KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TÜRKÇE ÝSÝMLER ÜZERÝNE

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         TÜRKÇE ÝSÝMLER ÜZERÝNE

TÜRKÇE ÝSÝMLER ÜZERÝNE 

Bir televizyon kanalýnda Gaziantep’ten arayan bir bayan, inanç dünyamýzý aydýnlatan Ýlahiyat Doçenti Nihat Hatipoðlu’na dert yanýyordu. ‘Hocam, sorunum büyük,oðlumun adý Mertcan, konu komþudan duydum, ‘Can’ sözü ‘Cin’ demekmiþ, dersleri zor geçiyor, acaba bundan mýdýr, ne yapmalýyým?’ Ýlahiyatçý hoca;‘Can’ sözcüðü üzerine ýkýna sýkýla ne anlama geldiðini söylese de, ardýndan kadýnýn endiþesini gideremeyen bir yaklaþýmla, ‘cem-i manada cin anlamý olabilir derken, açýklamayý þaþkýnlýkla izledim.
 
Hoþgörü ve bilimi her þeyin üstünde tutan ve evrensel bir din olan Ýslam’ýn hurafelerle nasýl daraltýldýðýný ve kiþiselleþtiðine þaþkýnlýkla tanýk olurken,toplumsal dokumuzu derinden zedeleyen bu erozyon üzerine tespitlerimizi sizlerle paylaþmak istedim.
 
Türk tarihinin milat’ý olan Göktürk Anýtlarýnda, Bilge Kaðan kendinden önceki Türk devletlerinin çöküþ nedenlerini sýralarken, kaðanlarýn cahillikleri ve töreye (Hukuka) uymamalarýný, Çinlilerin, altýn ve ipeðine, deðerli hediyelere (rüþvet) ve vaatlerine aldanarak, Türkçe isimleri býrakýp Çince isim almalarýna, Çinli gibi yaþamaya baþlamalarýna baðladýðýný söylerken, benlik yitirmenin baþladýðýný iþaret eder.
 
Sosyolojik süreçte "Çince’’ yerine, Arapça, Farsça,Ýngilizce veya Fransýzca isim yada kelimelere özenmeyi Bilge Kaðan’dan sonra kurulan ve marifetmiþ gibi yeniden kurulduðunu anlatan simge ve isimlerle bildiðimiz Türk Devletlerinde görürüz.
 
Türk Hakanlar yada Sultanlar baþta olmak üzere yönetici sýnýfýn isimleri ile devletin yükseliþi ve çöküþü arasýnda bir iliþki kurmak gerekirse, Selçuklu Devletini kuran Türkçe isimli Tuðrul ve Çaðrý Bey’lerin ve Anadolu’yu bize armaðan eden Sultan Alparslan’ý görürüz. Daha sonra Kutalmýþ, Kutalmýþoðlu Süleyman Þah, I. Kýlýç Arslan gibi isimler Türkçe veya halk kaynaðýndan çýkan Türkçe isimler olup eriyerek günümüze kadar gelmiþtir.
 
Bilindiði gibi son Selçuklu sultanlarý Farslaþýnca isimleri de deðiþti.Örneðin; Ýzzeddin Keykavus, Alaeddin Keykubad,Gýyaseddin Keyhüsrev, Mesud gibi özentili isimler yukarýlara çýkýnca halk arasýnda da moda halini aldý. Ýlk Anadolu Beylerinin büyük bölümünün isimleri Türkçe kökenlidir.Bunlardan bazýlarý; Çakabey, Umur, Aydýn, Mehmet, Saltuk, Artuk,Yavlak Arslan, Karaman gibi isimleri bazý Yeþilçam filmlerinden hatýrlamak mümkündür.Bu gün Türk Dil Kurumu sözlüðünün (M) bölümü en zengin bölüm olup, sözcük ve isimler Arapçadýr.
 
Osmanlý Padiþahlarýna gelince, Türkçe kökenli,Ertuðrul, Orhan ya da Arapça kökenli olmakla birlikte, halk kültüründe, Osman, Ahmet, Mehmet,Murat,Yýldýrým,Yavuz, Çelebi gibi isimler kullanýlýrken,Gerileme dönemiyle birlikte,sultan isimleri; Abdülhamit, Abdülaziz, Abdülmecit,Vahideddin gibi Araplaþýrken cariye isimleri de, Nakþidil,Nevfidan, Mahinur yada son günlerin popüler dizisinde olduðu gibi Mahidevran þeklinde Farslaþýr.
 
21 Haziran 1934’tarihli "Soyadý Kanunu" na göre; isim ve soy isimlerin Türkçe olmasýna özen gösterilse de, günümüzde kullanýlan isimlerin hali yürek acýsýdýr.
 
Ýsimlerimiz, dincilik adýna hurafe ile yozlaþtýrýlýrken, Arap yarýmadasýnda Akabe’den Uhut’a kadar ne kadar dað tepe varsa kutsal isim gibi kullanýlýr hale gelmiþtir.
 
5. Türk Dil Kurultayýna sunulan araþtýrmaya göre; Üniversite öðrencileri arasýnda, Arapça kökenli isim oraný yüzde 51, Türkçe isim oraný yüzde 19.5, Farsça isim oraný ise yüzde 10.2 iken, geriye kalan da Avrupa kökenli iken, gerisini siz düþünün.
 
Oysa halk kaynaðýndan çýkan ne kadar güzel isimlerimiz vardýr. Ege bölgesinde ayrý, Karadeniz kýyýlarýyla simge olan isimlerimiz ayrý güzel ses ve anlam içerirken, bizim Kars bölgesine ait ilginç isimler vardýr. Örneðin; Þarabani, Kurbani, Kiraz, Þahvelet,Mürsel, Bayram,Mayizer ve daha niceleri, hemen hepsi halk tarafýndan Türkçeleþerek kabul gören isimlerdir.                            
 
Arapça kökenli isimlerin çok kullanýlmasýnýn temelinde, Arapça adlarýn Müslüman adý olarak algýlanmasý yatmakta olup, bu anlayýþ tamamen yanlýþtýr.
 
Bunda, Müslümanlýðý Arapçýlýða dönüþtüren anlayýþýn vebali vardýr.Oysa insanlýk Ýslamiyet le tanýþmadan önce de, Arap yarýmadasýnda yaþayanlarýn ismi, Ömer, Ebubekir,Osman yada Ali iken, kadýn isimleri Aiþe, Rabia,Hatice idi. Hatta peygamber,bazý isimlerin anlam yönüyle Ýslamiyet’in temel yargýlarýna ters düþtüðü için deðiþmesini istemiþ,bu konudaki Ýslami ölçüyü,"Çocuklarýnýza güzel anlamlý isimler veriniz."hadisiyle belirlediði bilinmektedir.
 
Ýslami görüþü temel aldýðýný iddia eden bir internet sitesinde þöyle bir anket yapýlmýþtýr.
 
Soru: Erkek çocuk için Oðuzhan uygun mudur?
 
Yanýt: Hayýr. Çünkü, Oðuzhan Ýslâm’dan önce yaþamýþ gayrimüslim biridir."
 
"Soru: Benim ismim Ýslâmî bir isim deðil, ne yapmalýyým?
 
Cevap: Diyelim ki adýn; Burak, Toprak,Yaðmur yada,Ýslâmî olmayan, Cengiz’dir. Eðer ismin böyle bir putperest ismi ise, mahkemeye müracaat ederek deðiþtirmelisin. Çünkü Cengiz Müslüman deðil, putperestti. Çocuklarý da Ýslâm’a zarar verdiler." Denilmektedir.
 
Þimdi sormak gerekir,bu mantýðýn Ýslam’la ne ilgisi var.?
 
Siz,Oðuzhan Ya da Cengiz’e kafir diyeceksiniz, Ýslamiyet’in doðuþundan önce var olan,Ýbranice isimleri Arapça sayacaksýnýz. Oðuz’a, Bozkurt’a, Arslan’a, Doðan’a karþý çýkacaksýnýz, Arapça Arslan anlamýna gelen Esed’e (Esat) diyerek sýcak bakarken, peygamberin deðiþtirdiði isimleri bile, Arapça olduklarý için kullanmakta beis görmeyerek, Ýslam’a uygun hareket ettiðinizi sanacaksýnýz. Bu tavýr Ýslami deðil, Araplaþmadýr, derken;Ýndra Gandi’nin bir sözünü hatýrlatmak istedim.
 
‘Eðer bir halk uyuyorsa, onu uyandýrmak kolaydýr.Eðer bir halk uyuyor gibi yapýyorsa, onu uyandýrmak imkansýzdýr.’
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7948 Defa Okundu
2011-04-03

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır