KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TEOKRAS VE DEMOKRAS

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         TEOKRAS VE DEMOKRAS

 Teokrasi ve Demokrasi

Ziya Paþa’ya aittir. “Ainesi yani aynaya düþen aksi iþtir kiþinin, lafa bakýlmaz”  Bu söz bir insan hakkýnda yargýda bulunmak için söylense de, bizim konumuz aynadan ziyade söz üzerinedir.

Sanki terör, iþsizlik sona ermiþ, ekonomi tavan yapmýþta siyasiler rejim üzerine fanteziler yaparken meclis baþkaný “ Anayasada laiklik tanýmý olmamalý” diyecek kadar haksýz olabiliyor.

Oysa çaðdaþ demokraside mutlaka laik sistem olmalýdýr.

Laikliðin olmadýðý bir rejime “demokratik” denilemez.

Din egemenliðinde olan rejimlerin adý “teokrasi”dir.

Günümüzde bu rejimlerin hâkim olduðu Ýran, Suudi Arabistan, Afganistan gibi ülkelerde “Teokrasi” vardýr.

“Teokrasi”nin anlamý din diktatörlüðüdür.

Ne yazýk ki, ülkemizi yönetenler laik Batýlý ülkelere deðil, yobaz Ortadoðu ülkelerine özenmektedir.

 96 yýllýk geçmiþiyle milli iradeyi  temsil eden  ve henüz altý ay önce bu anayasaya baðlýlýk  yemini ederek baþkanlýk koltuðuna oturan eski  sabýk ve sakýt  partilerin kadrosundan gelen  birinin, laiklikten vazgeçilip dini esaslara dayalý bir Anayasa önermesi  kamu oyunu þaþkýnlýða sevk ederken,ana muhalefet partisi de “laiklik kýrmýzý  çizgimizdir” demiþ ve konu sosyal medyada büyük tepkilere yol açmýþtýr.

Þeriatla yada dini esaslarla yönetilen  kabileler  biri birini yerken, . bunu gündeme getirmek densizlikten baþkasý deðil.Aklýmýza gelmiþken;“Bitmeyen Oyun” un bir parçasý olan söylemlerden ABD eski baþkanlarýndan Richard Nixson’a aittir. Kongredeki  konuþmasýnda þöyle diyor.

”Müslümanlar demokrasi ve insan haklarýyla meþgul olmamalýdýr.

Eðitim sistemlerinin ve ülke yönetimlerinin dini temeller üzerinde kadrolaþmasý gerekir. Baþlarýndaki çobanlar ele  geçirilince ülkeyi bizim yönetmemiz kolay olur.

Bu doðrultuda tedbirler almak zorundayýz.”

On dört yýldan beri yürütülen politika budur. Ýstihdam durmuþtur, üniversite mezunlarý, öðretmenler gelecek kaygýsý yaþamaktadýr.

Üretime ve ihracata yönelik hiç bir yatýrým yapýlmazken, kapatýlan fabrikalarýn  yerlerine konut yapýlarak çimento ve taþa  yatýrým yapýlmýþtýr.

Devletin kurucu unsuru olan ve millet egemenliðini taþýyan TBMM’nin baþkaný  düþünmüyor mu; bunca inanç farklýlýðý, mezhep, tarikatlar etrafýmýzý sarmýþken ve bir türlü baþa  çýkamadýklarý “paralel anlayýþ” paranoyasý varken neyi dini esaslara baðlýyorsunuz.

“Herkes aya, biz yaya!” Bu anlayýþ milleti karanlýk çaðlara götürür efendi.

Merhum Aziz Nesin ne demiþti?

 “Dünyadaki en karlý ticaret din tüccarlýðýdýr.

Çünkü sermayesi YALAN,

Müþterisi de CAHÝLLERDÝR:

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16073 Defa Okundu
2016-05-06

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır