KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MLL TAKýM HEZMET

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         MLL TAKýM HEZMET

 Milli Takým Hezimeti

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “Milli Takým Hezimeti” yazýsý:

Bu köþede  þimdiye kadar sporla ilgili  hiç yazý yazmamýþtým.ta ki  milli takýmýn Hýrvatistan karþýsýndaki baþarýsýzlýðý, ardýndan Ýspanya  karþýsýnda tuþ olmasý  kanýma dokununca klavyeye  dokunmaya baþladým.

Artýk  palavracý yorumcularýn  umut  saçan  yorumlarýyla  grupta kalmak için  öteki maçlarý düþünmeye de gerek yoktur.

Gerçi gerek Fatih Terim  gerekse havuz medyanýn  çok konuþan otoriteleri umut fakirin ekmeði kabilinden Ýspanya maçýný da alýyorlardý bir sonrakini de.

Gelelim Hýrvatistan maçýna; ortam mükemmel, Eyfel kulesi dahi  büyük paralarla kiralanmýþken bizim  milli takým oyuncularý  sahada çimlerde sürünürken bir tarihte yine bu Fatih Terim’in aslanlarý  Baltýk  ülkelerinden Slovenya’nýn mahalle esnafýndan kurulu  milli takýmý  karþýsýnda yenilgisini hatýrlarken bu  teknik adama kim, neyin imparatoru olduðunu düþünmeden söylemiþtir. Hani milli takýma bir dünya üçüncülüðü  kazandýran  ve  böyle bir iltifat almayan  Þenol Güneþ’in kulaklarý çýnlasýn.

Aldýklarý  ücretlerle  her biri  dünya çapýnda yýldýzken,  anlý þanlý çapkýn Arda reklam filmlerinde daha iyi koþtururken, sahada Hýrvat oyuncularýn tozuna yetiþemedi.

Bir baþka ayýp Türk milli takýmýnýn yanýnda giden kadrodur.Katýlýmcý ülkelerin yayýn ekipleri  30 kiþi göndermiþken, bizim her prodüksiyonu  dýþarý yaptýran devlet kanalý TRT içlerinde soruþturma geçirenler dahil 93 kiþiyi görevli olarak  Paris’e göndermesidir. Oysa  Almanya tüm yayýnlarý yapýyor ve uydudan  satarak   para kazanýyor,  bizimkiler ise olsa olsa  Þanzelize’de  tur atarak  tecrübe kazanmasý  saçmalýktýr.

 Kim  ne derse desin bu konuda en güzel tespiti  bizim gibi içi yanan  deðerli gazeteci Yýlmaz Özdil “ En iyi oyuncumuz üst kale direði idi” diyerek  özetlemiþti.

Sonuç olarak diyebiliriz ki EURO 2016 maçlarýna kötü  baþladýk, Ýspanya maçýyla da hüsrana  uðradýk.

 Ýktidarýn milli takým  teknik adamý olarak iþ baþý yapan ve  bulunmaz Hint kumaþý gibi yerinin yüksek paralarla koruyan  bu  Fatih Terim’den kimseye fayda  gelmez.

Kýsacasý  Avrupa’nýn  en yoksul ülkelerinden biri olan ve teknik hocasýnýn  aldýðý ücret  sadece 250 000 Euro  olan Hýrvatlar’a teslim olduk.

 Bizim Aslan Fatih terim’in  maaþ ise  her nedense TL deðil, 3.5 milyon Eurodur.

Oynanan  iki maç ta da  geçmiþ maçlarýn Türkiye’sinden eser yoktu.

 Umut baðladýðýmýz yýldýzlarýmýz Hýrvat maçýnda hayal kýrýklýðýna uðrattý. Binlerce Türk ekranlarýn karþýsýndan boynu  bükük ayrýlýrken hiçte kolay olmadýðýný bildiðimiz ve biz bu yazýyý tamamladýðýmýzda 3-0  yenilgiyle  sonuçlanan Ýspanya maçýný almayý  boþu boþuna düþünüyordu.

  Futbolun içinde her þey vardýr. Yenersin yenilirsin. 

Milli Takým baþarýlý olsa da olmasa da sorunluluk  teknik direktör ve tüm takýma aitken, Fatih Terim ve ekibinin bir de  gruptan çýkma  mucize formülü varmýþ, alýp  okuduk pek anlayamadýk, hani  derler ya hayal iyi þeydir. 

Fatih Terim  ve ekibinin bu saatten sonra  yapacaðý bir þey vardýr. Rakip teknik direktörlerin  nasýl  bir tavýr içinde olduklarýný , ve oyuncularý ile nasýl  iliþki kurduklarýný  anlatan  videolarý alýp  izlemesidir.

Yoksa  hiçbir þansý kalmayan  ve  yalancý  kabadayýlar gibi “ fatura bana çýksýn” demekle ne bir yere vara bilir, ne de  kurtara bilir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 64441 Defa Okundu
2016-06-19

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır