KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEVGÝLÝLER GÜNÜ DÝYE BÝR ÞEY...

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         SEVGÝLÝLER GÜNÜ DÝYE BÝR ÞEY...

SEVGÝLÝLER GÜNÜ DÝYE BÝR ÞEY... 

Geçtiðimiz günlerde popüler yaþamýn bir parçasý olarak kutladýðýmýz 14 Þubat Sevgililer Günü, Müslümanlar için kutsal bir gün olan Mevlit kandiliyle çakýþmasý bir bakýma “Medeniyetler Arasý Uzlaþý” dedikleri bir þey olsa...
 
Bize göre 14 Þubat dayatmalý bir yaptýrýmcýlýktýr desek, lütfen birileri kýzmasýn.
Þunu kabul etmek gerekir ki, 14 Þubat Sevgililer Günü adý verilen gün, önceleri bir Hýristiyan efsanesi iken, daha sonra rant yöntemine dönüþmüþ bir dayatmadýr.
 
Geleneksel kaynaklara gitmeden biz söyleyelim de meraklýsý için not olsun.
 
Neymiþ bu 14 Þubat meselesi?
 
Roma imparatorluðu dönemindeki bir mitolojiye göre, sözde Ý.S. altýncý yüz yýlda bereket tanrýsý Luperkus’u simgeleyen bir maketin önüne atlayan genç kýzlar 14 Þubat günü evlenecekleri erkeklerin isimlerini yazarak kýsmetlerini ararmýþ.
 
Bunu duyan din adamlarý durur mu? Papa’ya baþvururlar.
 
Papa’da; “Benim azizlerimin adý yazýlýrsa kýzlarýn kýsmeti daha çabuk açýlýr.” diyerek uygulamayý deðiþtirir.
 
Azizler ölünce efsanenin biçim ve önemi deðiþirse de, on dördüncü yüz yýla gelindiðinde Fransa ve Ýngiltere’de kuþlarýn çiftleþme günü olarak kabul edilen bir tarih olur.
 
On dokuzuncu yüz yýlýn baþlarýnda, her þeyde olduðu gibi yine Amerika’da ortaya çýkan Ester adlý bir kadýnýn mucize buluþla, çok sayýda insana “Sevgililer Günü” diye bir kutlama kartý gönderince,14 Þubat toplumsal bir boyut kazanýr.
 
Burada amaç, tüm dinamikleri harekete geçirerek, toplumun duygularýna hitap ederek ticari bir þekil kazandýrmaktýr.
 
Yoksa sevgililer günü diye, insanlarýn biri birine þiir yazarak gönül almasý deðil.
 
Þiir ve sevgi iliþkisinden söz ederken, Karslý Aþýk SÜMMANÝ’nin öfke dolu sevgisini anlatan dörtlüðünü hatýrladýk.
Deli gönül ile düþtük bir cenge,
Hikmeti sorulmaz iþtir bu gönül,
Günden güne girer her türlü renge,
Bazý solar, bazý kumaþtýr gönül.
 
Þimdi; “Sevgililer Günü” diye bize dayatýlan 14 Þubat günü, olsa olsa tüketiciler günüdür. 
 
Hani Denizciler Günü, Avcýlar Günü, Gaziler Günü, en çok bilineni de, Anneler Günü ve daha nice özel günler varken, neden bir Yoksullar Günü yoktur.
 
Çünkü “yoksulun dostu da olmaz” diye bir söz vardýr. Yoksulu kim arayýp soracaktýr. Ýstatistiðe girmeden belirtelim ki; Türkiye’de “hamt olsun” yoksulluk sýnýrý altýnda inleyen milyonlarca insan vardýr.
 
Geçtiðimiz günlerde, KAFKAS HABER AJANSI görsellerinde yer alan, Kars’ta ki Aydýnlýkevler Mahallesi’nde imarsýz arsa üzerinde ev yaptýklarý için, beþ ailenin elektriksiz ve susuz yaþamlarý flaþ haber olarak aktarýlmýþtý. Okul çaðýndaki çocuklarýyla sýkýntý yaþayan ailelerin, iki yýldan beri gaz lambasý ve yoksulluk içindeki feryat figanlarýný izlerken, sorunlarý azalmýþ bir ülke olarak anlatýlan Türkiye’de “Sevgililer Günü” nünün anlamýný bir daha düþündük.
 
Siz ne derseniz diyin, biz bu anlamlý güne; “Tüketiciler Günü” demek istiyoruz. Çünkü14 Þubat Amerika’nýn icat ettiði sanal bir bayramdýr.
 
Tüketim toplumu bireylerinin, biri birine kýrmýzý renkli çamaþýrlar ya da Swarovski taþlarla donanmýþ hediyeler vermesi, bize göre, gerçek sevgi adýna bir anlam taþýmamaktadýr.
 
Sevgiyi bir erdem olarak yaþayan, ozan Abdurrahim Týrsi sevgi için þöyle der.
Yücelerden döndüreyim,
Alçaklara gönül seni.
Alçaklardan alçaklara,
Ýndireyim gönül seni.
 
Bu güzel deðiþten sonra; tüketim toplumuna hizmet veren ve þehirlerimizde mantar gibi çoðalan AVM’ler böylesi günleri bir yarýþ halinde sürmesini istemektedirler.
 
Geçtiðimiz yýl AVM’ler deki; “Babalar Günü” satýþlarý, “Anneler Günü” satýþlarýný aþarken yöneticilerin aðzý kulaklarýna vardýðýný da biliyoruz. Ne diyelim? Ýyi satýþ bayramlarý olsun
 
Sevgi deyince memleket sevgisi olmaz mý?
 
Dileriz, Kars’ý yönetenler ve sivil toplum kuruluþlarý bir “Kars Günü” yaratýrlar da, yüreði Kars sevgisiyle dolu, Türkiye ve dünyanýn birçok yerinde yaþayan Karslýlarý çaðdaþ bir kent olarak Kars’ý sevgiyle yaþarlar.
 
Çünkü Kars ve Karslýlýk sevgisi her kentliye nasip olmayan bir duygudur.
 
Bunu en naif duygularla dile getiren ve yüreði Kars için çarpan deðerli okurum, S.E.’nin bana gönderdiði iletiden birkaç satýr bunu ne güzel anlatmaktadýr.
 
“Ankara’da büyüdüm. Kars’ý hiç tanýmadan bu kadar sevmenin anlamýný çözemedim. Acaba baþka þehirlilerde de bu duygu var mýdýr?
 
Meðer Kars’tan uzakta kalmakla, Kars’ý ne kadar içimde yaþatmýþým?
 
Çocuk yaþlarýmda, bir acý olay nedeniyle gittiðim Kars’ta, Þubat ayýnýn bilinen soðuðuna raðmen, memleketim deyip ne kadar gözyaþý dökmüþtüm.
 
Orasýyla olmak için, ne kadar geç kalmýþým diyerek ne çok üzülmüþ, Kars sevgisi nasýl bir özlem, nasýl bir sevgidir diye, uzun uzun düþünmüþtüm.
 
Hiç görmediðim, ya da minik anýlarla içimde büyüttüðüm aktarýmlarla yer eden anýlarý bütünleþtirerek kurduðum bu masal kentini nasýl bu kadar özleyebilirim?
 
Öylesine bir tutku ile sevmiþim güzelim memleketimi ve insanlarýný.”
 
Karslý AÞIK ÞENLÝK’in 1882 yýlýnda yaþadýðý sýkýntýlara bir tepki olarak aktardýðý iþgal altýndaki Çýldýr kaymakamý Ermeni Andon’a, memleket özlemi ve tercihindeki gönül sesiyle bitirelim.
 
Hulus-i kalbimden bilsen fikrimi,
 
Men Allahtan Al-Osman’ý isterem. 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7751 Defa Okundu
2011-02-16

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLARyücel kocaman 2011-02-17
Kars Karslý için bir tutkudur

Sevgili Tuncer abi,aðzýna saðlýk her zamanki gibi bizi hem bilginden yoksun býrakmadýn,hemde senin yazdýklarýný okurken Karsa uðradýk sayende.Yorumuna Bir çaðrý eklemek istiyorum Ankara'da AKM (Atatürk Kültür Merkezi)Tüm Ýllerin tanýtým ve dayanýþma günleri her yýl tekrarlanarak yapýlmaktadýr.Büyükte ilgi görmektedir,insanlar yýlda bir kezde olsa kendi Kent günlerine gelerek,burunlarýnda tüten yöresel ürünlerini alýp,yöresel yemeklerini tadarak,kendi öz müziklerini dinleyerek,hasret gidermektedirler.Bu günler sayesinde bir çok dost ,arkadaþ,akrabalar birbirlerini görebilmektedirler.Ayrýca bu etkinliklerde yöre ürünlerinin pazara çýkmasý anlamýndada Þehrin esnafýna azýmsanmayacak bir katký sunmaktadýr.bunun yaný sýra bu fuarý veya etkinlik günlerini ziyaret eden insanlar birazcýkta olsa memleket hasretlerini gidermektedirler.Þimdi buradan bir çaðrý yapýyorum Tüm Karsýn Yerel Yöneticilerine,Kars Valiliðine,Kaymakamlýklara,Deðerli iþadamlarýmýza ve özellikle Karslý hemþehrilerimizin bu konuyu gündeme getirmelerini temenni ediyorum.Ýnanýnki Çok güzel ve anlamlý bir etkinlik olacaktýr.Görkemli Kars günlerini bizde Hayata geçirelim.Hepinize saygý ve selamlar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır