KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KATAR

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         KATAR

 Katar

Arapça kökenli bir kelime olup, tren veya taþýt dizisi anlamýndadýr:  (Otomobil katarý. Yük katarý. Bir arada giden veya uçan hayvan dizisi .Ör: katar katar turnalar.)

“Katar” denilen  bu Þeyhlik, kýsacasý körfezde  petrol  zengini ve  terör örgütlerini besleyen  para babasý bir küçük ülke. Hatta gazeteci Rahmi Turan “kendi küçük ama yarattýðý kriz büyük” demiþti.

Þimdi  Katar’da neler oluyor bir bakalým.

 Ülke Haziran ayýnýn ilk  haftasýnda  güne adeta kabusla uyandý.

Ýlk olarak Suudi Arabistan, Bahreyn, Mýsýr ve Birleþik Arap Emirlikleri, petrol zengini Katar ile iliþkilerini kestiklerini duyurdu. Daha sonra Yemen, Libya ve Maldivler de bu 4 ülkeye katýldý.

 Katar’a uçuþlar durduruldu, bazý Mýsýr bankalarý, Katar bankalarýyla para transfer iþlemlerini askýya aldý. Katar bir süredir komþularý tarafýndan teröre verdiði destek nedeniyle eleþtiriliyordu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansý SPA’ya göre Katar, “bölgede istikrarý tehdit eden Müslüman Kardeþler, DEAÞ ve El Kaide’nin de dahil olduðu birçok terörist ve mezhepçi grubu kucaklýyor.

Türkiye, Katar’ý kesinlikle desteklemek zorunda imiþ. Neden?

 Çünkü  AKP iktidarý, Katar yönetimi ile iyi iliþkiler içinde de ondan.

Erdoðan ile Katar Emiri sýk sýk bir araya geldiðini  basýndan  takip ediyoruz.

 Aslýnda ABD, Katar üzerinden Türkiye’yi sýkýþtýrmak istiyor. Katar, Türkiye’ye sýcak para giriþini saðlayan bir ülke.

 Türkiye’nin Katar’da bir askeri üssü var.

Bu üste 300 Türk askeri bulunuyor. Son alýnan meclis kararýyla Hedef Katar’daki Türk askeri sayýsýný 3 bine çýkartmak.

Bu konuda kesin karar alýndý. Askerlerimiz Katar’ý, Arap dostlarýndan (!) koruyacak!

 Bu geliþmeler karþýsýnda Cumhurbaþkaný Erdoðan ise Katar’dan yana net tavrýný  þu cümle ile belirtmiþtir “Kusura bakmayýn.

 Biz Katar’a her türlü desteði vermeye devam edeceðiz”Amerika’nýn kýþkýrtmasýyla Katar’a karþý baþlatýlan bu hareketten sonra hedefin Türkiye olduðu þeklindeki kuþkular büyüyor. .”

 Bu arada Suudi Arabistan, Katar’ý yutmaya hazýrlanýyor.

 Durum þu: ABD Cezire-tül Arab’ý iþgale hazýrlanýyor. Dünyaya borcunu bölgedeki petrolle kapatacak.. Hedefte Ýran, Irak, körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan var. Libya’yý da buraya not edelim. ABD önce bunlarý bölecek, sonra “Ýslam” adýna hem siyasi, hem de askeri olarak birleþtirecek.

 Bu “Ýslam” ülkeleri arasýnda bir de pakt kuracak. Birlik istiyorsunuz ya, alýn size Müslüman  ülkeler birliði.

 Gelecekte ambargo ve savaþ tehditleri gibi krizler çýkabilir! Kýsacasý, Ortadoðu fokur fokur kaynýyor.

Trump gibi dengesi saðlam olmayan bir ABD Baþkaný yüzünden dünya büyük risklerle karþý karþýya!

Bu adam inþallah insanlýðý bir savaþa sürüklemez!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 34638 Defa Okundu
2017-06-12

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır