KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DLMZ TüRKçE

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         DLMZ TüRKçE

Dilimiz Türkçe

Atatürk, uluslaþma üzerine öngörülerini yaparken, devrimlere yön veren ve onu sonsuza kadar egemen kýlacak biricik erkin, dil ve kültür olduðunu ifade etmiþtir. Söylevlerinde önemle vurguladýðý Türk dili, Türk kültürü, çaðdaþ uygarlýk ve baðýmsýzlýk, Türk ulusuna ýsrarla anlattýðý kavramlar iken, içinde bulunduðumuz durum gidere kaygý vermektedir.
Behçet Kemal Çaðlar; “dil bir ulusun ses bayraðýdýr” demiþti. Týpký bitkiler gibi canlý ve her türlü etkileþime açýktýr.
Bilindiði gibi vahþi kapitalizmde global bütünleþme ekonomileri etkilediði gibi dil ve kültürleri de olumsuz etkilemektedir.
Elektronik iletiþim araçlarýyla kullandýðýmýz kýrpýk anlatýmlar, özellikle öðrenim çaðýndaki gençleri konuþma ve yazmalarýnda tahribata neden olmaktadýr.
Hemen hepimizin kullandýðý, "Aman Allah ým" yerine "Ohh my God!" demek bir baþka dilin argümanýna teslimiyetinden baþkasý deðildir.
Etrafýmýzdaki alýþveriþ merkezlerinin isimleri neden Türkçe deðil diye düþünmek gerekir. Üstelik buralardaki maðazalar, Türkiye de deðilmiþ gibi, ilanlarýný Ýngilizce vermekte sakýnca görmezken, vitrinlerine "indirim" anlamýna gelen, Ýngilizce "Sale" yazarken kime hitap etmektedir.
Günlük hayatýmýzda kullanýlan Türkçemizin böylesine kirlenme içinde olmasý yaný sýra, konuþma dilimizin de epey bir nasiplendiði ve anlaþýlmaz hal aldýðý gözlenmektedir. Üstelik bu yanlýþlýklarý yapanlar, sözde iyi konuþmacý olan spikerler, siyaset adamlarýný ekranlarda sýkça izlemekteyiz.
Dilimizin korunmasý için, acil önlemler alýnmalý ve yeterliliði olan eðitimciler, tiyatro oyuncularý, yazar ve siyaset adamlarýna önemli ödevler düþmektedir. Eðer bunlar olmazsa, gelecek nesiller çok daha anlaþýlmaz olacaktýr.
Yazý dilimizden önce konuþma dilimizde görülen bozukluklarý gidermek için, Türkçeyi iyi öðrenememiþ olmamýz öncelikli eksiðimizdir. Bencilliði bir yana býrakýp, yanýmýzda güncel bir yazým kýlavuzu ile Türkçe sözlük bulundurmayý ve arada bir bakmayý kaçýmýz adet edinmiþizdir?
Yanlýþ konuþma ve yazmaya birkaç örnek vermek gerekirse; "Sandviç" yerine "sandöviç" olmayacaðý gibi, "pardesü" yerine "pardüsü" olmaz. "randevu" yerine, "rendevu" ya da "randövü" olmaz. “alzaymýr” yerine “anzaymýr” olmaz, “dolu” yerine “ fuldolu” olmaz"otobüs" yerine, "otibüs" olmaz. "panjur" yerine, "pancur" olmaz. "stepne" yerine, "istetme" hiç olmaz. "program" yerine “proram” olmaz. "ropörtaj" yerine, "reportaj" hiç olmaz.
Hadi bunlar yabancý sözcüktü, dilimiz sürçtü diyebiliriz. Peki, Türkçe yanlýþlara ne diyeceðiz?
Kibar olmak adýna, "yazacaðým" ya da "yazýcam" yerine “yazcam” olmaz. "kayýsý" yerine, "kaysý" olmaz. "gezeceðiz" yerine, "gezicez" olmaz. "dakika" yerine, "dakka" olmaz. "dut" yerine, "tut" olmaz."öðün" yerine "övün" olmaz. "pazar" yerine "bazar" olmaz. Olmazlarý daha da artýrabiliriz, hele bir tanesi var ki hiç olmaz.
Ýngilizce den exhaust olarak Türkçe ye girmiþken bu sözcüðün egzost, eksöz, eksoz yazýlmasý hiç olmaz.
Hatasýz güzel Türkçe ile konuþup yazma dileði ile.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 36623 Defa Okundu
2016-10-21

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır