KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DL VE KüLTüR ÜZERNE...

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         DL VE KüLTüR ÜZERNE...

Dil ve Kültür Üzerine...

Tuncer Kýrhan - AKD Genel Sekreteri/Ankara
                                                                                                                                                                     
Dil ve kültür bir ulusun egemenliðini, kültürel zenginliðini ve tarihini ortaya koyan dinamik halinde sürekli bir (devinim) yenilenme ve zenginleþme süreci yaþar.
 
Her ikisi de, “Türk Dili” ve “Türk Kültürü” sýfatlarla ulusal deðerler sýrasýnda yer alarak, vatan gibi, bayrak gibi tanýmlayýcý bir özellik kazanýr.
 
Dilin sýnýrlarýný belirleyen ve dýþa yansýmasý olan kültür, edebiyattan felsefeye, tarihten týp bilimine kadar açýlýmlarla zenginleþirken gerekli açýlýmý bulamazsa kýsýrlaþýr.
 
Uygulamalarda karþýlaþýlan sorunlarda temel hedef, dilin kendi özgürlüðünü koruyabilmesine yardýmcý olmaktýr.
 
Kültür ve dil iliþkisine bakýldýðýnda birinciyi etkileyen temel unsurun dil olduðunu söyleyebiliriz.
 
O halde, günümüzdeki bu anlamlý oluþumlarý olumsuz etkileyen etmenleri göz ardý edemeyiz.
 
Her iki olgu içindeki kirlenme sorunu ile nasýl baþa çýkýlacaðý sorusu karþýsýnda, söylemek gerekir ki, hiçbir zaman.
 
Okullarda, “Güzel Türkçemiz” diye öðrendiðimiz Türk dili, ne yazýk ki, bu gün yabancý dillerin istilasý altýnda ilerleme süreci yaþamaktadýr.
 
Dili rast gele kullanmanýn veya onu zararlý unsurlardan korumadan kullanmanýn kötü örneklerini cadde ve sokak levhalarýnda ibretle görmekteyiz.
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, uluslaþma üzerine öngörülerini yaparken, devrimlere yön veren ve onu sonsuza kadar egemen kýlacak biricik erkin, dil ve kültür olduðunu ifade etmiþti.
 
Onun söylevlerinde önemle vurguladýðý Türk dili, Türk kültürü, çaðdaþ uygarlýk ve baðýmsýzlýk gibi kavramlar, Türk ulusuna ýsrarla anlattýðý deðerlerdi.
 
Edebiyatýmýzýn ustalarýndan Daðlarca’nýn dediði gibi; “Dil bir ulusun ses bayraðýdýr.”sözü bunu kanýtlamaya yeter.
 
Türk dili, geçirdiði evrimle kendi tarih kaynaðýndan beslenirken, bilimsel ve evrensel terminolojiye de sadýk kalmýþtýr. Bu konuda deðerli katkýlarý olan, Türk Dil Kurumu’nun yaný sýra yazýn sanatýnýn ustalarý, üniversiteler, sinema ve tiyatro gibi araçlarýn dilde ki özgün geliþmelere katkýlarý yadsýnamaz.
 
Özellikle,1965 yýlýnda baþlayan ilk programlý radyo yayýncýlýðýnda, M. Tali Öngören’in katkýlarýyla ulusal kültürümüzün belli bir noktaya gelmesi saðlanýrken, 1980’li yýllardan sonra geliþen tüketim toplumculuðu ve kontrolden çýkan radyo ve televizyonculuðun getirdiði magazin kültüründeki dayanýlmaz yozlaþtýrýcýlýk kirlenmenin bir baþka nedeni olmuþtur.
 
Türk dilinin etkilenimi, Ýslamiyet’le birlikte Arapça’nýn etkisine girerken, bir dönem Farsça’nýn, daha sonra Fransýzca’dan dilimize giren sözcüklerin etkileri önlenemez olmuþtur. “panjur, büfe, gazoz, jilet, gardrop, bagaj, buket, kartvizit, dekor, fren, konserve, vapur” gibi kelimelerin yaný sýra, Ýngilizce kaynaklý, “alternatif, amortisman, burjuva, delegasyon, ekonomi, federasyon, kapitülasyon, frikik, ofsayt, korner, menajer, spiker” gibi örneklerin yaný sýra, Almanlarla olan iliþkimizden “Dekan, Doçent ve otoban, büfe” gibi sözcükler dilimize girerken evrensel (!) bir ilgi ve kabul görmüþtür.
 
“postane, telefon, hastane” gibi evrensel sözcükler olumlu geliþmeler gibi yerini alýrken, Attila Ýlhan’ýn dediði gibi; Farsça’da “gul,” sözcüðü Türkçe’de “gül” olarak yerini bularak Türkçeleþmiþtir. Bizim þikayetimiz, televizyon yayýnlarýnda ki yanlýþ çevirilerle aktarýlan, “oh my good” anlamýnda,“aman Tanrým,” ya da, birlikte dolaþan iki genç için kullanýlan, “çýkmak,” Ýngilizce’den direk aktarýlan, “to go out,” yaygýn kullanýmla, “kendine iyi bak,” Ýngilizce’den “take care yourself” gibi yapýsal deðiþmelerdir. Bulvar ve dükkan   tabelalarýnda ki “sandoviç, fesbuk, paklava,” ve daha niceleri gibi anlaþýlmaz kirliliðin dil ve kültürdeki kirlenmeyi yansýtmasýdýr. Bu konuda eðitim kurumlarý, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluþlarýna önemli görevler düþtüðü inancýndayýz.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4371 Defa Okundu
2010-10-14

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır