KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEMN

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         YEMN

 Yemin

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “Yemin” yazýsý:

Kültürümüzde “yemin”li pek çok þarký vardýr.  Bunlardan en bilineni  Selahattin Ýnal’ýn rast makamýndaki “Yemin ettim bir kere dönmem geri bunu bil” dir. Hoþ her yeminden sonra dönülmüþtür ya ! 

Bence en anlamlý olaný Kayahan’ýn  “Bir öfkeye mahkum ettik her þeyi/Bir yemin ettim ki dönemem” denilmektedir.

Bu peþrev sonrasý farklý bir yemine; 17 Kasým’da TBMM’de yapýlan yemin  törenine gelelim.

 Bunlarýn yaptýðý hepten yanlýþ ve yakýþýksýz.

 Nedeni ise  tabansýz, mesnetsiz ve sevgisizlikle dolu bir baþý bozukluktur.

Zaten bunca yozlaþma içinde baþkasýný beklemiyorduk. 

 Hani denir ya “Her çalýnana oynuyor, caný isteyen bir daha oynuyor.”

Yahu bu koca koca insanlar, hatun kiþiler bilmezler mi T.C. bir hukuk devletidir.

Burasý bir iç tüzükle yönetilir ve süregelen bir yemin metni vardýr.

Her kürsüye çýkan bunu  adam gibi okumalýdýr.

 Üstelik okumakla  kafasýnýn deðiþeceði yoktur.

 Ben böyle istiyorum  ne kadar densizliktir. Ýçi dýþý anarþizmle boyalý zavallýlar, ben  Arapça yada  Kürtçe konuþacaðým,  yahut ne olduðu belirsiz semboller  ve acayip þekillerle simgeleþmiþ el kol iþaretiyle taraftarýma mesaj vermek istiyorum demek, zavallý olan  kendini tatmin etmekten baþkasý deðildir.

Bunun adý düpedüz baþsýzlýktýr, hukuksuzluktur, saygýsýzlýktýr. 100 yýla yakýn bir parlamento kültürüne sahipken, kalkýp “ben böyle istiyorum” demek yýrtýnmak cahilliðin daniskasýdýr. Acaba  ABD yada  Orta Avrupa ülkesi parlamentolarýnda bu tür densizlikler olabilir mi?

Bu patavatsýzlýðý yapanlarýn baþýnda sözde kýdemli  24 yýl öncede aynýsýný yaþatan HDP Aðrý milletvekilinin yemin metnini dýþýna çýkarak, Kürtçe bir giriþ yaparak baþlamasý ve Türk milleti ifadesi yerine Türkiye milleti demesi saçmalýktýr.Daha sonra Twitter hesabýnda yazdýðý mesajda konu olan Kürtçe cümleyi Türkçe olarak kullanmayacaðýný söyleyerek  sözde yiðitlik etmiþtir.

Türk Milletine acýlar yaþatan PKK sempatizaný vekil kadýn hiç utanýp sýkýlmadan  yemin ederken sýrf ortalýðý germek ve þov yapmak için “Türkiye Milleti” diyor. Sanki “Türk” derse Türk olacak gibi korkuyor.

 Peki iç tüzüðün yaptýrýmlarý var mý? Var.

Yeminini  adam gibi okumadýðý sürece Meclis çalýþmalarýna katýlamazmýþ.Bu saatten sonra katýlsa ne olur, katýlmasa ne olur? Oylamalarda oy kullanamayacakmýþ, zaten  onun istediði  de odur.

Bir baþkasý Binnur Karaburun’du. Bu engelli hanýmýn  yemin törenine besmele ile baþlamasý tamamen cahilliktir. Bir defa besmele namaz sýrasýnda surelerin baþýnda sessiz okunur, toplu namazlarda sadece  imam tarafýndan sesli okunur. Bu davranýþýyla meclise imam olduðunu sanan ve dini kavramlarý siyasi ortamlara malzeme yapmakla sempati toplayacaðýný sanmaktadýr.

Bütün bu olup bitenlerden sora AKP’li eski Meclis Baþkaný ve eski Adalet Bakaný M. Ali Þahin yaptýðý deðerlendirmede“Bu yemin metnini çok beðendiðimiz için, içimize sindiði için yapmýþ deðiliz. Çünkü hiçbir demokratik ülkenin meclisinde ve anayasasýnda olmayacak þekilde kötü yazýlmýþ olan bir yemin metnidir” diyerek gecikmiþ  bir ahkam kesmiþtir.

Bütün bunlarýn  adý siyasetin yozlaþmasý ve yetersiz, yeteneksiz siyasetçilerin   meydaný boþ bulmasýdýr.

Osmanlý devletinin son zamanlarýnda 2. Abdülhamit’in “Millet-i Sadýka” yani sadýk milleti olan Ermeni ve Rumlar ile “Necip Kavmim” dediði Arap  unsurlarýn elde ettiði   tavizleri karþýsýnda þýmarmasýyla köþeye sýkýþan Ýttihat ve Terakki hükümetinin ulusalcý yaptýrýmlarý karþýsýnda  bugün yapýlanlarýn aynýsýný yapmýþtýr. Öyle ki;azýnlýklarýn temsilcisi Ermeni milletvekili Boyacýyan meclis konuþmasýnda “Siz bilmez misiniz ki Osmanlý  Bankasý ne kadar milli ise, Osmanlý devleti de o kadar millidir. Bu devlet bir þirkettir, bizde ortaðýyýz.” Dediði bilinmektedir.

 Tarih tekerrürden ibarettir” sözü, bir idare-i maslahat diyenlerin söyleminden  baþkasý deðilmiþ.

Yeni yýlýnýz saðlýklý ve varlýklý olsun.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 22545 Defa Okundu
2015-12-16

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır