KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BUNLAR KAFAYý YEMþ

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         BUNLAR KAFAYý YEMþ

 Bunlar Kafayý Yemiþ

Gün olmuyor ki, sahte ulemasý, siyasetçisi, birer köþe kapmýþ ucube gazeteci takýmý toplumun manevi deðerleriyle oynayýp durmasýn.

Dert dava cumhuriyet, onun kurucusu ve erdemleri.

Özellikle laiklik konusu bunlara neden batýyor anlamakta zorlanýyoruz.

Oysa laiklik din ve inancýn teminatýdýr.

Laikliðin ortaya  çýkýþýný zorunlu kýlan  iki temel neden vardýr.

Birincisi; Farklý inançtaki insanlarýn barýþ içinde  bir arada yaþamalarýný saðlamak, Ýkincisi; deðiþen koþullara , aklýn ve bilim ýþýðýnda   çözüm arama yolunu açýk tutmak olup , bugün uygar ülkelerde de bu vardýr.

Meðer ne çok meraklýsý varmýþ sapýk duygularýn. Sosyal  medyada, ya da yandaþ basýna düþen incileri okurken infial duymamak elde deðil.

 Sýký durun demeyeceðim, çünkü  bu sapýk düþünceleri kanýksar olduk.

Kimisi “Öz kýzýný öperken þehvet duymanýn nikaha etkisi olur mu” soruyor, fetvayý veren müftünün açýklamasý Türkiye yi ayaða kaldýrýyor.

Doðrusu böyle bir soru Þeytanýn bile aklýna gelmez.

Bunlardan iyi þeytan mý olur?

Fetva makamý daha da sapýk:”Babanýn öz kýzýný þehvetle öpmesi, karýsý ile nikahýný düþürmez” ancak kýzýn 9 yaþýndan büyük olmasý gerekir” diyor.

Bu ve benzeri  yorumlarýn ardý arkasý  kesilmiyor.

 Isparta Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi  Dekaný bir inci yumurtladý ki ahlakla baðdaþýr yaný yok.  “Cinsel iliþki sýrasýnda þeyhinizi düþünürseniz çocuðunuz ahlaklý olur”

 Bir baþkasý Uludað Üniversitesinden sözde ilahiyatçý profesör;

“Kadýn tokalaþamaz, dokuz yaþýnda evlene bilir, kadýný iz býrakmadan döve bilirsiniz” daha bir sürü zýrva, üstelik  8 Mart Dünya kadýn emekçileri gününde bu laflarý etmek býrakýn bilimi, insan olmakla çeliþmektedir.

 Bütün bunlarý komik olarak izlerken ülkenin bir numaralý kadýný “Harem kadýnlarý hayata hazýrlayan bir eðitim yuvasýdýr “ derken sosyal medya haremin nelere kadir olduðunu anlatan objelerle dolup taþtý.

Kim ne derse desin bu konu planlý olarak iþleniyor.

Ne var ki uyuyanlar da uyanamýyor.

Ya þu incilere ne demeli?

Üstelik bir kadýn yazar söylüyor.

“Çok eþlilik olmalý, kocama arkadaþýmý tavsiye ederim.Çünkü Ýslam hoþgörü ve anlayýþ dinidir.” Sibel Üresin –Aile ve evlik danýþmaný,

Ýstiklal marþý dinsizlerin çýkardýðý bir þeydir”

Emine Þenlikoðlu- Araþtýrmacý yazar,

“Atatürk’ten nefret ediyorum.Sorduklarýnda Türk’üm demiyorum. Türk kelimesi beni rahatsýz ediyor” Esra Elönü- Yazar

“Türk bayraðýnýn adý  deðiþsin,Yeni Anayasa da Atatürk olmasýn.”

Hilal Kaplan –Yeni Þafak Gazetesi –Yazar

“Çalýþan kadýn fuhuþa destek olur”

Nurettin Yýldýz

Sosyal Doku Vakfý Baþkaný

Þimdi bu aklý kýtlara sormak lazým, size göre iþleyen Ýslam’da cinsellikten baþka konu yok mu?

Yahu siz aklýnýzý mý bozdunuz. Sizin gündeminde ahlak, hukuk,yalan, Tamah etmek, hýrsýzlýk konularý neden yok?

Doðrusu merak ettik.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 21119 Defa Okundu
2016-03-16

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır