KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FERASET VE AHLAK

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         FERASET VE AHLAK

 Feraset ve Ahlak

Bu  yazýma deðerli dostum  eski YÖK üyesi Özgün Ökmen’in sosyal medyada rastladýðým “ Ey Ferasetini Sevdiðim  Anadolu  Ýnsaný” adlý  yazýsý oldu.

Okumuþ olsaydýnýz geride býraktýðýmýz referandum rezaletini  ne  güzel anlattýðýný görecektiniz.

Þimdi  þu  “ feraset” ne mene  þeydir birde biz görelim.  Türk Dil  kurumu sözlüðünde baktýk,  orada    Arapça  kökenli olduðu, “ bayan ismi olarak ta kullanýldýðýný, anlam  itibariyle;  ruh anlayýþý, seziþ, sezgi anlamý taþýdýðýný, sezgi yada son günlerde  çok  kullanýlan “algý” yaratma sözcüðüne malik ne siyasal entrika  uzmaný varmýþ meðer diyeceksiniz.

Bildiðiniz gibi geçtiðimiz günlerde  Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardýmcýlýðý görevini yürüttüðü sýrada "Okuma oraný arttýkça beni afakanlar basýyor. Ben her zaman cahil halkýn ferasetine güveniyorum" diyen densiz daha  sonra  YÖK üyeliðine atanmýþtý.

Feraseti anlatan bu derya ifadeyi þaþkýnlýk içinde izlerken, bilmek gerekir ki; siyaset, ticaret ve tarikat ayaðýnýn ana kaidesi olan  siyasal ahlak ve yoruma göre  din anlayýþý  toplumsal  ayrýþmanýn da temeli dinamitlenmektedir.

 Ýçinde bulunduðumuz  ramazan ayýnda  bu feraset  sahibi insan ve siyaset  cambazlarýnýn  marifetlerini ibretle  izleyeceðiz.

Bir baþka þekliyle bu feraset  erbabý  vatandaþlarýn algý tekniðidir. Medyada izlediðim bir ilginç olayý aynen  aktarýyorum. Artýk  siz gerisini düþünün ki  bu ferasetli  halk ile  neler yapýlmaz! 

Kanal 7 den Esra adlý bir muhabir  Ýstanbul’un orta yerinde  bir röportaj yaparken,  ferasetli  vatandaþlara  üç  kelimeden oluþan  bir soru yöneltiyor.

‘ Ayet, farz, sünnet’  Bu  üç kelimeyi   duydunuz mu?

Ya da  ayet nedir? Diyor.

Cevap. Bunlar kuranda geçer, Allahýn isimleridir Farz peygamber efendimizin  farzýdýr. Oruç tutmak, namaz kýlmaktýr.(Ne kadar ilgiliyse)

Bir baþkasý erkek daha iddialý olarak yanýtlýyor. “Sünnet namazdýr, ama hangisini kýlacaksýn , akþam  mý, yatsý mý, yoksa sabah mý. Bunlarý bilmek  lazýmdýr.” Diyor ve ukalaca ayrýlýyor.

Muhabir iki genç  kýza soruyor, ancak   yanlarýndaki orta yaþlý kadýn  farzý  þöyle anlatýyor. ‘Farz sünneti yerine getirmektir, farz namazdýr, yani  namaz kýlmaktýr. Tabi  beþ vakit farzýn namazý vardýr. Derken yanýndaki  genç kýzlara öðütler gibi  iddia ile bakýyor ve “ tamam mý þekerim” diye uzaklaþýyor.

Muhabir türbanlý genç bir hanýma  yöneliyor. ‘ Farz, sünnet ve ayet nedir efendim’ diyor. Kadýn  ‘hiç biþe diyemeyeceðim, bilmiyorum” diyerek  uzaklaþýyor.

Muhabir Konyalý olduðunu söyleyen genç bir adama ‘Konya yöresiyle ilgili bir ayet biliyor musunuz?’  diye soruyor. “Bizim  çevremiz  kapalýdýr, genellikle ayrý ayrý  dua ederiz bu farzdýr, ayný zamanda hadistir”

Bir baþka adam ayeti  þöyle açýklýyor. ‘ Ayet namaz kýlmaktýr, ayný zamanda dua etmektir’

Orta yaþlý bir kadýn  cevaplýyor. “Ayet valla ben  hiç anlamadým ki yavrum.”

Peki Farz  duydunuz mu?  “Benim okumuþluðum yok  ki kýzým ben bunlarý anlamam.’

Peki sünnet nedir? “sünnet çocuklarýn  sünnetidir.” (gülüyor) Birde peygamber sünneti  var diyorlar, o  doðuþtan oluyormuþ” gülerek uzaklaþýyor.

Ne diyelim? Allah böyle feraset sahiplerini baðýþlasýn.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 148 Defa Okundu
2017-05-19

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır