KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEKZ MART DüNYA KADýNLAR GüNü

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         SEKZ MART DüNYA KADýNLAR GüNü

Sekiz Mart Dünya Kadýnlar Günü 

Oldum olasý bu tür göstermelik günlere karþý olduðumu geçen yazýmda da anlatmaya çalýþmýþ ve sevgili okurlarýmdan olumlu tepkiler almýþtým.
 
Sekiz Mart Dünya Kadýnlar Günü, nedir, ne deðildir üzerine birkaç söz edelim derken, kabul etmek gerekir ki, geçtiðimiz haftalarda kutlanan sevgililer gününde olduðu gibi, toplumsal anlamda; uyar mý,uymaz mý demeden, alt yapýsýna bakmadan, hazýrlamadan evrensel kurallar diye alýp baþ tacý yaptýk.
 
Hikayesi, 8 Mart 1857’de Amerika'nýn New York kentinde tekstil sektöründe çalýþan kadýnlarýn düþük ücretlerini,uzun çalýþma saatlerini ve insanlýk dýþý çalýþma koþullarýný protesto etmek amacýyla yola çýkan kadýnlarýn,erkeklerle eþit haklara sahip olmalarý için mücadele vermeleri sýrasýnda çýkan çatýþmalarda 129 kadýn iþçinin polis tarafýndan öldürülmeyle baþlamýþtý.
 
Böylesine toplumsal bir olaya, yüz yirmi yýl önce duyarlý yaklaþan yüz bin iþçi öldürülenlerin cenaze törenine katýlarak bu olayý kýnamýþtý.
 
1910 yýlýna gelindiðinde, Kophenhag’da ki Kadýn Sosyalist Enternasyonel toplantýsýnda, kadýn emekçileri destekleyen partiler, “Kadýn Haklarýnýn Kazanýlmasý ve Kadýnlarýn Birlikteliði Mücadelesi” prensipleriyle, bu tarihin her yýl kutlanmasý gerektiði yönünde bir “Kadýn Günü” olmasýný kararlaþtýrdý.
 
16 Aralýk 1977 tarihinde de, Birleþmiþ Milletler tarafýndan adý biraz daha geniþletilerek, “Uluslararasý Kadýnlar Yýlý” olarak karalaþtýrýlan 16 Aralýk tarihi, daha sonra Kopenhag kriterlerinde yer alan þekliyle, 8 Mart 1857 tarihindeki olaylarýn anýsýna “Dünya Kadýnlar Günü” olarak kabul edildi.
 
Türkiye’de Birleþmiþ Milletlerin onurlu bir üyesi olarak karara imza atmýþ atmasýna da; toplumsal kriterlerimiz, her konuda olduðu gibi, elveriþlimiydi, deðil miydi diye düþünülmemiþti.
 
Elbette ki deðildi. Çünkü, en önemli faktör olan insan varlýðý parametreleri buna uygun deðildi.Bir tanesini belirtmek gerekirse,bugün itibariyle dört milyon kadýn okuma yazma bilmezken, ekonomik baðýmsýzlýðý yokken, gelenekseldir diye çok eþliliðe boyun eðmiþken, imza atmakla bir þeylerin düzelmediði bilinmektedir.
 
Hem Birleþmiþ Milletler kurulunda, o kadar imzamýz var ki; örneðin, “Özürlülerin günlük yaþamlarýný temin edecek imkanlarýn yaratýlmasý” konusunda, makarna, reçel daðýtmayla uðraþan kent düzenleyicisi belediyelerimiz özürlü vatandaþlarýn üst geçit ve merdivenleri kullanma koþullarý gibi nice sorunlar varken, imza olsa ne yazar.
 
Bizim sorunumuz, her konuda olduðu gibi, yaþam biçimimizin gelenekselliðe dayanmasý ve kadýna þiddeti bir meziyet olarak kabul etmekten geçmektedir.
 
Hal böyle iken, Türkiye’de, aile içi þiddet gibi, töre ve namus cinayetleri gibi bir hastalýðýn gizli ya da açýk olarak sürmesine, nasýl ve ne kadar müdahale edilebilir.
 
Yaptýrýmlar dizisinde gündeme gelen ve üç ay önce hazýrlanmasýna raðmen bir türlü gündeme getirilmeyen“Kadýný þiddete karþý koruma düzenlemesi” adlý yasal düzenlemeler kamuoyunun ýsrarlý takibi sonucu TBMM’ye sevk edilmiþ ve tatile girmeden çýkacakmýþ. Hayýrlý olsun.
 
Þimdi þunu söylemenin yeridir, yasal mevzuatýn içeriðinde nelerin olmasý önemli deðil, suç olarak iþlenen fiilin neden yapýldýðýdýr.
 
Hangi yasa çýkarsa çýksýn, bizim toplumda, aile içi þiddet, fiziksel olsun,psikolojik olsun yaptýrýmlarla çözümlenemez. Trafik kanunlarýnda olduðu gibi, 50 promil alkollü sürücü bir yýl ceza alýrken, ehliyetsiz araç kullanýp, adam öldürmenin suçu nedir?
 
Sekiz Mart Kadýnlar Günü adý altýnda 12 Aralýk 1977 tarihinden buyana, kadýnlar adýna havanda su dövmekten baþka bir þey yapýlmamýþtýr. Kadýn Statüsü Baþkanlýðý, yada Kadýndan Sorumlu Devlet Bakanlýðý ile olmaz.
 
Öncelikle kafalarýn içi deðiþmelidir.
 
Öyle yýlda bir gün gelince seçkinci dernek ve guruplar tarafýndan atýlan sloganlarla, kaðýt ilanlarýyla olacak iþ deðildir.
 
Kafalarýn içi dedikte aklýmýza geldi.
 
Þiddete yönelik geleneklerden söz edince hangimizin dudaklarý kulaklarýmýza doðru kaymýyor?
 
Neymiþ bu gelenekler?
 
“Kadýnýn karnýndan sýpayý, sýrtýndan sopayý eksik etme.”diyen biz.
 
“Kadýn aklýnla her þeye karýþma.” Diyen biz.
 
Parlamentoda, baþörtüsü ile ilgili biçim tartýþýlýrken, bir tek kadýn üye yok, dýþarýda ses çýkaran da yok.Buna gerek yok diyen de biz.
 
“Eksik etek,”
 
“Köroðlu, “
 
“Bizim ki,”
 
“Uþaklarýn anasý,” diye kadýný bir eþya yerine koyan yine biz.
 
O da yetmiyor muþ gibi;
 
“Kadýna laf yetiþtirmektense, Kufe’ye taþ yetiþtirmek evladýr.” Gibi bir mucize buluþla kadýný toplumsallýðýn dýþýna itelim,sonra da, 8 Mart Kadýnlar Günü mevzuatý diye övünelim.
 
Kadýn kadar baþýna taþ düþsün emi...
 
NOT: Geçen yazýmýzda, Libya’dan dönüþ yapacak 25 bin insanýn sorunlarýna deðinmiþtik. 9 Mart tarihli gazetelerde, Sayýn Baþbakanýn, iþçi ve iþverenlerle ilgili olumlu açýklamalarý yer aldýðýný memnuniyet verici olarak bulduk.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5000 Defa Okundu
2011-03-09

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır