KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADýN HAKLARý EVRM (!)

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         KADýN HAKLARý EVRM (!)

 Kadýn Haklarý Evrimi (!)

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “Kadýn Haklarý Evrimi (!)” yazýsý:

Hani bildik bir sözde; “neler yapmadýk  bu vatan için,kimimiz can verdik, kimimiz  nutuk söyledik” denir ya. Osmanlý döneminde, “eksik etek, Köroðlu, çocuklarýn anasý, süpürgenin sapý” gibi tanýmlamalar arasýnda bir adým ileri gidemedik. Kadýn adýna ne yapýlmýþsa arkasýnda yeni cumhuriyetin ýþýðý vardýr. Bu dönemde çaðdaþ ve okuryazar ve yürekli kadýnlar geleceðin  genç nesillerini doðurmasaydý bu günleri bile göremeyecektik. Bunun ne olduðunu anlamak için yukarýdaki  resme bakmak gerekir. Bir baþka ölçü;1935 yýlýnda 120 kiþilik TBMM’de 18 kadýn milletvekili vardýr. Bugün ne yazýk ki, bu sayý Ýran Parlamentosundan daha geridedir.

 Bu nasýl bir anlayýþtýr ki; kadýn ve kýz çocuklarý diri diri topraða  gömen bir anlayýþla toplum yönetilirken, bu defa sözde cenneti onlarýn ayaklarý altýna sermek bile yetmemiþtir. Medyaya düþen haberlerin birinde, bir gurup erkek ellerinde pankartta “Örtünmek kadýnýn özgürlüðüdür” diyerek evde oturan kadýnlar için sözde hak aramaktadýr. Býrakýn o kadýnlar konuþsun.

Yeni meclis toplantýsýný yaparken anlý þanlý  ve de deneyimli  AKP milletvekili Bülent Arýç, kadýný sadece susan bir yaratýk olarak gördüðü için, CHP’li bayan grup baþkaný Þafak Pavey’i susturmak için “Bir kadýn olarak sus.” Diye tavsiyede bulunmasý erkek egemen bir toplum olmakla kalmýyor,  cahiliye dönemindeki  Ýslami anlayýþý hatýrlatmaktadýr. Kabul etmek gerekir ki bir ülkede kadýn haklarý bakanlýðý  var ise  o ülkede kadýn haklarý ihlali vardýr.

Tarihi gerçeklerin miladý olarak bilinen Talas  savaþý (751)  ve ardýndan Baðdat’ta fiili olmayan bir halifelik makamýný Ýstanbul’a taþýyan Osmanlýnýn  din adýna Araplaþma  ile büyük bir yozlaþma (deðiþim) süreci baþlamýþtýr. Oysa Türklerde kadýnýn saygýn bir yeri olduðu konusunda Ýbni Batuta’nýn “Seyahatname” adlý eserinde on dördüncü yüzyýlda devlet geleneklerinin, Ýslami geleneklerden çok daha üstün olduðunu söylerken, Türklerin devlet iþlerinde ve sosyal hayatta kadýnlarýna çok saygýlý davrandýklarýný kaydeder. Kiram kentinde gözleriyle gördüðü sultanýn eþini arabadan kendisinin indirdiðini þaþkýnlýkla anlatýr. Hatta Kuran yasaklarýna raðmen erkekler yanýna çýkmasýnda, konuþmasýnda sakýnca olmadýðýný yazar. Daha eskilere gidersek, Bilge Kaðan adýna dikilen  Orhun Anýtlarýnda (720)Türklerde kadýnýn siyasal ve sosyal hayattaki rolü ve katkýsý anlatýlýrken devleti birlikte yönettikleri gerçektir.

 Arap hükümdarý Yezit döneminde Horasan valisi Zeyyat’ýn oðlu Orta Asya fetihlerine çýkarken Buhara valisi olan  Türk Hatun Sultan  Arap saldýrýlara karþý koymak için ona evlenme teklifi gönderecek kadar hür irade sergiler. Bir baþka örnekte ise Selçuklu  sultaný Tuðrul Bey Baðdat’ý iþgal ettikten sonra oradaki halifenin kýzý ile evlenirken, hikaye tarihi kayýtlara þöyle geçer. “…Tuðrul bey, süslü elbiseler içinde eþinin karþýsýnda diz çökerek yeri öptü, deðerli hediyeler vererek odasýna davet etti.” Demesi geleneksel saygýnýn  yaþatýlmasýdýr.

Býrakýnýz  o þeriat delisi Osmanlý dönemini Atatürk döneminden sonra yetmiþli yýllara gelindiðinde siyasi partilerin kadýn kollarý  gerekçesiz olarak kapatýlýrken kadýnýn adý aranýr olmuþtur. Diyebiliriz ki; Ýslam’a girinceye kadar “kadýn” özgür ve eþit haklara sahipti, þeriat hükümleri içine  giren erkek, onu giderek aþaðýlamak ve erkeðin kölesi durumuna getirmiþtir.  Bu duruma kim dur diyecektir?  Elbette ki kadýnýn kendisi. Unutmamak gerekir ki peygamberleri de, liderleri de doðurup büyüten kadýnlardýr. Uyduruktan 8 Mart günlerinde anmakla olmaz. Zaten Atatürk der ki; “Kadýnlarýný geri býrakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur” Görünen köy kýlavuz istemez buna denir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15115 Defa Okundu
2015-08-15

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır