KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

21 MART NEVRUZ BAYRAMý

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         21 MART NEVRUZ BAYRAMý

21 Mart Nevruz Bayramý

21 Mart tarihli Nevruz, bayramlarýmýz sýrasýnda resmi olarak yer alsa da, bu güzel günde yeteri kadar acý yaþanýrken, meydanlarý savaþ alanýna getirmek isteyenlere saðduyulu olmalarýný öneririz.

Mademki Nevruz, bir çok kültürün yaþattýðý gelenekselliktir. O halde, ayný topraklar üzerinde, ayný kültür kaynaðýndan çýkan insanlarýn baharý birlikte kucaklamasý varken, meydanlarda onu bir direniþ aracý yapmak toplumsal barýþý yaralamaktadýr.

Nevruz’un geleneksel yapýsýna baktýðýmýzda, Türk dünyasýyla birlikte, ortak deðerlere sahip Ýranlýlar, Araplar, Afganlýlar ve Kürt topluluklarý tarafýndan kutlana gelmiþtir.

21 Mart’ta tabiatýn canlandýðý, gece ile gündüzün eþitlendiði, güneþin koç burcuna girdiði bir gün olarak bilinen Nevruz, Oðuz destanýnda “yengi kün” sözüyle anýlýrken, Farsça‘da, Nevbahar’dan bildiðimiz, (nev) ile gün anlamýna gelen (ruz) sözcüklerinin birleþmesiyle Türkçeye girmiþtir.

Nevruz, öteki bayramlar gibi uluslarýn inanç ve kültür anlayýþlarýndan, mitolojilerinden ve yaþam biçimidir.

Azerbaycan Türklerinde “Novruz” Baþkurtlar’da “Navruz” Kazaklar’da “Navrýz” Kýrgýzlar’da “Noruz” Özbekler’de “Növroz” Tatarlar’da “Navrez” Türkmenler’de “Novruz” Uygurlar’da “Noruz” Çuvaþlar’da “Naras”, Kürtler’de ise “Newroz” adýyla anýlýrken, farklý renk ve kültürlerin asýrlar ötesinden çýkarak, Orta Asya’dan Anadolu’ya ve Balkanlar’da yeni bir günde bereket ve uyanýþýn baþladýðý bir milattýr.

Sosyolojik yönü ile bakýldýðýnda, 21 Mart mit’i üzerine kurulan argümanlar ve kültürel kazanýmlarýn inanç kültürünü etkilediði ya da etkilenmesi þeklinde kendini gösterir.

Hýristiyan toplumlarda, ‘Noel Baba’ sembolünün geyiklerin çektiði kýzaklarla taþýdýðý umut “Noel Bayramý” ise, Nevruz’daki baharýn bereketi de ayný þekilde yorumlanmaktadýr. Hýristiyanlýkta bahara duyulan özlem “çam aðacý” motifiyle þekillenirken, Nevruz’daki ‘Semen’ adlý çimen figürü ve yedi çeþit kuru yemiþ ile yumurta boyama geleneði Hýristiyan kültürüyle benzerlikler gösterir. Nevruz, tarihi geliþim ve etkileþim içinde Türkler ve Ýranlýlardan Araplar’a geçerken, inanç motifleri içinde tanrýnýn dünya ve Adem’i Nevruz’da yaratmasý, Nuh’un tufandan sonra karaya ayak basmasý, Yusuf’un kuyudan, Yunus un balýk karnýndan kurtulmasý, Adem’le Havva’nýn Arafat’ta buluþmasý, Alevi-Bektaþi kültüründe, Hz.Ali ve Hz.Hüseyin’in doðumu, hatta Hz. Ali’nin Fatma ile evlenmesi ve halifeliðe geçtiði gün olarak kabul edilirken,

Osmanlý’da ordunun denizlere açýlmasý, bir baþka menkýbe de ise; Firdevs’in, ‘Þehname’ adlý eserinde Pers egemenliðinde yaþayan Kürt halkýna önderlik eden Kawa adlý bir demircinin ayaklanma giriþiminden yola çýkarak, 21 Mart’ta sözde bir baðýmsýzlýk miti yaratmaya çalýþmak menkýbe olsa da eyleme dönüþtürmek ütopyadan baþkasý olamaz.

Binlerce yýllýk geleneksellik içinden günümüze ýþýk tutan Nevruz’un tüm insanlýk için mutluluk ve bereket getirmesini dileriz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19090 Defa Okundu
2016-03-05

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır