KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüNDEMDEK KARS...

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         GüNDEMDEK KARS...

Gündemdeki Kars... 

Son bir haftanýn gündemine bakarak “ucube” diye yazmak istedim ama Karslý olduðum için elim varmadý.
 
Çünkü Kars ve Karslýlar, ucubenin ne olduðunu iyi bilir. Çünkü Kars, evliyalar-enbiyalar diyarýdýr.
 
Kars’ta hangi topraðý kazsanýz þüheda, hangi adýmýnýzý atsanýz bir mermi kovaný bulursunuz. Dolayýsýyla zulmü de, esareti de gören-bilen Karslýdýr. Siyasi dýþlanma konusunda deneyimlidir, sabýrlýdýr.
 
Çünkü Kars tarihtir, çok kültürlülüðün bir halýya dökülen nakþýdýr. Karslýlar onurlu ve fedakardýr.
 
Hani diyanet iþleri baþkaný Prof. Dr. Ali Bardakoðlu görevden alýndýktan sonra; “Biz en çok Atatürk zamanýnda önemsendik” demiþti ya, Karslýlar için de öyledir.
 
Atatürk, Cumhuriyet’in ilan ediliþinin birinci yýlýnýn arifesi, 6 Ekim 1924 tarihinde, bin bir yoksulluk içinde ayakta duran Kars halkýyla kucaklaþmak için geldiðinde, Karslýlar onu istasyondan vilayete kadar, her biri sanat eseri olan, Genceli, Ýrevanlý, Þirvanlý, Tebrizli bacýlarýnýn ellerinden çýkan halýlar üzerinde yürüttüler. Çünkü savaþlardan geliyordu, kurtarýcýydý.
 
Bu coþkulu karþýlamada, Karslý müzik adamlarýnýn eseri ve yürek sesi olan; “Hoþ geliþler ola” marþý karþýsýnda duygulanan Mustafa Kemal Paþa, Karslýlardan gördüðü olaðan üstülük ve entelektüel birikim karþýsýnda, kent kültüründen etkilenerek, o gece duygularýný Baþbakan Ýnönü’ye telgrafla bildirirken; “Keþke sen de gelseydin de Karslýlarýn bu coþkusunu görebilseydin.” demiþtir.
 
Atatürk, Kurtuluþ Savaþýnda Anadolu insanýnýn halini ve niteliðini bildiði için, Kars’taki farklýlýktan mutlu olmuþtur.
 
Karslýlar o günden itibaren, onun þahsýnda devlet adamlarýný baba olarak gördüler. Sokak ve meydanlarýna, Kazým paþa, Halit Paþa, daha sonra Mesut Yýlmaz,Haydar Aliyev gibi isimleri vererek onlarý ölümsüzleþtirdiler.
 
Çünkü, Karslýlar vefalýydý. Baþbakan Erdoðan’a kadar her devlet adamýný baðrýna basmýþtý. 9.cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Kars’a ve Karslýlara özel ilgisi nedeniyle, Otuz Ekim Bayramlarýnda Karslýlarla birlikte olmuþtu.
 
Türkiye gündemine oturan Kars, böyle bir konu ile polemik edilmemeliydi.
 
Kars’ýn sorunlarý anlatýlmamýþtý.
 
Kars’ýn sorunlarý bir deðil, bindi. Akyaka’ya uzanan tren seferlerinin kesilmesinden baþlayýp, hayvancýlýðýn bitiþine kadar devam etmekte idi.
 
Kars’ýn tarýma dayalý tek sanayi kuruluþu olan ve pazara çýkarýlan þeker fabrikasýnýn yirmi gün süren kampanyasýydý.
 
Ýþsizlikten týka basa dolu kahvehanelerdeki genç insanlarýn durumuydu.
 
Keþke, Baþbakan bu sýkýntýlarýn giderilmesi yolunda alýnan teþvik ve destekleme müjdesiyle gelseydi.
 
O vakit, çiftçinin de, esnafýn da yüzü gülecek, Kars kalkýnacaktý. Karslý bunlarý biliyordu, çünkü sekiz yýldan beri çözüm bekliyordu.
 
Belediye, ucubelik olan “Gýda Bankasý” ile insanlarýn iradesini almaya çalýþýrken, Karslý iþadamý Ýsmail Aytemiz tarafýndan yaptýrýlan çoðu kentte olmayan donanýma sahip spor salonunu iþletemezken, gençlerin enerjilerini, “Kurtlar Vadisi” öykünmeli “Çete” kurma ve çatýþmalar ile geçirmesi hazindir.
 
Sayýn Baþbakan da biliyor ki, Kars’ýn sorunlarý anýt falan deðil, açlýk ve iþsizliktir.
 
Keþke, Kars’ta, Ordu Caddesinden, Halit Paþa ve Kazým Paþa’ya inseydi de, sýra sýra dizili kahvehaneleri dolduran eðitimli, üretken gençleri gördüðünde, Kars’ýn deðil, Doðu’nun da makus talihini deðiþtirmenin gerekliliðini anlasaydý.
 
Söz konusu anýt ya da eser öyle veya böyledir ki, bir defa yapýlmýþ, yapan da yaptýran da sað olsun. Yapýlýrken Karslýlara sorulmamýþ,olabilir. Zaten, Türkiye’de ne soruluyor ki?
 
Ankara’nýn Bahçelievler giriþindeki Kars Kalesinin birkaç misli demir yýðýný ve Gökkuþaðý adlý yatýrýmlar “ucube” deðil de nedir? Ankara Mimarlar Odasýnýn sesi soluðu kesildi.
 
Cumhuriyetin simgelerinden, Gençlik Parký, büyük harcamalarla makyajlanýrken, orayý bataklýktan bir cennete çeviren ünlü vali ve belediye baþkaný Nevzat Tandoðan adý yoktur. Park içindeki güzelim heykeller kaldýrýlmýþ, kocaman parkta kaidesinde “Itri” yazýlý heykelin hangi amaçla konulduðu bilinmemektedir.
 
Kars’ta adýna “ucube” denilen sanat eseri, ne yazýk ki Kültür Bakaný tarafýndan tevil edilmeye çalýþýldýysa da, Baþbakan sözünü esirgemeyip, “Ben heykel için dedim.” Demiþ,geliþmeler karþýsýnda ebedi telif haklarý sahibi olan, sanatçý Mehmet Aksoy ise; “Heykeli yýktýrýrlarsa Taliban’a dönerler” diyerek tepki koymakta haklýdýr.Çünkü eserleriyle Avrupa’nýn köhnemiþ kent kültürüne bir çeþni katan sanatçýnýn , “Periler Ülkesinde” adlý eseri de, Ankara belediye baþkaný tarafýndan “tükürürüm böyle sanatýn içine” diyerek kaldýrýrken, Çayyolu’nda bir bulvara,“Þeyh Mucibulrahman Bangda Bungda Bulvarý” adý verilirken kime soruldu?Þurasý doðru ki, yapýlanlar unutulmaz. Ýyi ya da kötü yapýlan her þey bu dünyada kalýrken, kimileri de yaptýklarýyla anýlýr.
 
Ünlü hiciv ustasý Þair Eþref’in,II.Abdülhamit için yazdýðý þiirle bitirelim.
 
Vükela kabrine heykeli dikilsin/Yazýlsýn altýna,hal-i hayatýnda yeri münhal idi/Sanmayýn bilinmedi saðlýðýnda kadri/Zira o saðlýðýnda da böyle bir heykel idi.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2749 Defa Okundu
2011-01-14

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLARbarýþ 2011-01-15
Doðru

Çok doðru yazmýþsýnýz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır