KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ORTA DOðU CEHENNEM

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         ORTA DOðU CEHENNEM

Orta Doðu Cehennemi

 

Çok talihsiz bir coðrafyadýr þu Orta Doðu. Bin beþ yüz yýldan beri kendi kendilerini yemeleri yetmemiþ gibi, birde uluslar arasý emperyalizmin ne kadar insan öldürürüz diyerek silah satmak, yada petrolden pay koparmak için yarýþ içinde olduðu bir cehennemdir.

Özellikle son on yýlda Orta Doðu’da dengeler deðiþtirilmeye çalýþýldý, sözde demokrasi uygulanmýyor diyerek liderler üzerinde operasyonlar baþladý. Etnik ve mezhepfarklýlýklarýný koz olarak kullanýlýrken, önce Irak ve Libya ardýndan Suriye’de bitmeyen oyunlar devam etti ve etmektedir.

Bu ateþ çemberini oluþturmak için bir de hiç gelmeyecek olan “Arap Baharý” adlý bir isim yakýþtýrdýlar. Örnek olacak bir oyun olarak ta BOP adlý “Büyük Orta Doðu Projesi” yürürlüðe koyulurken, eþbaþkanlýðý için Türkiye’yi seçtiler.

Kamu oyu þimdi öðrenmiþ olabilir ama bu melanet siyasi terör guruplarýnýn nasýl oluþturulduðu, silahlandýrýldýðý gün gibi aþikardýr.Özellikle Suriye ve Irak’ta örgütlenen bugün Türkiye ve Orta Doðu’yu kana bulayan; DEAÞ,PKK,YPG ve PYD adlý terör örgütleri ne yazýk ki emperyalist devletlere hizmet vermektedir.

Sözde, Irak, Þam Ýslam Devleti olmayý planlayan ve baþlangýçta sayýlarý 8000 eli satýrlý, bombalý dinci militan ordusu karadan petrol ticareti yaparken Irak ve Suriye’de Sünni egemenliði kurmayý planladýlar. Bölgenin temel unsurlarýndan olan Kerkük Türkmenleri dahil Þii olan Suriye ve yönetimini düþman görerek iþgal ve yok etme giriþimlerini sürdürdüler.

Orta Doðu da dönen emperyalist oyunu saðýr sultan dahi biliyor. Esad ý ortadan kaldýrmak için, Suudi Arabistan ile Katar’ý yýllardan beri kol kola devreye sokanlar Esed’i Kaddafi ve Saddam gibi gibi yok edemeyince, Sünni Ýslam ile Þii Alevi Ýslam arasýndaki çatýþma çýkarmayý planladýlar. Ne yazýk ki bugün Türkiye’de bu iþin tam ortasýndadýr. Emperyalist güçlerin derdi, Ortadoðu da enerji hatlarýný elinde tutmak

için; Ýran, Irak, Suriye üçlüsü karþýsýnda Suudi Arabistan, Katar ikilisine yanýna çekmek, birde Türkiye’yi monte ederek ciddi bir mezhep çatýþmasý çýkarmaktýr. Birleþik Arap Krallýðý ise bu olaylarýn dýþýndadýr. Çünkü o bölgede ABD’nin uydusu durumundadýr.

Kimin eli kimin cebinde olduðu belli olmayan bu kan ve barut daha uzun yýllar süreceðe benzemektedir.

Geçtiðimiz ay Brüksel de yapýlan Avrupa Parlamentosu nda Türkiye yi sýnýr ötesi hareketiyle istilacý ifadesi kullanýlýrken PKK nýn Suriye temsilcisi Ankara yý IÞÝD e yardým etmekle suçlarken,bugün artýk IÞÝD açýsýndan eskisine göre daha kötü bir durum mevcuttur.

Özellikle Türkiye için en büyük sýkýntý, Suriye sýnýr ötesi harekâtýna raðmen karþý tarafta fiili bir Kürt yönetimi olduðu gerçeðidir.

G20 toplantýsýnda gündeme geldi mi bilmiyoruz ama, gelinen noktada ABD’yi zor bir tercihle karþý karþýyadýr. ABD Kürt müttefiklerinin yanýnda durmaya devam edecek mi? Zaman içinde öreceðiz.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 31372 Defa Okundu
2016-09-08

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır