri yada onu yaratan kahramanlar üzerine manipülasyon ve yýpratma hareketleri yapýlmasýn.Oysa giderek üzeri  örtülmeye  ve önemsizleþtirilmeye çalýþýlan 19 Mayýs bir milletin tarih sahnesine çýkýþ günüdür.

Kabul etmek gerekir ki; 19 Mayýs hareketi olmadaydý hiç bir þeydik. Emperyalizmi yaþayan ve halkýna baðýmsýzlýðý kazandýran Hintli Gandi’nin dediði gibi “Mustafa Kemal  Çanakkale’de Ýngilizleri yeninceye kadar sanýrdým ki tanrý da Ýnigiliz’dir.”

Bu ülkede baðýmsýzlýðýn  günü olarak yaþatýlan 19 Mayýs kutlamalarý için geçtiðimiz yýl, bölgeler arasý hava þartlarý bahane edilerek Ankara dýþýndaki illerdeki kutlamalarýn yeniden düzenlenmesi gerekir diye de bir genelge çýký vermiþti.

Oldu olacak, þu okullar olmasa milli eðitim çok iyi idare edilir diyen eski MEB ý bakaný gibi isteyen evde, isteyen kahvede soba etrafýnda oturup, 19 Mayýs ý konuþsun. 

Bilindiði gibi,19 Mayýs ýn ulusal bir bayram olmasý, devletin yapýlanmasý sürecinde Atatürk ün ölümünden altý ay önce yasalaþmýþtý. O güne kadar yalnýz Samsun da panayýr ortamlarýnda kutlamalar yapýlýrken, 19 Mayýs ýn ulusal anlam kazanmasýnýn nedeni,  cumhuriyet gençliðinin dinamik koþullarda hazýrlamasý için cumhuriyet aydýnlarýnýn  önemli  bir kararýdýr..

Dönemin spor kuruluþu olan Türkiye Ýdman Cemiyeti baþkaný Atatürk ün eski yaveri Cevat Abbas ýn, 28 Haziran 1938 yani Atatürk ün ölümünden sadece beþ ay önce meclise sunduðu önerge ile ulusal kimlik kazanmýþtýr. Yoksa birilerinin dediði gibi ne Faþist Hitler Almanya sý nede Musolini Ýtalya’sý örnek alýnmamýþtýr.

Onu kaldýralým bunu koyalým derken, olan ulusal benliðimizin zayýflamasýdýr. Meraklýsý için ünlü Kýrgýz yazar Cengiz Aytmatov, Ay Büyürken adlý kitabýný tavsiye ederiz.

19 Mayýs 1919 tarihinde yakýlan ulusal kurtuluþ meþalesinin aydýnlanmasý yerine, Ortodoks ta da var diyerek laik cumhuriyetin genç beyinlerini Umre ye taþýmak çok mu doðru bir iþtir.Atatürk büyük nutkuna baþlarken, "1919 yýlý Mayýs ýnýn on dokuzuncu günü Samsun a çýktým. Ülkenin genel durumu ve görünüþü þöyle idi" der. Böylesine dramatik bir taným, ancak o destaný yaþayan ve yaratan dehanýn ifadesi olur. Ýþgal altýnda bulunan beþ yüz yýllýk bir devletin yönetim zafiyetine ait tespitler ve ortaya koyulan mücadele anlatýlýr.

19 Mayýs 1919 da Samsun a çýkan kadro Mustafa Kemal Paþa nýn bizzat seçtiði inançlý ve devrimci bir kadrodur. Bu kahramanlar kimdi?

1- General Refet Bele, 2-Kurmay Baþkaný Kazým Dirik,3- Kurmay Baþkan yardýmcýsý Yarbay Mehmet Arif, 4-Þube Müdürü Binbaþý Hüsrev Gerede,5- Topçu Kumandaný Binbaþý Kemal, 6-Ordu Saðlýk Baþkaný Dr. Albay Ýbrahim Tali (Öngören) 7- Dr. Refik Saydam, 8-Baþyaver Yüzbaþý Cevat Abbas, 9-Kurmay Baþkaný Yüzbaþý Mümtaz, 10- Yüzbaþý Ýsmail Hakký, 11-Emir Subayý Yüzbaþý Ali Þevket,12- Karargah Komutaný Yüzbaþý Mustafa, 13-Kurmay Baþkanlýðý Yaveri Üsteðmen Hayati, 14-Ýaþe Subayý Üsteðmen Abdullah, 15-Refet Bele’nin yaveri Üsteðmen Hikmet,16-Mustafa Kemal Paþa nýn Yaveri Teðmen Muzaffer, 17-Þifre Katibi Faik bey,18-Þifreci Memduh ve Ordu müfettiþi yetkileri dýþýnda, "Fahri yaver-i Hazret-i Þehriyar" yani padiþahýn yaveri unvanýyla Mustafa Kemal Paþa idi.  

On dokuz Mayýs ý geleneksel deðerlerle kutlamanýn ne olduðunu anlamak için o güne gelinceye  kadar neler olduðunu  ve nasýl  yol alýndýðýný iyi öðrenmek gerekir.Bunun içinde en güzel yol; Nurullah Ataç ýn ifadesiyle; Cumhuriyetin erdemini anlamak için Ata nýn nutkunu bir daha, bir daha, hatta bir daha okumalýdýrlar. Türk ulusunun en anlamlý çýkýþý olan, “19 Mayýs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý” kutlu olsun.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 59684 Defa Okundu
2015-05-16

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır