KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MLL AZERBAYCAN CUMHURYET 93 YAþýNDA

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         MLL AZERBAYCAN CUMHURYET 93 YAþýNDA

Milli Azerbaycan Cumhuriyeti 93 yaþýnda 

28 Mayýs 1918’de Azerbaycan’da Mehmet Emin Resulzade önderliðinde kurulan Milli Azerbaycan Cumhuriyetinin 93. yýlýnda, onun ‘Ýnsanlara hürriyet, milletlere istiklal’ diyerek baþlattýðý mücadele ve yoktan var ettiði milli devletçilik anlayýþý, dün olduðu gibi bu günde ýþýk gibi parlamaktadýr.
 
Bu özellikleriyle, Mehmet Emin Resulzade Türk dünyasý içinde yaptýklarýyla olduðu kadar, býraktýðý ilke ve idealleriyle de ebedi olacaktýr.
 
Þark dünyasýnda bir ilk olan, 28 Mayýs 1918 tarihli cumhuriyetin erdemi sayýlabilecek ve o tarihlerde batý dünyasýnda gündemde olmayan kadýnlara seçme ve seçilme hakký yanýnda, laik ve demokratik haklarýn kazanýlmasý,Azerbaycan halkýnýn çaðdaþlýk konusunda bulunduðu yeri iþaret etmektedir.
 
Mehmet Emin Resulzade, 28 Mayýs 1918’de kurduðu cumhuriyetin karakteristiðini þöyle tanýmlar. ‘Cumhuriyetimiz, milli,demokratik devletçilik zemininde , medeni ve kendi geleceðini tayinde çaðdaþlýðý esas alýr. Bu nokta-i nazardan, cumhuriyetimiz tarihteki ilk Türk Cumhuriyetidir.’
 
Milli Azerbaycan Cumhuriyeti, misak-ý milliyle kendini tescil ve ilan ederken, elde ettiði egemenlik üstünde hiçbir yabancý güç ve ideolojinin etkisini yerleþtirmemiþtir.
Bu karakter yapýsý ve donanýmýyla denilebilir ki; Milli Azerbaycan Cumhuriyeti çaðdaþ olmasý yönüyle evrensel bir yapýya sahiptir.
 
Mehmet Emin Resulzade ve arkadaþlarýnýn, Gence’de açtýðý parlamento, tarih boyunca bulunduðu sorunlu coðrafyada, emperyalistlerin boyunduruðundan kurtulma yolunda verilen mücadelelerin en þanlýsý olan ve 28 Mayýs 1918’den 114 yýl önce, Gence’de 30 000 Rus askerine karþý, ‘Ölmek var dönmek yok’ diyerek bir avuç güçle savaþarak Azerbaycan Türklerinin istiklalini, Ýran hanedanlýðýna tercih eden Kacar Türk soylu Cevat Han harekatýnýn gerçek temelleri üzerine oturmuþtur.
 
27 Nisan 1920’de Mehmet Emin Resulzade ve arkadaþlarýnýn kurduðu cumhuriyeti ortadan kaldýrarak ona minnet borcuyla muhacereti uygun görenler ile Azerbaycan halkýnýn hürriyetini elinden alanlar, bugün isimleri ve sembolleriyle tarihin derinliklerinde kaybolmuþlardýr.
 
Mehmet Emin Resulzade’nin ortaya koyduðu milli ideoloji, 1990 tarihli þahlanýþla yetmiþ yýllýk bir esaret zincirini kýrarak milli egemenliðin önemini bir defa daha ortaya koymuþtur.
Onun ‘Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez’ dediði ve muhacerette kutsal bir emanet olarak taþýdýðý üç renkli bayrak dün olduðu gibi bugünde Azerbaycan Türklerinin umudu ve sönmeyen meþalesi olarak semalarda ebedi olacaktýr.
 
Bu dilek ve temennilerle 28 Mayýs 1918 tarihli Milli Azerbaycan Cumhuriyetinin 93, yýlýný kutlarken, Mehmet Emin Resulzade ve arkadaþlarýný,bir kere daha saygý ve minnetle anýyoruz.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4788 Defa Okundu
2011-05-27

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır