KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ESK VE YEN AYLAR

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         ESK VE YEN AYLAR

 Eski ve Yeni Aylar

Halk arasýnda “ eski aylarsý kýrpýp yýldýz yapmak “ gibi bir söz vardý ya,

Belki de zaman zaman  aklýnýza “Bu ay isimleri nereden çýkmýþ”  gibi bir soru gelmiþ ola bilir.

Tarihi kayýtlara bir göz attýðýmýzda,Hicri Takvim AY yýlýný, Miladi Takvim  ise GÜNEÞ yýlýný esas aldýðýný görürüz.

Bu yüzden ikisi arasýnda 11 gün farklý iken baþlangýç tarihleri farklýdýr.

Hicri Takvimde baþlangýç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiði tarih olan 622 yýlý iken, Miladi Takvim Hz. Ýsa’nýn doðum tarihi esastýr.

Hicri  Takvime Göre Ay Ýsimleri:

Muharrem-Safer-Rebiyülevvel-Rebiyülâhir-Cemaziyülevvel-Cemaziyülâhir-Recep-Þaban-Ramazan-Þevval-Zilkade-Zilhicce

Miladi takvime göre ay isimleri:

Ocak    Türkçe  [Uy viii+] ōçak ateþ yakýlan yer;  ocak 10 Ocak 1945 tarihli yasayla Ýkinci Kânun ayýna verilen ad  ateþ yanmak, tutuþmak  ateþ ” od

Þubat ~ Arapça  þubāt Ýbrani takviminin on birinci ayý ~ Akad þabāt vurma, çarpma, yýkma, 2. Babil takviminin on birinci ayý- Dolunay Mevsimi

Mart  ~ Yunanca:  Mártios öz Mars, Mart- Roma savaþ tanrýsýnýn adý

Nisan  Arapça nisān þemsi takvimin ikinci ayý ~ Ýbr/Aram nisān Ýbrani takviminin birinci ayý ~ Akad nisannu ilk, birinci < Akad nīsu baþlamak, açmak

Mayýs Yunanca Máios ay adý öz Maia Büyük Haným, Mayýs baþýnda bayramý kutlanan Roma tanrýçasý

Haziran    ~ Arapça Hazīrān Rum takviminin dördüncü ayý ~ ?  Süryanice:, hazuran: Sýcak

Temmuz~ Arapça  tammūz þemsi takvimin beþinci ayý ~ Ýbr/Aram tammūz Ýbrani takviminin dördüncü ayý ~ Akad tammūz bir Babil ve Asur tanrýsýnýn adý ~ Sumer Dumu-zi bir tanrý adý

Aðustos  ~ Latince Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus’un (MÖ 30-MS 18) lakabý, 2. Roma takviminin altýncý ayý < Lat augere artýrmak, büyütmek, yüceltmek ” otorite  Eylül ~ Arapça  ’aylūl þemsi takvimin yedinci ayý ~ Aram ’elūl Arami takviminin altýncý ayý ~ Akad elūlu hasat, baðbozumu

Ekim ~ Türkçe    10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teþrin ayýna verilen ad; [TDK 1955] ekme eylemi Kasým  ~  Arapça  1. kýþýn ilk günü sayýlan 11 Kasým günü, 2. kasým gününden hýdrelleze kadar olan 6 aylýk süre; 10 Ocak 1945 tarihli yasayla Ýkinci Teþrin ayýna verilen ad     < Ar qāsim [#qsm fa.] bölen, taksim eden ” kýsým Aralýk  ~  Türkçe Ýki bayram arasýna gelen zi’lkade ayýna halk arasýnda verilen isimle, 10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci kânun ayýna verilen,Rumi Takvime Göre Ay Ýsimleri ise þöyle idi:

1-On birinci Ay Kânûn-ý Sânî  Ýkinci Kânûn

2-On ikinci Ay Þubat

3- Birinci Ay Mart

4 -Ýkinci Ay Nisan

5- Üçüncü Ay Mayýs

6 -Dördüncü Ay Haziran

7 -Beþinci Ay Temmuz

8 -Altýncý Ay Aðustos

9- Yedinci Ay Eylül

10 -Sekizinci AY Teþrin-i Evvel Ýlk Teþrin

11 -Dokuzuncu Ay Teþrin-i Sânî  Ýkinci Teþrin

12 -Onuncu Ay Kânûn-ý Evvel  Ýlk Kânûn

Arapça Þems-i takviminin ikinci ayý olan ve baharýn müjdecisi olan nisan ayýnda  her kese saðlýklý bol güneþli günler dileriz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 21464 Defa Okundu
2016-04-08

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır