KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TERöR VE ANAYASA DEðþKLð

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         TERöR VE ANAYASA DEðþKLð

 Terör ve anayasa deðiþikliði

Kafkas Haber Ajansý Köþe Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn ‘Terör ve anayasa deðiþikliði’ baþlýklý yazýsý:

Merhum þair ve düþünce adamý Attila Ýlhan ; Türkiye kurtuluþ savaþýndan sonra ne zaman geleceðe yönelik (huruç)olumlu bir adým atsa, batýlý dost bildiklerimiz ya Asala, yada onun uzantýsý PKK ve sonrasý alýþýk olduðumuz PYD, KCK.IÞÝD DEAÞ, FETÖ ve DHKP-C siyle adý, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle baþý beladan çýkmayan örgütlerin eliyle kan, can ve vahþet olarak önümüze gelmektedir. “Eðer Batý, IÞÝD’e ve radikal Ýslam’a karþý tavýr almazsa, Türkiye bu iþbirliðinin içine girmezse, bu coðrafyanýn göreceði kan hiç kimsenin hayal edemeyeceði kadar derindir!” konunun uzmaný þu sýralar göz altýnda olan gazeteci Hüsnü Mahalli. Türkiye son iki yýl içinde büyük þehirlerde bu terörü ilki Ankara gar önünde ve Genel Kurmay sokaðýndaki bomba olaylarýndan sonra Beþiktaþ Arena stadyumu yakýnlarýnda meydana gelen patlamanýn zamanlamasý manidardýr.

Ortadoðu bölgesinde son on yýlda yapýlan darbeler ve sürdürülen Petrol kavgasý bölgenin geleceðini kana bulamýþtýr. Ýslam dünyasýný kan gölüne çeviren Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) uzantýsý Arap Baharý olaylarýnýn esir aldýðý son ülke Suriye. Suriye de yaklaþýk 5 yýldýr devam eden çatýþmalar yüz binlerin ölümüne milyonlarýn da mülteci durumuna düþmesine neden olmuþtur. Demokrasinin tam iþlediði ülkelerde verilen görevi yapamayanlar gider, yapacak olanlar gelir! Bizde böyle Batýlý bir anlayýþýnýn olmadýðý, en sosyal demokratým diyen CHP’de bile parti içi demokrasinin olduðu tartýþýlýr. Çünkü demokrasi denilen uzlaþý kültürü oluþmamýþtýr.

Ýktidar kanadý ile onun destekçisi MHP nin “Olumlu olay ve yeni dönem” dedikleri konu “Baþkanlýk Sistemi” teklifinin Meclis e getirilmesiyleadý “Cumhurbaþkanlýðý” olarak deðiþtirilen “Baþkanlýk Sistemi” ile sanki baþa geçecek olan kiþi sanki elindeki sihirli deðneði hareket ettirecek ve Türkiye deki bütün iþler düzelecektir. O günden itibaren terör bitecek, halk refah ve huzura kavuþacak, refah seviyesi yükselecek, tavan yapmýþ olan iþsizlik ve dolar düþecek.
Dileriz öyle olur ama, doðrusunu söylemek gerekirse bu olmayacak duaya “amin” demeye benzemektedir.
Meclis e getirilen “Türk Tipi Baþkanlýk Sistemi” kabul edilirse Türkiye de iyiye giden bir þey olmayacak, özgürlükler iyice budanacak, bunun sonucu ülkede kutuplaþmalar artacak.
(13.12.2016 Rahmi Turan: Sözcü Gazetesi)
Verilen teklifte Cumhurbaþkaný için istenen yetkiler olaðanüstü…
Öneri özetle þöyledir: – Yürütmenin baþý olacak, baþbakanlýk kalkacak.

(Aslýnda yalnýz yürütmenin baþýdeðil Türkiye deki her þeyin baþý olacak.) Parti baþkanlýðý görevi de devam edecek. Bakanlarý tam yetki ile o tayin edilecek, istediði vakit onlar görevden azledile bilecektir. Yetmedi üst düzey kamu görevlilerini tayin edip, dilediði zaman görevden atabilecek. Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu üyelerinin yarýsýný tek baþýna seçecek. (Diðer yarýsýný da çoðu kendi seçtiði milletvekillerinden oluþan Meclis seçecek. Bir bakýma hepsini kendisi seçmiþ olacak– 2019 dan itibaren kararname çýkarabilecek. Olaðanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek. Cumhurbaþkaný, vatana ihanet dýþýndaki suçlar için de yargýlanabilecek.

Tabii pratikte “Cumhurbaþkanýný yargýlama” diye bir þey mevcut çalýþma ile imkânsýz hale getiriliyor. Çünkü Yüce Divan a sevk için kademeli formül uygulanacak. 301 imza ile soruþturma açýlmasý istenebilecek. 360 “evet” oyu ile Meclis Komisyonu kurulabilecek. Bütün bunlarýn sonunda Cumhurbaþkaný ancak 400 milletvekilinin oyu ile Yüce Divan a sevk edilebilecekmiþ. Duyun da inanmayýn.

Bunun Türkçesi; “Cumhurbaþkaný ne yaparsa yapsýn asla yargýlanamayacak”
demektir. Ne diyelim, vatana ve millete hayýrlý olsun. Ondan sonrasý mý?
Muhalefet partisi yada partilerinin koalisyon dahi hayal etmeleri imkansýz olacaktýr.
Oturuyorlardý, bundan böyle daha rahat otururlar.
2017’nin vatana millete hayýrlar getirmesini dilerim.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17186 Defa Okundu
2016-12-27

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır