KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BABALAR GüNü KUTLU OLSUN

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         BABALAR GüNü KUTLU OLSUN

Babalar günü kutlu olsun 

Gün geçmiyor ki özel bir günü kutluyoruz. Daha geçtiðimiz günlerde popüler yaþamýn bir parçasý olan,8 Mayýs anneler gününü, ondan önce 14 Þubat sevgililer gününü kutlarken, Müslümanlar için kutsal bir gün olan Mevlit kandiliyle çakýþmasý da, medeniyetler arasý uzlaþý olsa gerek.
 
Haziran ayýnýn 3. Pazar ý olarak kutladýðýmýz babalar günü kaynaklarda, Batý Virginia da yaþayan John Dowdy adlý vatandaþýn annesi öldükten sonra onun yerini alan babasý için böyle bir gün kutlanma isteði ardýndan, 1910 da Amerikalý babalar,altýncý çocuðunu doðururken hayatýný kaybeden bir annenin ardýndan hayatýný çocuklarýna adayan William Smart adlý babaya özel bir gün armaðan etmek amacýyla ortaya attýðý söylense de, siz bu özel günün, anneler gününe karþýlýk ortaya atýlmýþ bir tüketim günü olduðunu unutmayýn.
 
Bazý okurlarýmýz ve tüketim sektör temsilcileri kýzmaz ise, bu özel günlerin tümü bize göre dayatmacýlýktan baþkasý deðildir.
 
Bunlarýn en popüler olaný, sevgililer gününden baþlamak gerekirse,bu özel ve güzel gün, önceleri bir Hýristiyan efsanesi iken, daha sonra rant yöntemine dönüþmüþ bir dayatmacýlýktýr.
 
14 Þubat ta ne olmuþ?
 
Mitolojiye göre, Roma döneminde altýncý yüz yýlda bereket tanrýsý Luperkus u simgeleyen bir maketin önüne atlayan genç kýzlar 14 Þubat günü evlenecekleri erkeklerin isimlerini yazarak kýsmet ararmýþ.
 
Bunu duyan çýkarcý din adamlarý durur mu? Papa’ya baþvururlar.
 
Papa da; "Benim azizlerimin adý yazýlýrsa kýzlarýn kýsmeti daha çabuk açýlýr." Der ve uygulamayý kendilerine yönelik deðiþtirir.
 
Azizler ölünce efsanenin biçim ve önemi deðiþirse de, on dördüncü yüz yýla gelindiðinde Fransa ve Ýngiltere de kuþlarýn çiftleþme günü olarak kabul edilen bir tarih olur.
 
On dokuzuncu yüz yýlýn baþlarýnda, her þeyde olduðu gibi yine Amerika da ortaya çýkan Ester adlý bir kadýn mucize buluþla, çok sayýda insana "Sevgililer Günü" diye bir kutlama kartý gönderince,14 Þubat toplumsal bir boyut kazanýr.
 
Burada amaç, tüm dinamikleri harekete geçirerek, toplumun duygularýna hitap ederek ticari bir þekil kazandýrmaktan baþkasý olamaz.
 
Yoksa sevgililer günü diye, insanlarýn biri birine þiir yazarak gönül almasý çok gerilerde kalmýþken, Erzurum/Narmanlý Aþýk Sümmani’nin öfke dolu sevgisine ne dersiniz.
 
Deli gönül ile düþtük bir cenge,
Hikmeti sorulmaz iþtir bu gönül,
Günden güne girer her türlü renge,
Bazý solar, bazý kumaþtýr gönül.
 
Sevgililer günü diye bize dayatýlan 14 Þubat gibi babalar günüde olsa olsa tüketiciler günüdür.
 
Neden, çiftçiler,iþçiler,emekliler, gaziler günü yoktur da, anneler,sevgililer ve babalar günü vardýr?
 
Çünkü "fukaranýn dostu da olmaz" diye bir sözde olduðu gibi, onu kim arayýp sorsun.
 
Rakamlara girmeden belirtelim ki; Türkiye’de "hamt olsun" yoksulluk sýnýrý altýnda inleyen milyonlarca insan varken, tüketim toplumunun yoksulu düþünecek hali mi kaldý.
 
Sevgili dostlarým ne derse desin, biz bu günlere, "Tüketici Günü" demek istiyoruz. Çünkü, anneler gününe karþýlýk bide babalar günü olsun diye ortaya atýlan bu etkinlikleri tamamý Amerika’nýn icat ettiði fantezilerdir.
 
Yýlbaþlarýnda özene bezene seçilen ve biri birine verilen markalý renkli çamaþýrlar ya da deðerli taþlarla donanmýþ hediyeler, gerçek sevgi adýna bir anlam taþýmaz.
 
Sevgiyi bir erdem olarak yaþayan,Urfalý ozan Abdurrahim Týrsi, naif duygularýný þöyle anlatýr.
 
Yücelerden döndüreyim,
Alçaklara gönül seni.
Alçaklardan alçaklara,
Ýndireyim gönül seni.
 
Tüketim toplumuna hizmet veren ve mantar gibi çoðalan AVM ler böylesi günlerin bir yarýþ halinde sürmesini isterken, geçtiðimiz yýl "Babalar Günü" satýþlarý, "Anneler Günü" satýþlarýný aþmýþ ve yöneticilerin aðzý kulaklarýna varmýþtý.
 
Ýyi satýþ bayramlarý olsun diyelim ve babalar için seçilmiþ güzel bir sözle bitirelim.
 
Babanýn mirasýný istiyorsan,onun bilgisini öðren.
 
Çünkü, baba parasý çabuk biter.
 
Sadi
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3985 Defa Okundu
2011-06-18

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır