KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEçMLERE GDERKEN...

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         SEçMLERE GDERKEN...

Seçimlere Giderken...

12 Haziran seçimlerine giderken öncekilerden farklý bir atmosfer yaþandý diyebiliriz. Gerek kamuoyu, gerekse medya kimlerin aday olacaðý, kimlerin liste dýþýnda kalacaðý konusuna olaðanüstü ilgi gösterirken,siyasi parti yöneticileri de epey ter döktüler. 

Þurasý bir gerçek ki,on iki Eylül eseri bir seçim yasasý yürürlükte olduðu sürece, seçimlere yönelik bir demokrasi endiþesi hep olacaktýr.
 
Son günlerde Güneydoðu illerinde olaylara neden olan baðýmsýz adaylarýn YSK’ tarafýndan veto edilmesi ardýndan yapýlan tashih-i kararla çark edilmesi, batýlý gazetelere; ‘Türkiye Araplara önerdiði demokrasiyi kendisi uygulayamadý’ diye yansýrken, herkes için gerekli olan demokrasi ve hukuk alanýnda hangi noktada olduðumuz bir kere daha görüldü.
 
22 Temmuz seçimlerinde, ilgisizlikleri nedeniyle yazlýklarýndan dönmeyerek,yada   ‘benim oyumla ne olacak’ rehavetine kapýlanlarýn söylediði,‘istemeye istemeye vereceðiz,’diyenler, sanýrsýnýz Kabe’ye taþ yetiþtiren kahraman kesilmiþlerdi.
 
Vatandaþ olarak siyasi iradesini belirleyecek olan bu mübarekler,muhalefeti beðenmez, iktidarý inceden eleþtirirken bir þeyler yaptýðýný sanýr.
 
Ne zaman ki; takke düþer, kel görünür,sorunlar katmerleþir, terör,iþsizlik,yoksulluk,saðlýk sorunlarý cebine dokunur,eðitim kademeleri ve kamudaki istihdamý oluþturan YGS ve KPS gibi sýnav rezalet ayyuka çýkar, o vakit kýzýnýn kusurunu geline yýkan kaynana gibi yere bakar. Bunun adý duyarsýzlýktýr.
 
Bir baþka örneði; geçtiðimiz günlerde Ýstanbul’da yaþanan ve Kars’taki Ýnsanlýk Anýtý üzerine yapýlan toplantýdan çýkan ünlü ressam Bedri Baykam’a yapýlan saldýrýdan sonra sokaktaki insanlarýn insafsýzlýðýdýr.
 
Hoþ, yardým edecekler, bürokrasideki ahiret sorularý karþýsýnda baþýna gelecekleri bildiðinden, ‘bana neci’ bir durumdayýz.
 
Demokratik yaþamý oluþturan düþüncede doðal kaynak olarak görülen iþçi sýnýfý, kýsmen küçük burjuvazi, köylüler, kronik iþsizler,memurlar,organik aydýnlar,entelektüeller,sanatçýlar, akademisyenler ve laik burjuvazi temel dinamikler olarak düþünülse de, 1980 darbesiyle birlikte dayatmacý yönetimlerin baskýsý altýnda kalarak güdümlü bir sýnýf olmaktan öteye gidememiþtir.
 
12 Haziran’a giderken siyasi partilerin aday listelerindeki, mevcut kadrolarda yapýlan revizyonla, AKP’de167,CHP’de 64, MHP’de ise 27 milletvekili tasfiye edilmiþ, vitrine çýkacaklar ise ince hesaplara tabi oldular.
 
CHP’de son genel baþkan deðiþikliðiyle liste dýþýnda kalan ve kendilerine polit büro denilenlerin tasfiyesi CHP’li seçmen tarafýndan olumlu karþýlanmýþ,MHP’deki milliyetçi ideolojinin giderek merkez saða yönelmesi karþýsýnda ülkücü tabanýn bu geliþmelere ve isimlere itirazý olmadýðý gözlenmiþtir. AKP’de ise, ‘elbet büyüklerimiz doðru düþünür’ anlayýþý hakim olmuþtur.
 
Listelerin oluþumunda,liste dýþý kalanlarýn daha iyi partili ve siyaset adamý olduklarýnda hemfikiriz de,’yeter’ demeyi bilmiyoruz.
 
CHP’den aday gösterilen yeni isimler arasýnda dikkat çeken, Mustafa Balbay ve Erzincan eski savcýsý Ýlhan Cihaner’in yaný sýra Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Sinan Aygün gibi isimlerin yer almasý demokrasiye inancýn bir göstergesidir.
 
Bu isimlerin yaný sýra, Sabahat Akkiraz, Oktay Ekþi, Binnaz Toprak, Þafak Pavey,Turhan Tayan,Rýza Türmen gibi entelektüeller ile Ýhsan Özkes gibi ilahiyatçý bir kimliðin listelerde yer almasýndan niçin rahatsýz olalým.
 
Keza,CHP’nin merkez saðdan beslenme tezi ve uygulamasý doðru bir yaklaþýmdýr. Ýktidar olmak için radikal yaklaþýmlar içinde kalarak, ‘bizden deðil’ deme anlayýþýyla bir yere varýlamayacaðý ne zaman anlaþýlacaktýr.?
 
Kemal Kýlýçdaroðlu’nun, geniþ kitlelere hitap eden programýnda yer alan esaslar ve söylemler giderek anlaþýlmakta ve CHP’yi iktidar yapma isteði içinde olduðu görülmektedir.
 
Bu geliþmeler içinde,Kars’ta ki ‘Ýnsanlýk Anýtý’nýn makus talihi deðiþtiremeden yýkýlmasýný üzüntüyle izleyen ve anýtýn yapýlmasýnda emeði olan Naif Alibeyoðlu Kars ve Karslýlar için deneyimli ve isabetli bir isimdir.
 
2002 seçimlerinde Ýslami tercihleri önde tutarak iktidara gelen ve bugün tek parti ideolojisine yakýn duran AKP, yapýlan revizyonlarla liberal bir görüntü verse de, Çiçek, Aksu, Çelik ,Arýnç, ve anlý þanlý Ertuðrul Günay yerli yerindedir.
 
Kabul etmek gerekir ki, iktidarlarda duvara asýlý resim gibi yýpranýrlar.
 
Sahnede kalan sanatçýlar gibi eleþtiri odaðý olurlar.
 
Ama bizim ülkemizde iktidar,muhalefetin üstüne gitmek ve töhmet altýnda býrakmakla günü gün etmektedir. 
 
Her þeye raðmen,1946’dan bu güne kadar yaþadýðýmýz demokrasinin erdemiyle, deðiþim ve deðiþkenler sürecinde gerekli çýkýþlarý gösteren halkýmýz ülkemiz için tercihini yapacaktýr.
 
Kars’tan doðacak bir güneþle, haydi hayýrlýsý...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6858 Defa Okundu
2011-04-22

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır