KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YGS'NN þFRES TAMAMEN çöZüLDü....

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         YGS'NN þFRES TAMAMEN çöZüLDü....

YGS nin þifresi tamamen çözüldü....
 
Az önce ftp den daðýttýklarý pdf dosyalarýndan grup olarak indirdim ve cnnturk te rastgele alýndýðý söylenen cevaplarýn gerçek olup olmadýðýný görmek için þýklarý inceledim... gerçekten dairesel moda uygun olarak her soru için sadece 5 þýk mý vardý yoksa þýklarýn yerleri deðiþik miydi görmek istiyordum... çünkü cevaplarýn þýklarý rastgele karýþtýrýldýysa dairesel mod ile çözülemezdi, açýkçasý ben de buna pek ihtimal vermiyordum... ayarladýklarý kiþilere sadece dairesel mod ile çözülebilecek þifreler daðýtýlmýþtý diye düþünüyordum... az önce indirdiðim tüm test kitapçýklarýnda durum deðiþmiyordu sadece sýralamanýn yeri "kaydýrýlmýþtý", basýna verilenden tek farký kaydýrýlmýþ olmasýydý ve her þekilde çözülüyordu...

gerçekten inanamýyordum, sadece kaydýrarak çözülebiliyorlardý, hem de milyonlarca farklý kitapçýkta ayný basit yöntemle çözülebiliyor... size hangi kitapçýðýn geldiði zerre kadar önemli deðil... öyle 4 faktoriyel 5 faktoriyel deðiþik þýk falan yok sadece 5 deðiþik farklý þýk var... diðer kitapçýklara da baktým onlarda da durum ayný sadece 5 farklý kaydýrýlmýþ dizilim var ve hepsi de þansýnýz varsa ilk denemede, en kötü ihtimal alt alta 5 kere yazdýðýnýzda sizi doðru cevaba götürüyor...

her pdf dosyasýnda 103 test kitapçýðý var ve hepsinde sonuç ayný http://pastehtml.com/view/1dxk3cs.html adresindeki basit programcýkla çözüleceði gibi þýklar altlarýna sýralý dizildiðinde ilk tek eþleþende de görülebiliyor.. örneðin bu soruda hangi þýkta verilirse verilsin doðru cevap 1006

baktýðým test kitapçýðýnýn adýný, o kitapçýkta kaçýncý soru olduðunu ve þýklarýn dizilimini yan yana aþaðýda veriyorum... sadece 5 farklý alternatif dizilim olduðunu rahatlýkla görebilirsiniz ve hepsi ayný yöntemle rahatlýkla çözülebiliyor...

soruyu da yazalým:
2011-2010+2009-2008+...+3-2+1 iþleminin sonucu kaçtýr?
þimdi süper karýþýk cevaplar geliyor:

kitapçýk................soru no........þýklar
11244.21604.......soru.04.......a)1006 b)1002 c)1004 d)1008 e)1000
11277.98071.......soru.03.......a)1008 b)1000 c)1006 d)1002 e)1004
11221.41620.......soru.03.......a)1004 b)1008 c)1000 d)1006 e)1002
11219.60235.......soru.03.......a)1000 b)1006 c)1002 d)1004 e)1008
11183.25042.......soru.04.......a)1006 b)1002 c)1004 d)1008 e)1000
11242.03362.......soru.02.......a)1002 b)1004 c)1008 d)1000 e)1006
11240.91091.......soru.01.......a)1002 b)1004 c)1008 d)1000 e)1006
11190.68873.......soru.02.......a)1004 b)1008 c)1000 d)1006 e)1002
11179.32440.......soru.03.......a)1000 b)1006 c)1002 d)1004 e)1008
11235.67362.......soru.01.......a)1008 b)1000 c)1006 d)1002 e)1004
11167.36815.......soru.03.......a)1008 b)1000 c)1006 d)1002 e)1004
11190.34493.......soru.03.......a)1002 b)1004 c)1008 d)1000 e)1006
11239.69771.......soru.01.......a)1002 b)1004 c)1008 d)1000 e)1006
11214.19471.......soru.01.......a)1002 b)1004 c)1008 d)1000 e)1006
11265.39413.......soru.01.......a)1000 b)1006 c)1002 d)1004 e)1008
11224.24040.......soru.03.......a)1006 b)1002 c)1004 d)1008 e)1000
11269.59931.......soru.02.......a)1006 b)1002 c)1004 d)1008 e)1000
11169.48860.......soru.02.......a)1008 b)1000 c)1006 d)1002 e)1004
11253.53431.......soru.02.......a)1004 b)1008 c)1000 d)1006 e)1002
11222.87224.......soru.01.......a)1000 b)1006 c)1002 d)1004 e)1008

göreceðiniz gibi öyle 80-100 vs. deðil sadece 5 farklý görünen ama tek bir dairesel dizilim var:
a)1000 b)1006 c)1002 d)1004 e)1008
.........a)1006 b)1002 c)1004 d)1008 e)1000
..................a)1002 b)1004 c)1008 d)1000 e)1006
..........................a)1004 b)1008 c)1000 d)1006 e)1002
...................................a)1008 b)1000 c)1006 d)1002 e)1004

sadece "kaydýrýlmýþlar", "karýþtýrýlmamýþlar"!! ayný iskambil kaðýtlarýyla yapýlan illüzyon numaralarýnda olduðu gibi...

baktýðým diðer soru ve cevaplarda da durum deðiþmiyor her kitapçýkta sadece cevaplar kaydýrýlmýþ, karýþtýrýlmamýþ, dolayýsýyla çembersel mod sistemi ile rahatlýkla çözülebiliyor... baþka sorusu olan var mý bilmiyorum ama adamlar hala ayakta durabiliyorsa ve bu basit illüzyon görülemiyorsa biz ne kadar kral çýplak desek nafile...

çözümü hala merak edip okumayan varsa diye bir kere daha hatýrlatalým...

kural 1) sayýlar küçükten büyüðe dizilirler ve soru kaðýdýndaki orjinal sýralama ile karþýlaþtýrýlýrlar. sadece 1 cevap kesiþiyorsa o þýk kesin doðru cevaptýr. bu mod demektir.
kural 2) iki ya da daha fazla çakýþan cevap varsa cevapta bize verilen sýralamayý saða doðru kaydýrýrýz... sondaki cevap en baþa geçer... böyle böyle bir çakýþan çýkýncaya kadar ilerlersiniz. bu da çembersel mod demektir.
kural 3) eðer sayýlar zaten küçükten büyüðe sýralý þekilde gelirse zaten beþ cevap birden çakýþýyor demektir... bu durumda ise doðru cevap en küçük sayýdýr...

örneðin:
11190.68873 soru.02
a)1004 b)1008 c)1000 d)1006 e)1002
a)1000 b)1002 c)1004 d)1006 e)1008..........sadece tek çakýþan cevap var doðru cevap d)1006 bu öðrencimiz þanslý ilk denemesinde buldu!

11183.25042 soru.04
a)1006 b)1002 c)1004 d)1008 e)1000
a)1000 b)1002 c)1004 d)1006 e)1008..........2 çakýþan var 1002 ve 1004 yine kaydýracaðýz
a)1008 b)1000 c)1002 d)1004 e)1006..........hiç çakýþan yok yine kaydýracaðýz
a)1006 b)1008 c)1000 d)1002 e)1004..........sadece 1006 çakýþýyor doðru cevap a) 1006 bu da þanslý sadece 3 denemede bulabildi!

11235.67362 soru.01
a)1008 b)1000 c)1006 d)1002 e)1004
a)1000 b)1002 c)1004 d)1006 e)1008..........hiç çakýþan yok yine kaydýracaðýz
a)1008 b)1000 c)1002 d)1004 e)1006..........2 çakýþan var 1008 ve 1000 yine kaydýracaðýz
a)1006 b)1008 c)1000 d)1002 e)1004..........2 çakýþan var 1002 ve 1004 yine kaydýracaðýz
a)1004 b)1006 c)1008 d)1000 e)1002..........hiç çakýþan yok yine kaydýracaðýz
a)1002 b)1004 c)1006 d)1008 e)1000..........sadece 1006 çakýþýyor doðru cevap c) 1006, bu ise bahtsýz bedevi

neyse ki diðer sorularda kolaylarý da gelecek; sisteme güveniyor ve baþarýyý hedefliyor... çýkýp ulu orta "evet benim vicdaným elvermiyor artýk bunca insanýn kul hakkýný ödeyecek cesaretim yok.. bana bu zorla yaptýrýldý diye yüzbinlerce insanýn hakkýný yiyerek ahir hayatýmda direk cehenneme gitmek istemiyorum" diyecek mi? hayýr!! sadece sýnav iptalini izleyecek ve bir sonraki sýnavda ona sunulan bir sonraki yönteme bel baðlayacak... sýnav iptali gerçekleþmezse de götüyle gülecek tüm eleyip geçtiklerine, salak gibi dershanelere para saçýp günde 1.000 soru çözen gerizekalýlara. ailelerine de acýyacak içten içe... boðaziçi nden odtü den itü den kendi aralarýnda yaptýklarý geyiklere malzeme olacaðýz hepsi o... ama kral çýrýlçýplak!!!

edit: sizden ricam bu entry ve emek harcanmýþ benzer yazýlarý anlayýp baþka ortamlarda paylaþmanýz.. þukela falan vermeyin, zamanýn ötesine gönderin, cehennemin dibine gönderin ama insanlara iletin... sözlüðü forum havasýna sokmak istemiyorum ama 10-15 tane mesajdan sonra belki daha önce yazýlmýþ diðerlerine olduðu gibi binlerce mesaj arasýnda yok olup gidecek... internette yayýnlanan diðer test kitapçýklarýný indirin ve cevap þýklarýndaki kaydýrýlmýþ ama katiyen karýþtýrýlmamýþ örnekleri benim yaptýðým gibi gösterin... böyle kitlesel bir hilenin göz göre göre iþlemesine izin vermeyin... sadece bu yazýyý refere etmeyin.. inceleyin anlayýn farklý örneklerle her forumda dile getirin...  

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5342 Defa Okundu
2011-04-09

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır