KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YNE M SEçM?

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         YNE M SEçM?

 Yine mi seçim?

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “Yine mi seçim?” yazýsý:

Ýnternete düþen haberlerin birinde  yerel yada genel seçimlerin þaibeli olduðu ve seçimlerin yenilenmesini isteyen muhalefetin iddialarý üzerine dönemin baþbakaný Erdoðan  þöyle sesleniyor. “ bunlar kafalarýný erken seçimle bozmuþlar. Erken seçim vatana ihanettir.Bilmezler ki yenilen güreþçi güreþe doymaz.” Aradan  zaman geçiyor,  8 Haziran’da AKP’nin tek baþýna  iktidar olamadýðýný görünce, partinin genel baþkaný gibi hareket ederek  sýrf CHP-MHP iktidar olmasýn diye seçim sonuçlarýný beðenmeyip erken seçim de erken seçim diyor.

 Þimdi biraz gerilere bakarsak yenilen güreþçinin kim olduðunu  AKP’nin  2002 de elde ettiði 363 milletvekili týpký ANAP’gibi giderek eridiðini ve 2007 seçimlerinde 22 milletvekili  kaybederek 341 milletvekiliyle meclise girdiðini, 2011’de  yine 18 kayýpla 327 milletvekiliyle direncini korurken, 7 Haziran seçimlerinde de 258 milletvekili ile  yeterli çoðunluðu elde edemeyince bu defa oyalama taktikleriyle sözde koalisyon görüþmeleri  sürerken Beþtepe’ de ki  sarayýn durgunluðu sona erecek tam da bu noktada PKK terör olaylarý artacaktýr.

 Bütün bu yaþanana kaosa gerek yokken, iki muhalefet partisinin de olmazsa olmazlarý karþýsýnda giderek sýkýþan AKP siyasi tarihimizde bir ilk olan “seçim hükümeti” eskilerin “ hülle” dedikleri bir yol buldular.  Oysa seçim sonuçlarýna göre kamuoyu, içinde  CHP ve MHP olan bir hükümet istiyordu.  Yaþanan  entrikayla bu birliktelik kurulmadý yada kurdurulmadý. Oysa  on üç yýldan beri her tarafý bozulan  devlet düzeni  ve iç barýþ, ancak içinde CHP’nin olduðu bir yönetimle normale döne bilirdi.

Koalisyon normalde çaðdaþ bir kurumdur.Siyasal  konsensüs ve erdemli bir duruþ  gerektirir.Bugün her üç AB ülkesinden ikisi koalisyon ile yönetilirken Türkiye2de buna imkan tanýnmadý. Koalisyonlar kontrolü elinde tutan ortaklarýn toplumun her kesimini temsil etmesi bakýmýndan tek parti yönetimlerinden daha güvenilir ve demokratik bir uygulamadýr.Çünkü koalisyonlar uygar insanlarýn iþi olup,hoþgörü  v  güvene dayanýr.

Bütün bu kargaþa ve gerginlik sürerken  bir  Kasým tarihli seçim kararý alýnýrken etik olarak Anayasa’ya uyulmadý.Yani Ana muhalefet liderine “Hükümeti kurma görevi” verilmedi.Çünkü  daha 8 Haziran gecesinden baþlayarak koalisyon hükümeti kurulmamasý ve. 1 Kasým’da yapýlacak  erken seçimin altyapýsý birilerinin kafasýnda hazýrdý ve gerekirse güvenlik yok bahane edilerek  sürdürülmesi olasýydý.

2002’den sonra hep yirmi sayýlarý ile eksilme eðilimi gösteren AKP eðer bir yirmi  vekil  eksilmesiyle yüzü kara gelin  psikolojisiyle gerdeðe girmeye kalkarsa o zaman ak koyun ile kara koyun belli olacaktýr.

Sandýklar kurulamazsa ne olur?

1 Kasým seçimleri ertelenir veya iptal edilir!

Peki, o zaman ne olur?

Güvenoyu almayan ve Saray’dan yönlendirilen AKP aðýrlýklý geçici hükümet ülkeyi devamlý yönetmeye baþlar.Ne zamana kar?  Seçim yapýlýncaya kadar! Tabi bunun tarihini de Allah bilir.

Ýþte o zaman  ne olacaksa olur ve Türkiye’de demokrasi sizlere ömür!

Ülke ateþ hattýnda iken, 400 milletvekili verilseydi (!) gibi bencil  söylemlerle polemik üstüne polemik yaratýlmasý yanlýþtýr.

Yirmi gün içinde kaybettiðimiz canlarý uðurlarken hiç mi  içiniz acýmýyor? Bütün bu acýlarý yaþayan ve her geçen gün yoksullaþan halkýmýz bunu deðerlendirmiyorsa yapacak bir þey de yoktur.

O zaman Hintli baþbakan Ýndýra Gandi’nin “ Eðer bir toplum uyuyorsa uyandýrmak kolaydýr, ancak uyuyor gibi yapýyorsa çok zordur”  sözüne kulak vermek gerekir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (‘KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 37079 Defa Okundu
2015-09-17

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır