KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR SEçM ANATOMS

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         BR SEçM ANATOMS

Bir Seçim Anatomisi 

Genel seçimlerin üzerinden bir ay geçti ama fýrtýnasý devam ediyor. Dünya alem biliyor ki, genel seçimlerin kesin galibi iktidar partisidir. Seçim öncesi muhalefet partilerini rahatlatan onca anket, haber ve köþe yazýsý içinde, ‘bu seçimlerin 1957 seçimlerine benzeyeceðini, AKP’nin iktidar olabileceðini, ancak önemli ölçüde oy kaybedeceði anlatýrken, bizde iktidarlarýn zaman içinde yorulabileceði varsayýmýyla puan kaybedeceðinden söz etmiþ, ancak sonucun öyle olmadýðýný görmüþtük.
 
Ýktidar olma umudu taþýmayan muhalefet partileri, kaybetmenin hesabýný 12 Eylül referandumunda yapmadýklarý gibi bu seçim sonunda da yapmayý göze almazken, çeþitli argümanlar kurarak kendilerini kazançlý gösterdiler. Böyle olurken, aklýmýza edebiyatýn ünlü ismi Abdülhak Hamit’in “Eþber” adlý oyununda geçen; “Galip sayýlýr bu yolda maðlup olan” ünlü söz geldi.
 
Anket deðerlendirmeleri iyi giderken, seçimlere birkaç gün kala yaptýðý söylem hatalarýyla seçmenini hüsrana uðratan CHP, milletvekili sayýsý ile seçmen sayýsýnýn artmýþ olmasý hesabýyla teselli bularak yaþanan travmayý atmaya çalýþmýþ, yapýlan ince hesaplar sonunda çýkan raporda, önemli bir oy oranýnýn MHP’ye kaymasý gibi küçük hesaplar CHP’ye yakýþmazken, kaset skandalýyla yorgan kurtarmaya çalýþan MHP lideri Bahçeli’nin Diyarbakýr’da verdiði mesaj Türkiye genelinde bu hareketi saðlamýþ olabilir.
 
Seçim stratejisi yönüyle en önemli dinamik, AKP lideri Erdoðan’ýn partisinin aldýðý yüzde elli oyu yetersiz bulmasý ve geri kalan miktarýn neden kendilerine yönelmediðinin hesabýyla ortaya koyduðu þehvet ve vizyondur.
 
Muhalefet partileri korkak dövüþen boksör gibi köþe gardý ile mücadele ederken, 12 Eylül 2010 tarihinde yapýlan referandum sonuçlarýnda Türkiye haritasýnýn beyaza boyalý “Evet” leri karþýsýnda oturup, “Biz neden yüzde kýrk iki oy aldýk” dememiþtir, Ýktidar partisine giden yüzde elli yedi teveccühün de hesabýný yapmazsa olacaðý budur.
 
Muhalefet partilerinin yegane malzemesi olan ve Özal döneminden bu yana, halka “Yetti gari!” dedirten hortum ve yandaþ argümanlarýyla bir yere varýlamadýðý anlaþýlmamýþtýr. Oysa halk arasýnda itibar gören; “Çalýyor ama yapýyor” sözü geçer akçe olmuþtur. Bunu yapanlarý hoþ görüyle izleyenler ise,”Müslüman’ýn malý ortaktýr” gibi ritüellerle þansýn bir gün kendine döneceði umudunu taþýmaktadýr.
 
Ergenekon tutuklusu olarak parlamentoya giren milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal’in yaný sýra MHP’den Engin Alan mazbatalarýný alarak özgür olma umudu suya düþünce, toplumsal duyarlýlýk adýna ortaya çýkan iki haftalýk yemin krizi sürecinde yaþananlar, ne yazýk ki Cumhuriyet tarihimizde bir ilk olmuþtur.  
 
CHP bu imza krizinde dik durmayý baþaramamýþtýr. Ýlk günlerde tutuklu milletvekilleri parlamentoya gelmese de kamuoyunda ve medyadan yakýn destek alacaðýný sanýrken, ekranlarda karþý mücadele veren demokrasi havarileri konuyu farklý mecralara taþýmaya çalýþmýþtýr.
 
 Her ne kadar CHP Genel Baþkaný milli iradenin üstünlüðünü savunarak, halkýn oylarýyla seçilen milletvekillerinin oylarýnýn gasp edildiðini, CHP’nin süregelen bu hukuk dýþýlýðýn bir parçasý olmayacaðýný söylese de, geleneksel parti içi dinamiklerin öncüsü olan Eski Genel Baþkan Baykal’ýn "Artýk yemin etmeliyiz” yaklaþýmý direnci kýrmýþtýr.
 
Geliþen hýzlý süreçte, kamuoyunca çözüm adamý olarak empoze edilen Meclis Baþkaný ve hükümet kanadýnýn   her hangi bir hukuki çözüm getirmeyen, “Çözüm yeri meclistir” önerisi ile kuþu yuvaya sokma olayý gerçekleþmiþtir.
 
Sormak lazým iki haftalýk direnme sonunda, “Egemenlik kayýtsýz, þartsýz milletindir” yazýlý yaka kokartlarýnda yemin etmekle ne kazandýnýz?  
Hiçbir þey...
 
Yaþanan sürecin sonu belli olmayan bir yolda, siyasi terminolojiye giren ‘’tükürük’’ edebiyatý içinde AKP ve CHP’nin parti içi muhalefetin baskýlarýna boyun eðilirken, imzalanan protokolde tutuklu milletvekilleriyle ilgili tek kelime yoktur.
 
Anadolu’da geçerli olan bir sözle bitirmek gerekirse;
 
Hesabýný bilmeyen kasap, elinde kalýr masat...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5888 Defa Okundu
2011-07-14

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır