KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖNEML BR DDA: ÝCRADAN YAZý GELRSE NE YAPýLMALý?

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         ÖNEML BR DDA: ÝCRADAN YAZý GELRSE NE YAPýLMALý?

Önemli bir iddia: Ýcradan yazý gelirse ne yapýlmalý? 

Buz kalýbýndan jeton yapýp otomatlarý soymayý icat eden yurdum insaný  yaratýcýlýkta sýnýr tanýmýyor. Kolay yoldan köþeyi dönme peþinde olanlarýn son numarasý, hiç tanýmadýðý kiþileri icraya vermek. Bu da ne böyle? diyebilirsiniz. Ýzninizle kýsaca açýklamak istiyoruz. Günün birinde icra piyangosu size de çýkabilir. Sakýn benim kimseye borcum yok diye kendinizi kandýrmayýn. Gerçekte borcunuz olmasa bile üzerinize düþenleri yapmazsanýz, kutu gibi borcunuz ortaya çýkabilir. Yani, dikkatinizi çekmek istediðimiz olay herkesin baþýna gelebilir.
 
BELGESÝZ BORÇLAR
Kiþiler arasýndaki borç-alacak iliþkisinin kanýtlanmasý genellikle, alacaklýnýn elinde olan kambiyo senedinin ibrazýyla oluyor. Bu tür senetler ibraz edildiðinde, borçlunun çeþitli sebeplerle itiraz etmesi söz konusu olabiliyor. Borç-alacak iliþkisinin yargý kararýna dayanmasý halinde ise borçlunun ayrý bir dava açmasý gerekiyor. Anlatmak istediðimiz olay mahkeme kararýna ya da kambiyo senedine dayalý olan borçlarla ilgili deðil. Ortada hiçbir belge olmadan da kiþiler arasýnda borç-alacak iliþkisi doðabilir. Bu tür borçlarda alacaklý, tahsilat için icra dairesinde ilamsýz takip baþlatabilir.
 
SÜREÇ NASIL ÝÞLÝYOR?
Herhangi bir belgeye dayanmasa bile alacaklý olduðunu ileri süren bir kimse, baþka birisi hakkýnda ilamsýz icra takibi baþlatabilir. Bunun için icra dairesine bir dilekçeyle baþvurmasý yeterli. Ýcra dairesine baþvurmanýn ciddi bir maliyeti de yok. Bugün itibariyle bir baþvuru için 18,40 TL baþvuru harcý yatýrýlmasý yeterli. Bu süreci iyi bilen bazý uyanýklar , ilk adým olarak gözüne kestirdiði bazý kiþilerin kimlik ve adres bilgilerini ediniyorlar. Ýkinci adým olarak, bu kiþiler hakkýnda ilamsýz icra takibi baþlatýyorlar. Takibe konu edilen borç miktarý ise tamamen üçkaðýtçý kardeþlerimizin insafýna kalmýþ.
 
ÖDEME EMRÝ
Ýcrada dosya açýldýðýnda ilk adým olarak icra dairesi borçlu olduðu bildirilen kiþiye ödeme emri gönderiyor. Ödeme emrini alan ve gerçekte borçsuz olan kiþilerden bir kýsmý; adamý tanýmam, etmem benim borcum yok deyip eylemsiz kalýyor. Bir kýsmý, yakýn çevresinde bulunan bilgisiz fikir sahiplerine danýþýyor. Bu kiþiler de komþu komþunun eþeðini türkü çaðýrarak arar felsefesine uygun olarak, bir þeycik olmaz, rahat ol diyerek akýl veriyor. Vatandaþ da bu akla uyarak kulaðýnýn üzerine yatýyor.
 
ARTIK BORÇ VAR
Ödeme emrine teblið edildiði tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edilmediði takdirde, olmayan borcu ödemek zorunda kalýyorsunuz. Yani, artýk böyle bir borcunuz var. Herhangi bir nedenle ödeme emrine itiraz etmeyenlerin, menfi tespit davasý açýp borcun olmadýðýný kanýtlamalarý gerekiyor. Bu dava açýlýp sonuçlanana kadar iþ iþten geçiyor. Çoðunlukla hayali alacaklý tahsilatý yapmýþ ve kayýplara karýþmýþ oluyor.
 
NE YAPILMALI?
Böyle bir durumla karþýlaþýldýðýnda ilk yapýlmasý gereken; ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilmesidir. Ödeme emrine itiraz edildiðinde icra takibi kendiliðinden duruyor. Ödeme emrine itiraz edildiðinde, icra müdürünün itirazýn haklý olup olmadýðýna karar verme yetkisi yok. Bu durumda alacaklý olduðunu ileri süren kiþinin itirazýn iptali davasý açmasý gerekiyor. Hayali alacaklý durumunda olan kahramanlarýmýz genellikle bu yola baþvurmuyorlar. Dolayýsýyla olay çözülüyor. Yine de, baþýna böyle bir iþ gelenlerin süreci iyi izlemelerini ve dosyanýn kapandýðýndan emin olmalarýný öneriyoruz.
Kaynak: Akþam Gazetesi / Prof. Dr. Metin Taþ, Sezgin Özcan / 07.06.2011
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2406 Defa Okundu
2011-06-17

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır